Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Nors mo­te­ris ir ap­de­gė, ir na­mų ne­te­ko – vis­ką vy­riš­kiui at­lei­do…

Maž­daug prieš pus­me­tį Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me su­de­gė se­nas me­di­nis na­mas – va­di­na­ma dvie­jų ga­lų tro­ba. Čia gy­ve­no ben­dra­am­žių pen­si­nin­kų po­ra – Ka­zi­mie­ras An­ta­na­vi­čius ir Re­gi­na An­ta­na­vi­čie­nė (gi­mę 1951 m.) bei pus­am­žis mo­ters sū­nus, ne­lai­mės die­ną bu­vęs mies­te. Lie­pos 23 die­ną pur­vai­tiš­kiai bu­vo pa­kvies­ti į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą: į nu­ken­tė­ju­sių­jų suo­lą sė­do nu­de­gi­mus pa­ty­ru­si mo­te­ris, o į tei­sia­mų­jų – K. An­ta­na­vi­čius. Vy­ras kal­ti­na­mas sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu sa­vo ar­ti­ma­jam (BK 135 str. 2 d. 3 p.) ir tur­to su­nai­ki­ni­mu vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du (BK 187 str. 2 d.).

Apie tai, kad gais­ras ga­lė­jo kil­ti dėl ty­či­nio po­el­gio, va­sa­rio pra­džio­je ra­šė­me straips­ny­je „Pur­vai­čių kai­me ap­de­gė mo­te­ris, įta­ria­ma ty­či­nė vei­ka“. Jau iš­kart po ne­lai­mės ug­nia­ge­siai kal­bė­jo, jog šei­mi­nin­kė ga­lė­jo bū­ti ap­lie­ta ben­zi­nu ir pa­deg­ta ty­čia. Da­bar, kai by­la pa­sie­kė teis­mą, tai ga­li ne­tru­kus ir pa­si­tvir­tin­ti. Tie­sa, R. An­ta­na­vi­čie­nė ban­do įro­dy­ti, jog už­si­de­gė pa­ti.
Skau­di ne­lai­mė įvy­ko pir­mą­jį va­sa­rio šeš­ta­die­nį – va­sa­rio 2-ąją, apie pu­sę pen­kių. Kai į Pur­vai­čių kai­mą at­lė­kė ug­nia­ge­siai, me­di­nis vie­no aukš­to na­mas jau de­gė at­vi­ra lieps­na, sto­gas bu­vo su­kri­tęs. Iš se­no­viš­kos tro­bos li­ko vien ap­de­gu­sios sie­nos ir ka­mi­nas.
Dirb­da­mi ne­lai­mės vie­to­je, gel­bė­to­jai ne­tru­kus su­ra­do ir abu pen­si­nin­kus: iš­si­gan­dęs K. An­ta­na­vi­čius bu­vo pa­si­slė­pęs ūki­nia­me pa­sta­te, o R. An­ta­na­vi­čie­nė ap­tik­ta kiek to­lė­liau nuo na­mo, gu­lin­ti snie­go pus­ny­je – ji bu­vo ap­de­gu­si nu­ga­rą, ran­kas ir ko­jas, kai ku­riuo­se kū­no vie­to­se jau bu­vo iš­ki­lu­sios pūs­lės.
Kar­tu su ma­ma ir pa­tė­viu gy­ve­nęs mo­ters sū­nus po įvy­kio už­si­mi­nė apie keis­tą K. An­ta­na­vi­čiaus el­ge­sį, ne­at­me­tė ver­si­jos, jog iš­ger­ti mėgs­tan­tis pa­tė­vis ga­lė­jo jo ma­mą ty­čia ap­lie­ti ben­zi­nu ir pa­deg­ti, nes su­py­ko ne­ga­vęs al­ko­ho­lio.
Anks­čiau su­si­tuo­ku­si, pas­kui iš­si­sky­rusi, o prieš ne­lai­mę vėl kar­tu gy­ve­nu­si po­ra po gais­ro at­si­dū­rė skir­tin­go­se gy­dy­mo įstai­go­se: mo­te­ris dėl pir­mo­jo ir ant­ro­jo laips­nio nu­de­gi­mų pa­te­ko į re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, o vy­riš­kis – į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę. Tie­sa, ne­bu­vo nu­sta­ty­ta, kad jis ne­ga­lė­tų at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.
Lie­pos 23 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo ap­klaus­ta ir ap­gi­ju­si nu­ken­tė­ju­sio­ji, ir kal­ti­na­ma­sis.
R. An­ta­na­vi­čie­nė dėl vis­ko kal­ti­no svai­ga­lus. Sa­kė at­lei­du­si vy­rui, nors stip­riai nu­ken­tė­jo bei ne­te­ko sa­vo na­mo. Ne­pra­šė jo­kios ža­los at­ly­gi­ni­mo. Da­bar jie­du vėl gy­ve­na kar­tu pa­skir­ta­me so­cia­li­nia­me būs­te mies­te.
Pa­sa­ko­da­ma apie tą die­ną, mo­te­ris pri­si­mi­nė, jog bu­vo at­ėjęs kai­my­nas. Kai vie­nas deg­ti­nės bu­te­lis bu­vo iš­ger­tas, ant­ro­jo ji vy­rams ger­ti ne­be­lei­do. Kai­my­nas iš­ėjo, o R. An­ta­na­vi­čie­nė sa­vo vy­riš­kiui lie­pė su­pjau­ti mal­kas. Šis py­ko, rei­ka­la­vo svai­ga­lų. Smar­ki mo­te­ris (yra teis­ta už smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – aut. past.) ne­nu­si­lei­do – gra­si­no pa­ti jam už­vo­šian­ti, jei šis ne­nu­rims.
K. An­ta­na­vi­čius ne­nu­ri­mo. Nu­spū­di­no į dar­ži­nę, su­si­ra­do ben­zi­no ir grį­žęs iš pa­sa­lų šliūkš­te­lė­jo jai ant dra­bu­žių bei ant grin­dų. R. An­ta­na­vi­čie­nė ti­ki­no tuo me­tu kaip tik čirkš­te­lė­ju­si deg­tu­ką prie ci­ga­re­tės ke­tin­da­ma pa­rū­ky­ti, to­dėl pa­ti ir už­si­de­gė. Ta­da iš­puo­lė į lau­ką, griu­vo į snie­gą, o so­dy­ba su­pleš­kė­jo…
Tuo tar­pu kal­ti­na­ma­sis K. An­ta­na­vi­čius ti­ki­no ma­žai ką pri­si­me­nan­tis. Kal­tę jis pri­pa­ži­no iš da­lies – ti­ki­no ne­no­rė­jęs ty­čia su­kel­ti gais­ro, bet jo mo­te­ris ne­be­da­vė bu­te­lio, tad jie­du su­si­py­ko.
To­liau šią by­lą Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nar­plios rug­sė­jo 3 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: K. Antanavičius į teisiamųjų suolą sėdo dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. lrytas.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai