Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

At­vi­ram jau­ni­mo cen­trui va­do­vaus spal­vin­ga as­me­ny­bė?

Jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras pa­si­ra­šys sky­ri­mo raš­tus, tai At­vi­ram jau­ni­mo cen­trui ne­tru­kus tu­rė­tų pra­dė­ti va­do­vau­ti spal­vin­ga as­me­ny­bė – Egi­di­jus Vaš­ke­le­vi­čius.

Iš tri­jų pre­ten­den­tų už­im­ti Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­riaus kė­dę, Sa­vi­val­dy­bės skelb­ta­me kon­kur­se ge­riau­siai pa­si­ro­dė ren­gi­nių, ži­niask­lai­dos ir po­li­ti­kos sri­ty­se vie­tos su­ras­ti ban­dęs po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vas E. Vaš­ke­le­vi­čius.
Dau­giau kaip ren­gi­nių ve­dė­jas ži­no­mas plun­giš­kis – itin spal­vin­ga as­me­ny­bė. Ky­lan­čią kar­je­rą pra­dė­jęs kaip ra­di­jo sto­ties „Spin­du­lys“ lai­dų ve­dė­jas, greit ta­po ten ne­pa­gei­dau­ja­mas, nes, pa­sak di­rek­to­riaus Sta­sio Buit­kaus, „šis as­muo gra­žiai kal­bė­jo, o iš­ėjo ne­gra­žiai“. „Ne­si­no­ri kel­ti į vie­šu­mą kai ku­rių da­ly­kų, kai Egi­di­jus dir­bo „Spin­du­ly­je“, ta­čiau jo­kių rei­ka­lų su juo tu­rė­ti ne­be­si­no­ri. Jam du­rys pas mus už­trenk­tos“, – re­dak­ci­jai sa­kė S. Buit­kus.
Gal iš kerš­to „Spin­du­lio“ va­do­vams, gal ban­dy­da­mas su­ras­ti vie­tą po sau­le, E. Vaš­ke­le­vi­čius ban­dė ir pats su­kur­ti ra­di­jo sto­tį, tik vis­kas bai­gė­si vi­siš­ku fias­ko: Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, taip ir ne­su­lau­ku­si jo įkur­tos „Že­mai­čių ra­di­jo“ veik­los pra­džios, prieš po­rą me­tų anu­lia­vo li­cen­ci­ją… Kaip pa­žy­mė­jo LRTK, VšĮ „Že­mai­čių ra­di­jas“ ne­ga­vo lei­di­mo iš LR Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos nau­do­ti su­teik­tą daž­nį ra­di­jo pro­gra­mai tran­sliuo­ti, ne­su­mo­kė­jo vals­ty­bės rin­klia­vos ir nu­sta­ty­tų mo­kes­čių ir ne­in­for­ma­vo LRTK apie veik­los ne­vyk­dy­mą.
Sa­vo lai­mę E. Vaš­ke­le­vi­čius ban­dė ir Tel­šių kraš­to te­le­vi­zi­jo­je bei įkur­ta­me in­ter­ne­ti­nia­me Plun­gės nau­jie­nų por­ta­le, ta­čiau ne­tru­kus jį ga­vo už­da­ry­ti, nes ne­tei­sė­tai pla­ti­no ki­tų ži­niask­lai­dos prie­mo­nių in­for­ma­ci­ją.
Ga­li­mas nau­ja­sis At­vi­ro jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rius lai­mę taip pat iš­ban­dė Stal­gė­nų kul­tū­ros cen­tre. Ta­čiau ir ten il­gai ne­už­si­bu­vo. Kaip prieš ke­le­tą me­tų re­dak­ci­jai yra sa­kiu­si Stal­gė­nų kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Mir­ga Gul­bins­kie­nė, bu­vęs dar­buo­to­jas kar­tais ne­la­bai rim­tai pa­si­žiū­rė­da­vo į pa­ves­tas pa­rei­gas. „Pas mus jis dir­bo ne­pil­nus me­tus – nuo 2016 me­tų pa­va­sa­rio iki 2017 me­tų va­sa­rio 17 die­nos pu­se eta­to. Ren­gi­nius jis pra­ves­da­vo, ta­čiau bu­vo ke­le­tas sy­kių, kai pa­ves­da­vau at­lik­ti dar­bą, o jis jo ne­pa­da­ry­da­vo. Tuo­met suk­da­vo­mės sa­vo jė­go­mis…“ – dar­bo san­ty­kius su bu­vu­siu dar­buo­to­ju pri­si­mi­nė di­rek­to­rė.
Na­tū­ra­lu, kad sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tis ir mėgs­tan­tis pa­si­ro­dy­ti E. Vaš­ke­le­vi­čius su­lau­kė ir po­li­ti­kų dė­me­sio. Po­li­ti­nę kar­je­rą pra­dė­jo Li­be­ra­lų są­jū­dy­je, bet taip ir ne­su­ge­bė­ję pa­tek­ti į Ta­ry­bą. Prieš ku­rį lai­ką įšo­ko į po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ gre­tas ir jau su ja pa­ban­dė lai­mę vie­tos sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se. De­ja, taip pat ne­bu­vo iš­rink­tas. Ne­at­mes­ta, kad dėl lo­ja­lu­mo šio vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo, kuris yra Tarybos valdančiojoje daugumoje, ved­liams E. Vaš­ke­le­vi­čius ga­lė­jo ir lai­mė­ti At­vi­ro jau­ni­mo cen­tro va­do­vo kon­kur­są…
Be­ne di­džiau­sias su E. Vaš­ke­le­vi­čiu­mi sie­ja­mas skan­da­las – prieš po­rą me­tų per Lie­tu­vą nu­skam­bė­jęs ano­ni­mi­nis skun­das dėl Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los (TVM) di­rek­to­riaus Aud­riaus Mi­siū­no „nuo­dė­mių“. Tuo lai­ko­tar­piu bu­vęs šios mo­ky­mo įstai­gos dar­buo­to­ju, E. Vaš­ke­le­vi­čius ne­tru­kus taip pat bu­vo pri­vers­tas pa­lik­ti šią įstai­gą. Tad, įsi­dar­bi­nęs Sek­to­ri­nio prak­ti­nio mo­ky­mo cen­tro va­do­vu Klai­pė­dos tu­riz­mo mo­kyk­lo­je, re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, E. Vaš­ke­le­vi­čius, pri­si­deng­da­mas Plun­gės TVM ben­druo­me­nės var­du, res­pub­li­ki­nei ži­niask­lai­dai, Sei­mo na­riams, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai iš­siun­tė ano­ni­mi­nius skun­dus su ne­pa­grįs­tais kal­ti­ni­mais ir šmeiž­tu A. Mi­siū­no at­žvil­giu.
Plun­gės TVM di­rek­to­rius krei­pė­si į tei­sė­sau­gą dėl šmeiž­to: E. Vaš­ke­le­vi­čius ne­tru­kus pa­si­trau­kė iš Klai­pė­dos tu­riz­mo mo­kyk­los, bu­vo ap­klaus­tas tei­sė­sau­gos, vė­liau ven­gė at­vyk­ti į ki­tas ap­klau­sas… Po šio įvy­kio E. Vaš­ke­le­vi­čius trum­pam iš­ny­ko iš ak­ty­vios vi­suo­me­ni­nės veik­los mū­sų ra­jo­ne.
As­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me ga­li­mam di­rek­to­riui taip pat ne­si­se­kė: po vis ky­lan­čių ne­su­ta­ri­mų su su­tuok­ti­ne abu pa­su­ko skir­tin­gais ke­liais.

Komentarai
Kiti straipsniai