Penktadienis, 2023 m. birželio 02 d.

Dau­giau se­le­no krau­jy­je – ma­žes­nis in­sul­to pa­vo­jus

Nau­jo­jo ame­ri­kie­čių ir ka­na­die­čių ty­ri­mo me­tu dar kar­tą pa­tvir­tin­ta, kad se­le­nas – vie­nas pla­čiau­siai ap­ta­ri­nė­ja­mų mik­ro­ele­men­tų – ap­sau­go nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų.

Kuo dau­giau mik­ro­ele­men­to se­le­no yra Jū­sų krau­jy­je, tuo ma­žes­nė ti­ki­my­bė pa­tir­ti in­sul­tą. Maž­daug to­kią ži­nią pa­cien­tams siun­čia moks­li­nin­kai, pa­skelb­da­mi straips­nį Ame­ri­kos šir­dies li­gų aso­cia­ci­jos moks­li­nia­me žur­na­le „Cir­cu­la­tion“. Tai to­li gra­žu ne pir­ma­sis ir ne pas­ku­ti­nis ty­ri­mas, ku­riuo pa­brė­žia­ma se­le­no svar­ba svei­ka­tai.

Pa­de­da ap­sau­go­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos svei­ka­tą

Jau ku­ris lai­kas ži­no­ma apie se­le­no – mik­ro­ele­men­to – ku­rio gau­na­me iš tam tik­rų mais­to pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, vi­so grū­do pro­duk­tų, rie­šu­tų, ža­lios mė­sos ir jū­ros gė­ry­bių, an­ti­ok­si­da­ci­nes ir prie­šuž­de­gi­mi­nes sa­vy­bes bei ge­bė­ji­mą ap­sau­go­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos svei­ka­tą. Nau­jo­jo ty­ri­mo re­zul­ta­tai pa­pil­dė dau­gy­bę moks­li­nių įro­dy­mų, kad nau­din­ga šio mik­ro­ele­men­to su­var­to­ti dau­giau.

Aiš­kus at­virkš­ti­nis san­ty­kis

Ty­ri­mo me­tu su­rink­ti dvie­jų di­de­lių gru­pių: 20-me­čių ir vy­res­nių su­au­gu­sių­jų, da­ly­va­vu­sių Ka­na­dos Svei­ka­tos įver­ti­ni­mo ty­ri­me (CHMS) ir JAV Na­cio­na­li­nia­me svei­ka­tos ir mi­ty­bos įver­ti­ni­mo ty­ri­me (NHANES), duo­me­nys. Ty­rė­jai, pa­ly­gi­nę se­le­no kie­kį ir in­sul­to pa­pli­ti­mą, abie­jo­se gru­pė­se nu­sta­tė aiš­kų at­virkš­ti­nį in­sul­to pa­pli­ti­mo ir se­le­no kie­kio krau­jy­je san­ty­kį.

43–62 pro­cen­taisma­žes­nis pa­vo­jus

Ka­na­die­čių gru­pės ti­ria­mų­jų, ku­rių se­le­no kie­kiai krau­jy­je bu­vo di­džiau­si, pa­vo­jus pa­tir­ti in­sul­tą bu­vo 62 pro­cen­tais ma­žes­nis. Ame­ri­kie­čių, ku­rių se­le­no kie­kis krau­jy­je bu­vo di­džiau­sias, pa­vo­jus pa­tir­ti in­sul­tą bu­vo 43 pro­cen­tais ma­žes­nis. Moks­li­nin­kai taip pat pa­ste­bė­jo, kad su­lig kiek­vie­nu se­le­no kie­kio krau­jy­je pa­di­dė­ji­mu 10 mik­ro­gra­mų abie­jo­se gru­pė­se in­sul­to pa­pli­ti­mas su­ma­žė­jo 14–19 pro­cen­tų; di­džiau­sias po­vei­kis už­fik­suo­tas NHANES gru­pė­je.

Pa­tvir­ti­na šve­dų ty­ri­mo re­zul­ta­tus

Šis ty­ri­mas ati­tin­ka anks­tes­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus. 2013 m. šve­dų at­lik­to se­le­no ir ko­fer­men­to Q10 ty­ri­mo „KiSel-10“ me­tu įro­dy­ta, kad pa­gy­ve­nu­siems vy­rams ir mo­te­rims, kas­dien var­to­jan­tiems abu jun­gi­nius, mir­ties dėl šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pa­vo­jus su­ma­žė­ja 54 pro­cen­tais. Taip pat įro­dy­ta, kad vi­du­ti­nis se­le­no kie­kis šve­dų or­ga­niz­me yra ma­žes­nis už lai­ko­mus op­ti­ma­liais sie­kiant už­tik­rin­ti ge­rą svei­ka­tą.
Įdo­mu tai, kad eu­ro­pie­čių mais­te se­le­no yra ma­žiau ne­gu JAV gy­ven­to­jų mais­te; tai su­si­ję su ma­žes­niu se­le­no kie­kiu dir­vo­že­my­je. Vie­nas iš bū­dų se­le­no trū­ku­mui kom­pen­suo­ti yra or­ga­niz­mo leng­vai įsi­sa­vi­na­mų na­tū­ra­lių mie­lių var­to­ji­mas. „KiSel-10“ ty­ri­mo me­tu nau­do­tos se­le­no mie­lės, ku­rios ge­rai ži­no­mos dėl do­ku­men­tais pa­tvir­tin­to ge­ro įsi­sa­vi­na­mu­mo or­ga­niz­me. 88,7 pro­cen­tų se­le­no įsi­sa­vi­na­ma per virš­ki­na­mą­jį trak­tą. Mi­nė­tas pre­pa­ra­tas ga­mi­na­mas Da­ni­jo­je ir pla­čiai nau­do­ja­mas ty­ri­mų tiks­lams.

Šal­ti­nis:
Who­le Blo­od Se­le­nium Con­cen­tra­tion is In­ver­se­ly As­so­cia­ted With Pre­va­len­ce of Stro­ke: Re­sults From the Ca­na­dian He­alth Me­a­su­res Sur­vey and the US Na­tio­nal He­alth and Nu­tri­tion Exa­mi­ne Sur­vey
Cir­cu­la­tion. 2019;139:AP220

Komentarai
Kiti straipsniai