Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

Vie­na­me kie­me – trys šei­mi­nin­kai

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si plun­giš­kė klau­sė, kas prie dau­gia­bu­čių na­mų pri­va­lo nu­pjau­ti žo­lę? A. Ju­cio skers­gat­vy­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad kie­mas tarp A. Ju­cio g. 18 ir A. Ju­cio skg. 2 na­mų yra ap­žė­lęs žo­le. Ji šie­met nė kar­to dar ne­pjau­ta ir jau sie­kia juos­me­nį. „Juo­kin­gai grau­du žiū­rė­ti į vi­du­ry­je mies­to siū­buo­jan­čią aukš­tą žo­lę, nuo pa­va­sa­rio dar nė kar­to ne­pjau­tą. Nuo ali­nan­čio bir­že­lio karš­čio ji pa­gel­tu­si ir pa­lin­ku­si, ta­čiau ko­kia ji bū­tų už­au­gu­si, jei lie­tus bū­tų daž­niau li­jęs? At­ro­do tik­rai ne­kaip. Be to, čia ir er­kių, ir ki­to­kių gy­vių knibž­dė­te knibž­da. Pra­si­my­nę ta­ke­lį, per ne­šie­nau­tą pie­vą vaikš­to vie­ti­niai gy­ven­to­jai ir jų ap­lan­ky­ti at­vy­kę sve­čiai. Bū­tų įdo­mu su­ži­no­ti, kas pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti šia vi­sų už­mirš­ta te­ri­to­ri­ja“, – klau­sė plun­giš­kė.

Ban­dė­me iš­si­aiš­kin­ti, kas ne­at­lie­ka sa­vo dar­bo – ne­nu­pjau­na žo­lės? Vi­sų pir­miau­sia to pa­klau­sė­me nau­jo­jo „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­riaus Aud­riaus Ša­pa­lo. Juk jo va­do­vau­ja­ma įstai­ga ad­mi­nist­ruo­ja gy­ve­na­muo­sius na­mus, yra at­sa­kin­ga už dau­gu­mą Plun­gė­je esan­čių dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mą ir prie­žiū­rą. Be to, dau­ge­lis plun­giš­kių šiai įstai­gai mo­ka mo­kes­čius ir no­ri, kad jų pi­ni­gai ne­nu­ei­tų vė­jais, o bū­tų pa­nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį.
Di­rek­to­rius A. Ša­pa­las no­riai pa­ro­dė A. Ju­cio gat­vės ir skers­gat­vio dau­gia­bu­čių na­mų pla­nus, brė­ži­nius, pa­gal ku­riuos „Plun­gės būs­tas“ pri­žiū­ri ir tvar­ko gy­ve­na­mų­jų dau­gia­bu­čių na­mų te­ri­to­ri­jas. Pa­si­ro­do, šis ap­leis­tas kam­pe­lis jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai ne­pri­klau­so… Esą jie ap­si­tvar­ko ten, kur rei­kia, ir ne­kvar­ši­na sau gal­vos dėl sve­ti­mų bė­dų. Ir iš­ties – ma­ži ruo­že­liai, ei­nan­tys pa­lei mi­nė­tus na­mus, skus­te nu­skus­ti ir at­ro­do ne­pri­ekaiš­tin­gai. Ta­čiau, žen­gę po­rą žings­nių per gat­vę, at­si­du­ria­me žo­lės jū­ro­je, ku­rio­je knibž­dė­te knibž­da vi­so­kiau­sių gy­vių, ke­lian­čių pa­vo­jų ne vie­no svei­ka­tai. Be to, ir vaiz­de­lis ne­koks.
Ei­nant ša­li­gat­viu ar va­žiuo­jant gat­ve, ma­to­si pa­lei na­mus nu­pjau­ti siau­ri ruo­že­liai (jie pri­klau­so „Plun­gės būs­tui“), už po­ros žings­nių – pa­gel­tu­si nuo karš­čio ne­nu­pjau­ta žo­lė (šei­mi­nin­kai dar ne­ži­no­mi). Toks vaiz­das tik­rai ne­puo­šia mies­to.
Ka­dan­gi „Plun­gės būs­tui“ čia tvar­ky­tis ne­pri­klau­so, to­liau ieš­ko­jo­me mi­nė­to kie­mo šei­mi­nin­kų. Pa­klau­sė­me apie tai Plun­gės mies­to se­niū­no Gin­ta­ro Do­mar­ko. Se­niū­nas nie­ko kon­kre­taus į klau­si­mą, kas pri­va­lo nu­pjau­ti mi­nė­ta­me kie­me žo­lę, at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. „Tiks­liai pa­sa­ky­ti ne­ga­liu, bet ši te­ri­to­ri­ja, at­ro­do, ne­pri­klau­so se­niū­ni­jai. Ma­tyt, ne­se­niai su­si­kū­ru­si A. Ju­cio g. 18 na­mo ben­dri­ja yra ap­si­lei­du­si ir ne­si­tvar­ko sa­vo kie­mo, ne­nu­si­šie­nau­ja žo­lės“, – sa­kė se­niū­nas ir ža­dė­jo pa­si­tiks­lin­ti, kas iš­ties pri­va­lo ap­si­tvar­ky­ti šio­je ap­leis­to­je te­ri­to­ri­jo­je.
Kal­ti­nin­kų to­liau ne­be­ieš­ko­jo­me. Taip ir li­ko ne­aiš­ku, kas vis dėl­to yra šios vi­du­ry mies­to esan­čios ne­nu­šie­nau­tos te­ri­to­ri­jos šei­mi­nin­kai, at­sa­kin­gi už kie­mo šva­rą ir tvar­ką.
Ne vie­nas esa­me gir­dė­ję, kad vi­so­je ša­ly­je jau prieš ge­rą de­šimt­me­tį bu­vo kal­ba­ma, jog dau­gia­bu­čių na­mų kie­mus tu­ri pri­žiū­rė­ti pa­tys dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, juk jie nau­do­ja­si šiais skly­pais, to­dėl ir šiukš­les iš­si­kuop­ti, ir žo­lę nu­si­šie­nau­ti tu­ri pa­tys. Nuo so­viet­me­čio ga­lio­jan­ti „kol­cho­zi­nė“ tvar­ka, pa­gal ku­rią dau­gia­bu­čių kie­mai bu­vo šie­nau­ja­mi ir kuo­pia­mi už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus, ypač pik­ti­no pri­va­čių na­mų gy­ven­to­jus. Ko­dėl pri­va­taus na­mo gy­ven­to­jas sa­vo na­mo ap­lin­ką tu­ri su­si­tvar­ky­ti pats, o už jo su­mo­kė­tus mo­kes­čius šie­nau­ja­mi dau­gia­bu­čių kie­mai, ku­riais jis ne­si­nau­do­ja?
Šiuo me­tu dau­ge­ly­je Lie­tu­vos mies­tų, pa­vyz­džiui, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, įsi­ga­lio­ju­si ki­to­kia tvar­ka. Čia dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai jau yra pri­pa­žin­ti sa­vo kie­mų šei­mi­nin­kais, o šei­mi­nin­kas tu­ri ne tik dau­giau tei­sių sa­vo kie­me, bet ir pa­rei­gų. Šių mies­tų dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jus nau­jo­ji tvar­ka įpa­rei­go­ja te­ri­to­ri­ją šie­nau­ti ne re­čiau kaip 4 kar­tus per me­tus, o ap­si­kuop­ti šiukš­les – ne re­čiau kaip du­kart per sa­vai­tę.
Gal rei­kė­tų im­ti pa­vyz­dį iš ki­tų mies­tų ir pa­ga­liau pra­dė­ti tvar­ky­tis pa­tiems, ne­lau­kiant, kol kas nors at­eis ir vis­ką su­tvar­kys. Ne­jau­gi gy­ven­to­jams pa­tin­ka gy­ven­ti šiukš­ly­nuo­se ir leis­ti vai­kams žais­ti ne­nu­šie­nau­to­se dau­gia­bu­čių kie­mų te­ri­to­ri­jo­se, kur jų ty­ko krau­ja­siur­bės er­kės ir ki­ti pa­ra­zi­tai. Pa­ė­mus pa­vyz­dį iš ki­tų mies­tų ir įsi­ve­dus nau­ją tvar­ką, gal­būt kas nors pa­si­keis­tų.
Be to, ne­va­lei­kas rei­kė­tų baus­ti. Ar dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jos tvar­ko­mos tin­ka­mai, ga­lė­tų tik­rin­ti at­sa­kin­gi se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, o jei ap­lin­ka ne­su­tvar­ky­ta, žo­lė ne­nu­pjau­ta, šiukš­lės ne­su­šluo­tos, pi­ni­gi­nė­mis bau­do­mis rei­kė­tų baus­ti at­sa­kin­gus as­me­nis.
Tuo­se dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, ku­rie yra įkū­rę ben­dri­jas, už ne­tin­ka­mai tvar­ko­mą te­ri­to­ri­ją tu­rė­tų bū­ti bau­džia­mi ben­dri­jų pir­mi­nin­kai, o už dau­gia­bu­čių na­mų, ku­riais rū­pi­na­si ad­mi­nist­ruo­jan­ti įmo­nė, ap­si­lei­di­mą bū­tų bau­džia­mi šios įmo­nės at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai.
Da­bar ne­aiš­ku, kas kur pri­va­lo ap­si­kuop­ti. Iš­ei­tų taip, kad mi­nė­tu at­ve­ju vie­na­me kie­me šei­mi­nin­kau­ja net trys šei­mi­nin­kai: vie­nas plo­te­lis pri­klau­so „Plun­gės būs­tui“, ki­tas – gal­būt mies­to se­niū­ni­jai, o tre­čias – tik­riau­siai na­mo ben­dri­jai?
Re­zul­ta­tas vis tiek tas pats – įpu­sė­jus va­sa­rai, žo­lė dar ne­šie­nau­ta.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: G. Domarkas: „Tiks­liai pa­sa­ky­ti ne­ga­liu, bet ši te­ri­to­ri­ja, at­ro­do, ne­pri­klau­so se­niū­ni­jai. Ma­tyt, ne­se­niai su­si­kū­ru­si A. Ju­cio g. 18 na­mo ben­dri­ja yra ap­si­lei­du­si ir ne­si­tvar­ko sa­vo kie­mo, ne­nu­si­šie­nau­ja žo­lės.“

Komentarai
Kiti straipsniai