Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Į gy­ve­ni­mo van­de­ny­nus iš­ly­dė­ta 50-oji abi­tu­rien­tų lai­da

Lie­pos 12-osios va­ka­rą iš Tve­rų gim­na­zi­jos uos­to į pla­čiuo­sius nau­jo gy­ve­ni­mo van­de­ny­nus iš­ly­dė­ta 50-oji abi­tu­rien­tų lai­da. „Jūs jau ne la­šai jū­ro­je, o jū­ra ju­my­se, ga­li­te už­lie­ti pla­čiau­sias dy­ku­mas ir kal­nus“, – Tve­rų kul­tū­ros na­muo­se su­reng­tą ren­gi­nį – bran­dos ates­ta­tų tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ją – kiek per­fra­zuo­tais dai­nos žo­džiais pra­dė­jo ren­gi­nio ve­dė­ja, mo­ky­to­ja Eri­ka Lau­ri­nai­tie­nė.

Jau­nuo­lius ta pro­ga svei­ki­no ir daug pra­smin­gų da­ly­kų – džiaug­tis ei­nant nau­juo­ju ke­liu, sva­jo­nių iš­si­pil­dy­mo, tik­ru­mo, ne­bi­jo­ti klys­ti, bū­ti sa­vi­mi, ieš­ko­ti sa­vo lai­mės – lin­kė­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Tve­rų kle­bo­nas Ai­va­ras Pu­džiu­ve­lis, Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas, bu­vu­si gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­do­na Sū­džiu­vie­nė, gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė, pir­mo­ji mo­ky­to­ja Lo­re­ta Li­de­kaus­kie­nė, kla­sės va­do­vas Kęs­tu­tis Ma­čer­nis, mo­ky­to­jos E. Lau­ri­nai­tie­nė ir Ri­ma Mi­ka­laus­kai­tė, tė­ve­lių var­du – Da­nu­tė Lu­ko­šie­nė. Pa­dė­kos žo­džių kal­bė­ju­sie­ji ne­gai­lė­jo abi­tu­rien­tų tė­ve­liams ir mo­ky­to­jams. Dai­no­mis ates­ta­tų tei­ki­mo šven­tę pa­puo­šė gim­na­zis­tai Ane­lė Ruš­ky­tė ir Ro­kas Ba­ro­di­cas. At­si­ė­mę bran­dos ates­ta­tus, ku­riuos į sce­ną at­ne­šė ža­vi mer­gai­tė – gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės na­rė Au­gus­tė Na­vic­kai­tė, gė­lių žie­dais ap­do­va­no­ję tė­ve­lius ir mo­ky­to­jus, abi­tu­rien­tai ir ren­gi­nio sve­čiai rin­ko­si gim­na­zi­jos kie­me. Abi­tu­rien­tai nu­lei­do gim­na­zi­jos vė­lia­vą ir per­da­vė ją di­rek­to­rei – tri­spal­vę per nau­jų moks­lo me­tų pra­džios šven­tę iš­kels bū­si­mie­ji abi­tu­rien­tai.

Tve­rų gim­na­zi­jos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai