Pirmadienis, 2022 m. lapkričio 28 d.

Ir­kluo­to­jai grį­žo su me­da­liais

Lie­pos 19–21 die­no­mis Tra­kuo­se vy­ko at­vi­ra­sis Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me var­žė­si per 200 bai­da­ri­nin­kų ir ka­no­ji­nin­kų iš Lie­tu­vos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Len­ki­jos ir Ru­si­jos. Ja­me da­ly­va­vo ir Plun­gės ra­jo­no ir­kluo­to­jai.

Įspū­din­gai čem­pio­na­te pa­si­ro­dė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro auk­lė­ti­nė Gre­ta Ga­dei­ky­tė. Pen­kio­lik­me­tė spor­ti­nin­kė iš­ko­vo­jo net tris auk­so me­da­lius skir­tin­go­se val­čių kla­sė­se. Dvi­vie­čių bai­da­rių rung­ty­se Gre­ta trium­fa­vo ir­kluo­da­ma 500 m su po­ri­nin­ke Ie­va Vai­tie­kū­nai­te iš Šiau­lių bei 1000 m – su pa­ne­vė­žie­te Gab­rie­le Sriv­ki­nai­te. Dar vie­ną auk­so me­da­lį ji lai­mė­jo ke­tur­vie­čių bai­da­rių var­žy­bo­se ir­kluo­jant 200 met­rų.
Ki­ta Plun­gės SRC auk­lė­ti­nė Ug­nė Sa­ba­liaus­kai­tė du­kart fi­ni­ša­vo penk­ta ir­kluo­da­ma ke­tur­vie­te bai­da­re 500 m ir 200 m nuo­to­lius bei aš­tun­ta – 500 m dvi­vie­čių bai­da­rių var­žy­bo­se.
Ke­tur­vie­tę ka­no­ją ir­kla­vę plun­giš­kiai Man­tas Ga­dei­kis, Ed­vi­nas Ša­ki­nis, Lu­kas Gu­di­jus ir Man­tas Ska­ruls­kis du­kart fi­ni­ša­vo ket­vir­ti 500 m ir 200 m nuo­to­liuo­se, o 1000 m bai­gė sep­tin­ti. Dar dvi ket­vir­tą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo M. Ga­dei­kis 500 m ir 1000 m var­žy­bo­se kar­tu su po­ri­nin­ku Ar­tū­ru Go­lo­va­čium iš Elek­trė­nų. Plun­giš­kių ka­no­ji­nin­kų įgu­la L. Gu­di­jus ir M. Ska­ruls­kis šiuos nuo­to­lius bai­gė ati­tin­ka­mai šeš­to­je ir aš­tun­to­je po­zi­ci­jo­se.
Į fi­na­li­nius plau­ki­mus taip pat pa­te­ko ir ka­no­ji­nin­kai, ir­kla­vę vien­vie­tė­mis – E. Ša­ki­nis (500 m, 7 vie­ta, 1000 m, 7 vie­ta) bei Si­mo­nas Ale­liū­nas (1000 m, 9 vie­ta).

Komentarai
Kiti straipsniai