Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

„Jo­kio do­ku­men­to klas­to­ji­mo ne­ma­tau“

Lie­pos 23 die­ną, po per­trau­kos, to­liau bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl do­ku­men­to klas­to­ji­mo (BK 300 str. 1 d.). Tei­sia­mų­jų suo­le sė­din­čiam plun­giš­kiui, UAB „Sa­las­ta“ di­rek­to­riui Sta­siui Pronc­kui (gim. 1968 m.) iš pra­džių te­ko iš­klau­sy­ti liu­di­nin­kus, pas­kui sa­vo pa­ro­dy­mus da­vė ir jis pats. Bu­vęs ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­kas sa­kė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad nė­ra kal­tas. Net­gi prie­šin­gai – ver­sli­nin­kas lai­kė sa­ve nu­ken­tė­ju­siu.

Pri­me­na­me, jog Plun­gės apy­lin­kės teis­mas šią by­lą at­ver­tė ge­gu­žės 20 die­ną. Apie tai ra­šė­me straips­ny­je „Dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo tei­sia­mą ver­sli­nin­ką „už­kni­so“ nu­ken­tė­ju­sių­jų kal­bos…“.
S. Pronc­kus kal­tin­tas tuo, jog su­klas­to­jo do­ku­men­tus bū­da­mas dau­gia­bu­čio na­mo (Se­na­mies­čio a. 2) sa­vi­nin­kų ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­ku – 2017 m. lap­kri­čio 6 d. jis pats pa­si­ra­šė su­ti­ki­mą, jog, re­mian­tis 2016 m. sau­sio 12 die­nos ben­dri­jos na­rių su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lu, jam lei­džia­ma pri­si­jung­ti prie van­dens ir nuo­te­kų tin­klų. Ta­čiau ben­dri­jos na­riai to­kio klau­si­mo su­si­rin­ki­me tei­gė net ne­svars­tę.
Pir­mo­jo po­sė­džio me­tu bu­vo ap­klaus­ti nu­ken­tė­ju­sie­ji As­ta Sir­tau­tie­nė ir Arū­nas Jaz­daus­kis. Bū­tent virš jų bu­tų, esan­čių tre­čia­me aukš­te, S. Pronc­kus įsi­ren­gė nau­jas pa­tal­pas (du bu­tus) pa­lė­pė­je. Jis pats gy­ve­na ant­ra­me aukš­te.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji A. Sir­tau­tie­nė sa­kė, kad per ben­dri­jos su­si­rin­ki­mą iš­vis ne­bu­vo kal­bė­ta apie van­dens ir nuo­te­kų pri­si­jun­gi­mą iš nau­jų S. Pronc­kaus bu­tų, kad gy­ven­to­jai ne­bu­vo su­pa­žin­din­ti su jo pla­nais ir pik­ti­no­si, jog pra­šy­mas dėl pri­si­jun­gi­mo prie van­den­tie­kio ir nuo­te­kų „Plun­gės van­de­nims“ bu­vo pa­teik­tas vi­sos ben­dri­jos var­du! Mo­te­ris bu­vo įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­žeis­tos ki­tų ben­dri­jos na­rių tei­sės ir va­lia. Ti­ki­no net­gi pa­ty­ru­si kai­my­no S. Pronc­kaus spau­di­mą – šis pri­myg­ti­nai rei­ka­la­vo, kad per jų bu­tą (A. Sir­tau­tie­nės) jam bū­tų leis­ta pri­si­jung­ti prie ka­na­li­za­ci­jos. Ta­čiau su­ti­ki­mas ne­bu­vo duo­tas. Dėl S. Pronc­kaus veiks­mų nu­ken­tė­ju­sio­ji sa­kė pa­ty­ru­si mo­ra­li­nę ža­lą, tad pra­šė at­ly­gin­ti 500 eu­rų.
To­kios pat mo­ra­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo pra­šė ir ki­tas nu­ken­tė­ju­sy­sis A. Jaz­daus­kis. Vy­ro tei­gi­mu, S. Pronc­kus kai­my­nus tie­siog ig­no­ra­vo, vis­ką da­rė jų neat­si­klau­sęs. Pa­sa­ko­jo, jog ben­dri­jos su­si­rin­ki­me bu­vo kal­bė­ta apie šlai­ti­nį sto­gą ir S. Pronc­kaus pa­tal­pas, ta­čiau apie pri­si­jun­gi­mus prie tin­klų ir per ko­kius bu­tus tas bū­tų da­ro­ma, tik­rai ne­kal­bė­ta. Jis per sa­vo bu­tą lei­do S. Pronc­kui pri­si­jung­ti ka­na­li­za­ci­ją, ta­čiau są­ly­gos ne­įvyk­dy­tos, tad pri­si­jun­gi­mą pats at­jun­gė.
Lie­pos 23 die­ną by­la bu­vo tę­sia­ma nuo liu­di­nin­kų ap­klau­sos. V. I. pa­sa­ko­jo, jog jų įmo­nė ta­me na­me at­li­ko ne­ma­žai dar­bų. Sta­ty­bos lei­di­mas bu­vo pa­teik­tas, tad kas ir su ko­kio­mis ins­tan­ci­jo­mis de­rin­ta, liu­di­nin­kas sa­kė ne­be­si­do­mė­jęs, o dir­bęs dar­bus. Kal­bant kon­kre­čiai apie nuo­te­kas – A. Jaz­daus­kis su­ti­ko įsi­leis­ti į sa­vo bu­tą, ir vie­to­je va­di­na­mo­jo al­suok­lio bu­vo įreng­tas ka­na­li­za­ci­jos vamz­dis. To­kį pa­tį dar­bą no­rė­ta pa­da­ry­ti ir A. Sir­tau­tie­nės bu­te, bet S. Pronc­kui, V. I. ži­nio­mis, su ja su­si­tar­ti ne­pa­vy­ko.
Da­bar­ti­nė ben­dri­jos „Auš­ra“ pir­mi­nin­kė D. U. sa­kė, jog 2016 m. sau­sio 12 d. ben­dri­jos su­si­rin­ki­me spręs­tas klau­si­mas tik dėl dvi­šlai­čio sto­go įren­gi­mo ir gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų to­je pa­sto­gė­je. Apie ka­na­li­za­ci­jos ir van­den­tie­kio pri­jun­gi­mą S. Pronc­kaus bu­tams ne­bu­vo nė kal­bos. Ta­čiau 2017 m. gruo­džio 20 die­ną su­si­rin­ki­me S. Pronc­kus pa­pra­šė leis­ti jung­tis prie nuo­te­kos tin­klų per ko­ri­do­rių (laip­ti­nę), nes vie­nas bu­tas jam ne­lei­džian­tis. Ta­da ben­dri­jos na­riai su­klu­so – o kur pro­jek­ti­niai spren­di­niai, sche­ma, do­ku­men­ta­ci­ja? Nie­ko jie ne­ma­tė! Sa­vo ruož­tu pir­mi­nin­kė 2018 m. pa­va­sa­rį krei­pė­si į „Plun­gės van­de­nis“ ir su­ži­no­jo, jog šiai įmo­nei S. Pronc­kus jau yra pa­tei­kęs su­ti­ki­mą ben­dri­jos var­du! Esą, re­mian­tis 2016 m. sau­sio 12 die­nos su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­lu, jam lei­džia­ma van­den­tie­kį jung­tis per rū­sy­je esan­tį įva­dą, o ka­na­li­za­ci­ją – per sto­vus iš tre­čio aukš­to bu­tų.
„Dau­gia­bu­ty­je S. Pronc­kus el­gė­si kaip nuo­sa­va­me na­me. Be to, ir šil­dė­si sa­vo bu­tus ki­tų gy­ven­to­jų są­skai­ta. Su juo tie­siog nė­ra kal­bė­ji­mo­si“, – dės­tė D. U., pa­brėž­da­ma, jog mi­nė­to su­ti­ki­mo ben­dri­jos na­riai aky­se ne­ma­tė.
Įmo­nės „Plun­gės van­de­nys“ at­sto­vas A. J. ak­cen­ta­vo, jog įmo­nė dau­gia­bu­čių na­mų vi­daus tin­klų ne­eksp­lo­a­tuo­ja ir ne­pri­žiū­ri, į re­mon­tus ne­si­ki­ša. Kur ir kaip kam jung­tis – spren­džia ben­dri­ja, o „Plun­gės van­de­nys“ tik pa­pra­šo kaip ga­ran­to ben­dri­jos su­ti­ki­mo, jog nie­kas tam ne­pri­eš­ta­rau­ja. S. Pronc­kus to­kį su­ti­ki­mą įmo­nei pa­tei­kė, tad su juo bu­vo su­da­ry­ta nau­ja su­tar­tis.
Liu­di­nin­kas J. R. mi­nė­jo bu­vęs ben­dri­jos su­rin­ki­me 2016 m. gruo­dį, nes yra ben­dri­jos na­rys. Pa­tvir­ti­no, jog ta­da kal­bė­ta apie dvi­šlai­čio sto­go įren­gi­mą, bet apie lei­di­mą S. Pronc­kui pri­si­jung­ti nuo­te­kas ir ka­na­li­za­ci­ją kal­bos tik­rai ne­bu­vo. Ti­ki­no, jog apie ben­dri­jos su­ti­ki­mą, nu­ke­lia­vu­sį į „Plun­gės van­de­nis“, su­ži­no­jo vė­liau iš pir­mi­nin­kės. Po su­si­rin­ki­mo 2017 m. gruo­dį J. R. sa­kė su­lau­kęs S. Pronc­kaus vi­zi­to – šis lie­pęs jam pa­dė­ti du pa­ra­šus. J. R. ne­su­ti­ko. Vė­liau ti­ki­no dar su­lau­kęs S. Pronc­kaus spau­di­mo pa­si­ra­šy­ti.
„Kal­tės vi­siš­kai ne­pri­pa­žįs­tu, jo­kio do­ku­men­to klas­to­ji­mo ne­ma­tau. Do­ku­men­tą, kaip pir­mi­nin­kas, su­ra­šiau tei­sin­gai. Jau­čiuo­si tei­sus“, – taip sa­vo pa­si­sa­ky­mą pra­dė­jo S. Pronc­kus.
Kal­ti­na­ma­sis tei­gė, jog dar prieš 2016 m. sau­sio 12-osios su­si­rin­ki­mą na­mo gy­ven­to­jai vis­ką ži­no­jo. Tą šlai­ti­nį sto­gą iš pra­džių ža­dė­jo da­ry­ti kar­tu su J. R., bet šis at­si­sa­kė, tad šių dar­bų ėmė­si vie­nas, sam­dė ar­chi­tek­tą, ga­vo sta­ty­bos lei­di­mą. Gy­ven­to­jai jam bu­tus pa­lė­pė­je įsi­reng­ti lei­do, tad krei­pė­si į „Plun­gės van­de­nis“ dėl van­den­tie­kio ir nuo­te­kų su­tar­ties. Iš­gir­do, kad trūks­ta ben­dri­jos su­ti­ki­mo. „Ta­da par­ėjau na­mo ir pa­ra­šiau tą su­ti­ki­mą, nes bu­vau ben­dri­jos pir­mi­nin­kas. Ka­dan­gi sta­ty­bos lei­di­mas bu­vo, ben­dro po­bū­džio ben­dri­jos su­ti­ki­mas taip pat bu­vo, tai vi­siems vis­kas tu­rė­jo bū­ti aiš­ku. Be to, man rei­kė­jo grei­tai, lau­kė san­tech­ni­kai…“ – sa­vo po­el­gį aiš­ki­no kal­ti­na­ma­sis.
Į pa­ste­bė­ji­mą, jog vie­nas pats ap­spren­dė na­mo ben­dra­tur­čių va­lią, S. Pronc­kus at­sa­kė taip ne­ma­nan­tis. Bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog da­rė ge­rus dar­bus: vie­nas pats rū­pi­no­si re­no­va­ci­ja, o kai­my­nai su­tau­pė – jiems ne­rei­kė­jo pri­si­dė­ti prie šlai­ti­nio sto­go įren­gi­mo! Mo­ra­li­nės ža­los nu­ken­tė­ju­sie­siems sa­kė ne­ža­dan­tis mo­kė­ti, nes pats jau­tė­si nu­ken­tė­jęs.
By­la bus tę­sia­ma rug­sė­jo 26 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šio namo palėpėje (dešinėje) butus įsirengęs S. Pronckus supykdė kaimynus, nes sutikimą dėl prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų pasirašė neatsiklausęs bendrijos narių.

Komentarai
Kiti straipsniai