Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Gir­to vai­ki­no kup­ri­nė­je pa­rei­gū­nai ra­do kas­te­tą

Pa­dau­gi­nęs svai­ga­lų, Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, vie­nas 20-me­tis nak­ties me­tu „pri­gu­lė“ pail­sė­ti. Pro ša­lį va­žia­vę pa­rei­gū­nai prie jo su­sto­jo ir pa­ma­tę, kad čia ži­no­mas pi­lie­tis, pa­tik­ri­no ki­še­nes ir kup­ri­nę. Pas­ta­ro­jo­je ras­tas drau­džia­mas daik­tas – kas­te­tas.

Kaip pra­ne­šė po­li­ci­ja, lie­pos 20-osios nak­tį, apie 2 va­lan­dą, Plun­gė­je pa­tru­lia­vę pa­rei­gū­nai Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, prie vie­nos de­ga­li­nės, pa­ste­bė­jo ant že­mės gu­lin­tį gir­tą vai­ki­ną, gim. 1999 m. Po­li­ci­jai jis jau bu­vo ži­no­mas dėl anks­tes­nių „dar­be­lių“.
Kup­ri­nė­je jau­nuo­lis tu­rė­jo kas­te­tą, ku­ris pri­klau­so šal­tų­jų gin­klų ka­te­go­ri­jai. Kaip sa­ko­ma, dėl vi­sa ko bu­vo pa­si­ruo­šęs…
Pra­dė­tas ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ne­šau­na­muo­ju gin­klu ty­ri­mas (BK 258 str. 1 d.). Plun­giš­kiui iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la, jam gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki 1 me­tų.
Vai­ki­nas ne­su­lai­ky­tas, ar­ti­miau­siu me­tu jis bus kvie­čia­mas į po­li­ci­ją ap­klau­sai.

Komentarai
Kiti straipsniai