Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Šla­pia per­ga­lė Pa­ma­rio kraš­te

Lie­pos 13 d. Ši­lu­tės ra­jo­ne, Kin­tuo­se, vy­kęs šeš­ta­sis „Lau­ki­nis trail“ eta­pas „Lau­ki­nis trail-Kin­tai“ pa­čių or­ga­ni­za­to­rių bu­vo pa­va­din­tas be­ne ly­giau­siu bė­gi­mu gam­tos ta­kais. Ta­čiau tik­rai ne leng­viau­siu. Ak­me­nuo­ta Pa­ma­rio pa­kran­tė, ka­na­lų iš­va­go­tos be­kraš­tės pie­vos, miš­ko ke­liai ne­pa­gai­lė­jo iš­šū­kių ir Plun­gės ko­man­dos „Ver­smė Run“ bė­gi­kams.

Ge­riau­siai iš tri­jų Plun­gės ko­man­dos at­sto­vų bei ge­riau­siai iš vi­sų pa­si­rin­ku­sių bėg­ti 27 ki­lo­met­rų tra­są bė­gi­kų se­kė­si An­driui Prei­biui. Įvei­kęs 36 var­žo­vus bei vaiz­din­go­mis vie­to­vė­mis iš Ven­tės ra­go į Kin­tus grei­čiau­siai at­bė­gęs spor­ti­nin­kas ta­po il­giau­sios var­žy­bų tra­sos čem­pio­nu!
Po var­žy­bų kon­ku­ren­tai spau­dė An­driui ran­ką, ne­ga­lė­da­mi at­si­ste­bė­ti jo ge­le­ži­ne iš­tver­me ir grei­čiu. O pats An­drius, pa­klaus­tas, kas jam la­biau­siai įsi­mins iš šio bė­gi­mo, nė se­kun­dės ne­gal­vo­jęs at­sa­kė, jog pel­kės, ku­rių gai­vą te­ko pa­jus­ti ne tik ba­tuo­se, bet ir ko­ne pu­se kū­no.
Sau­si iš tra­sos ne­grį­žo ir ki­ti įmir­ku­sio­se pie­vo­se klim­pę „Ver­smės Run“ ko­man­dos na­riai – 19 ki­lo­met­rų bė­gęs Min­dau­gas Šalt­me­ris bei 7 įvei­kęs Rai­mon­das Lau­ri­nai­tis. Jie, sa­vo gru­pė­se ap­len­kę po pus­šim­tį da­ly­vių, už­ėmė ati­tin­ka­mai 7-ąją ir 8-ąją vie­tas.
O An­driaus jau šį sek­ma­die­nį, lie­pos 21 d., lau­kia dar vie­nas iš­ban­dy­mas – il­gų­jų nuo­to­lių bė­gi­kų jau spė­tas pa­mėg­ti tarp­tau­ti­nis Vil­niaus 100 ki­lo­met­rų bė­gi­mas. Mū­siš­kis ja­me da­ly­va­vo ir per­nai – už­ėmė gar­bin­gą tre­či­ą­ją vie­tą.

Klu­bo „Ver­smė“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai