Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Rung­čių įvai­ro­vė pri­vi­lio­jo gau­sų bū­rį spor­ti­nin­kų

Kas­met per Tve­riš­kių su­ei­gą vie­ną die­ną duok­lė ati­duo­da­ma spor­ti­nėms var­žy­boms. Šie­met spor­tui pa­skir­ta ant­ro­ji šven­tės die­na – šeš­ta­die­nis. Ren­gi­nys su­trau­kė gau­sų bū­rį tar­pu­sa­vy­je pa­si­var­žy­ti no­rin­čių spor­ti­nin­kų. Rung­čių tą­dien ne­trū­ko: bė­gi­mas apie Tve­rus, krep­ši­nis, fut­bo­las, tin­kli­nis, smi­gi­nis, ran­kų len­ki­mas, vir­vės trau­ki­mas ir ki­tos rung­tys. Kiek­vie­nas ga­lė­jo su­ras­ti patinkančią spor­to ša­ką ir iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas.

Pir­miau­sia bu­vo su­reng­tas bė­gi­mas ap­link Tve­rus ku­ni­gaikš­čio Vy­kin­to tau­rei lai­mė­ti. Nors daug no­rin­čių bėg­ti ne­at­si­ra­do, vis­gi tra­są pa­si­ry­žo įveik­ti 8 vy­rai ir 5 mo­te­rys. Mo­te­rims te­ko nu­bėg­ti 3 km. Grei­čiau­sia bu­vo Jus­ti­na Ta­ma­šaus­kai­tė (Kal­ti­nė­nai), ant­rą­ją vie­tą už­ėmė Do­vi­lė Ta­ma­šaus­kai­tė (Kal­ti­nė­nai), tre­či­ą­ją – rie­ta­viš­kė Ie­va Kau­šy­tė. Vy­rams te­ko įveik­ti 5 km tra­są, grei­čiau­siai tai pa­da­rė Min­dau­gas Šalt­me­ris (Lo­pai­čių k.), ant­ras li­ko Ne­ri­jus Jo­ni­ka­vi­čius (Jur­bar­kas), tre­čias – Ša­rū­nas Ši­liaus­kas (Lo­pai­čių k.).
Vy­ko ko­man­di­niai žai­di­mai – fut­bo­las, tin­kli­nis, krep­ši­nis. Fut­bo­lo aikš­tė­je var­žė­si 6 ko­man­dos, ge­riau­siai ka­muo­lį spar­dė rie­ta­viš­kių „Rie­tu­va“, ki­tas pri­zi­nes vie­tas pa­si­da­li­no ko­man­dos „Tel­šiai“ ir „Sa­vait­ga­lis“ iš Gargž­dų.
Krep­ši­nio aikš­te­lė­je su­si­run­gė 10 ko­man­dų. Ka­muo­lį į krep­šį ge­riau­siai se­kė­si mė­ty­ti plun­giš­kių ko­man­dai, pa­si­va­di­nu­siai „Lar­džas“, an­tri li­ko tve­riš­kiai iš „Spor­to ba­ro“, o tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo vie­ti­nių ko­man­da, pa­si­va­di­nu­si „Spor­to ba­ro dub­le­riais“.
Tin­kli­nio aikš­te­lė­je su­si­run­gė 5 ko­man­dos. Stip­riau­sių­jų var­dą pel­nė Ryš­kė­nų spor­to klu­bo ko­man­da, an­trą vie­tą už­ėmė Tve­rų „Vy­kin­to“ ko­man­da, o tre­či­ą­ją pel­nė ko­man­da „Rie­ta­vas“.
Trauk­ti vir­vę pa­si­ry­žo 5 ko­man­dos. Šio­je rung­ty­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo tve­riš­kių ko­man­da „Trys P“, ant­ro­ji li­ko rink­ti­nė ko­man­da, pa­si­va­di­nu­si „Že­mai­ti­ja“, tre­tie­ji – tve­riš­kių gim­na­zis­tų ko­man­da „Ri­va“.
Ko­man­di­nius žai­di­mus kei­tė ne­tra­di­ci­nės rung­tys. Ran­kų len­ki­me tarp vy­rų ne­nu­ga­li­mas bu­vo Ka­zys Gri­ma­lis (Ši­la­lė), ant­ras li­ko Gied­rius Jo­kū­baus­kas (Ši­la­lė), o tre­čias – Ta­das Gri­guo­la iš Tve­rų. Stip­riau­sia mo­te­ris ran­kų len­ki­me – Au­re­li­ja Vi­čie­nė (Tve­rai), ant­ro­sios vie­tos nu­ga­lė­to­ja – Ka­ro­li­na Ado­ma­vi­čiū­tė (Tve­rai), tre­čio­sios – As­ta Dei­mon­ta­vi­čiū­tė (Tel­šiai).
24 kg svar­mens kė­li­mo rung­ty­je ga­lią ir iš­tver­mę de­monst­ra­vo 6 vy­riš­ko­sios ly­ties at­sto­vai. Per 2 min. dau­giau­siai kar­tų iš­kė­lė tve­riš­kis An­ta­nas Met­ri­kis, iš­kė­lęs svar­me­nį 51 kar­tą. Ant­rą­ją vie­tą už­si­tik­ri­no K. Gri­ma­lis (50 kar­tų), tre­čia­sis li­ko tve­riš­kis Ta­das Met­ri­kis (48 kar­tai).
Ki­ta rung­tis rei­ka­la­vo taik­lu­mo. Smi­gi­nio rung­ty­je pa­no­ro da­ly­vau­ti itin gau­sus bū­rys da­ly­vių – apie 100. Mer­gi­nų gru­pė­je ge­riau­siai strė­ly­tes mė­tė D. Ta­mo­šaus­kai­tė, an­tra li­ko Kor­ne­li­ja Vi­čy­tė (Plun­gė), tre­čia – Kris­ti­na Rum­bu­tie­nė (Rie­ta­vas). Ran­kos taik­lu­mą tik­ri­no­si ir vy­riš­ko­sios ly­ties at­sto­vai. Taik­liau­sias bu­vo tve­riš­kis Ar­tū­ras Lenk­šas, ant­ro­je vie­to­je li­ko gargž­diš­kis To­mas Viš­tar­tas, o tre­čioje – To­mas Gau­ry­lius (Ryš­kė­nai).
Sme­ge­nų mik­lu­mą su­si­rin­ku­sie­ji iš­ban­dė prie šach­ma­tų ir šaš­kių len­tų. Šach­ma­tus ge­riau­siai stum­dė sve­čias iš Ryš­kė­nų – Vy­tau­tas Ber­ta­vi­čius, ant­ras li­ko taip pat ryš­kė­niš­kis T. Gau­ry­lius, tre­čias bu­vo An­ta­nas Da­buls­kis (Lau­ku­va). Iš da­ly­va­vu­sių mo­te­rų pir­mą­ją vie­tą pel­nė Ir­man­tė Ber­ta­vi­čiū­tė (Ryš­kė­nai), ant­rą­ją – tve­riš­kė Ir­ma Bars­tei­gie­nė, o tre­či­ą­ją – taip pat tve­riš­kė Mar­ty­na Kir­šy­tė.
Ge­riau­siai šaš­kė­mis mo­te­rų gru­pė­je žai­dė I. Bars­tei­gie­nė, ant­ro­je vie­to­je li­ko I. Ber­ta­vi­čiū­tė, o tre­čio­ji bu­vo Lau­ra Šlei­ny­tė iš Plun­gės. Tarp vy­rų ge­riau­siai žai­dė T. Gau­ry­lius, ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Sta­siui Ža­dei­kiui (Lau­ku­va), tre­čio­ji – A. Da­buls­kiui.
Die­nai ei­nant į pa­bai­gą, bu­vo ap­do­va­no­ti vi­si spor­ti­nin­kai, pel­nę pri­zi­nes vie­tas. Jiems ati­te­ko tau­rės, me­da­liai ir di­plo­mai. Šių me­tų spor­to šven­tė su­trau­kė itin di­de­lį spor­to en­tu­zias­tų bū­rį, sa­vo jė­gas įvai­rio­se rung­ty­se iš­ban­dė apie pus­an­tro šim­to da­ly­vių. Pri­zi­nin­kams iš­da­lin­ta apie 100 me­da­lių ir tau­rių.

Nuotraukoje: Bėgimo aplink Tverus laimėtojai.

Komentarai
Kiti straipsniai