Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Vie­nuo­lik­tie­ji va­sa­ros vai­di­ni­mai

Lie­pos 6-ąją su­reng­ti jau gra­žia tra­di­ci­ja ta­pę „Rie­ta­vo va­sa­ros vai­di­ni­mai“. 11-ą kar­tą su­reng­tas fes­ti­va­lis at­ne­šė tei­gia­mų emo­ci­jų tiek ren­gi­nio da­ly­viams, tiek pa­si­ro­dy­mus do­va­no­ju­siems ar­tis­tams. Šie­met fes­ti­va­lis skir­tas pir­mo vie­šo lie­tu­viš­ko vai­di­ni­mo Rie­ta­ve 110-osioms me­ti­nėms ir Že­mai­ti­jos me­tams pa­mi­nė­ti.

Šven­tė pra­dė­ta te­at­ra­li­zuo­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro te­at­ro „Ruo­da“ me­ni­ne kom­po­zi­ci­ja „Že­mai­čių že­mė“ (rež. Vin­cas An­driuš­ka), ku­rios me­tu prie Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus tra­di­ciš­kai bu­vo ri­de­na­mas lai­ko ra­tas. Šis šven­tės sim­bo­lis įpras­mi­na le­kian­tį lai­ką, ku­ris kar­tu su va­sa­ros vai­di­ni­mais šie­met at­ne­šė ir sim­bo­li­nį ap­va­lų skai­čių – 110 me­tų nuo pir­mo­jo vie­šo vai­di­ni­mo Lie­tu­vo­je. Ke­tu­ra­kio ko­me­di­ja „Ame­ri­ka pir­ty­je“ 1899-ais me­tais bu­vo pa­ro­dy­ta Pa­lan­go­je. Tai bu­vo sa­vo­tiš­ka lie­tu­vių tau­tos sa­vi­mo­nės ak­ci­ja, ku­ria kruo­pe­lė žmo­nių pa­reiš­kė pa­sau­liui, kad lie­tu­viai yra, tu­ri sa­vo kal­bą ir že­mę. Ne be rei­ka­lo fes­ti­va­lis pra­dė­tas ir me­ni­ne kom­po­zi­ci­ja „Že­mai­čių že­mė“, juk šie­met mi­ni­mi Že­mai­ti­jos me­tai. Gra­žių da­tų ir pro­gų ap­sup­ty­je ren­gi­nį ve­du­si Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė pa­lin­kė­jo vi­siems su­si­rin­ku­siems, kad lai­kas, pra­leis­tas drau­ge, bū­tų pra­smin­gas ir įsi­min­ti­nas.
Fes­ti­va­liui pra­si­dė­jus, į sce­ną žen­gė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro dra­mos stu­di­jos „Di­džio­ji T“ jau­nie­ji ak­to­riai, pa­ro­dę spek­tak­lį pa­gal H. K. An­der­se­no pa­sa­ką „Mer­gai­tė su deg­tu­kais“ (rež. Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė). Po jų sce­no­je pa­si­ro­dė Jur­bar­ko r. Gir­džių klo­ji­mo te­at­ras „Mi­tu­vis“, at­ve­žęs į Rie­ta­vą ko­me­di­ją, pa­sta­ty­tą pa­gal J. Gru­šo ap­sa­ky­mą „Ke­lio­nė su kliū­ti­mis“ (rež. Lo­re­ta Zda­na­vi­čie­nė). Vė­liau į sce­ną ir vėl žen­gė na­miš­kiai – te­at­ras „Ruo­da“ su spek­tak­liu „Pi­nigā, pi­nigā“, pa­reng­tu pa­gal K. Bin­kio „De­šimt li­tų ir gy­vy­bė“ (rež. V. An­driuš­ka). Pas­ku­ti­ny­sis spek­tak­lis, pa­ro­dy­tas fes­ti­va­lio me­tu, – Tel­šių r. Ne­va­rė­nų kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų te­at­ro „Ži­bin­tas“ dra­ma­tiš­ka ko­me­di­ja – E. Un­tu­lio „Do­bėlts iš­mė­gė­nėms“ (rež. Al­vy­da Kniu­rie­nė). Fes­ti­va­liui bai­gian­tis, šven­tės da­ly­viai pa­kvies­ti va­ka­re, 21 va­lan­dą, kar­tu su vi­sais pa­sau­lio lie­tu­viais Rie­ta­vo aikš­tė­je su­gie­do­ti Lie­tu­vos him­ną.

Nuotraukoje: Akimirka iš Rietavo savivaldybės kultūros centro teatro „Ruoda“ spektaklio „Pinigā, pinigā“

Manto Viržinto nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai