Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja ga­vo ap­lin­kai drau­giš­ką hib­ri­di­nį au­to­mo­bi­lį

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sio Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pri­sta­ty­tas ir pro­jek­to „An­glies dvi­de­gi­nio ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“ bai­gia­ma­sis re­zul­ta­tas – hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis. Pro­jek­to su­ma – 90 tūkst. Eur. 69 tūkst. Eur kai­na­vo au­to­mo­bi­lis, li­kę pi­ni­gai skir­ti ben­droms pro­jek­ti­nėms iš­lai­doms. Sa­vi­val­dy­bei prie jo te­ko pri­si­dė­ti 7,5 proc., iš ku­rių da­lį dar grą­ži­no Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Apie pro­jek­tą ir jo ino­va­ty­vu­mą Ta­ry­bos na­riams pa­sa­ko­jo pro­jek­to eks­per­tų tin­klo kon­sul­tan­tas Ug­nius Sa­vic­kas. Jis tei­gė, kad Rie­ta­ve prie iš­ori­nių pa­sie­ki­mų ga­li bū­ti įra­šy­tas dar vie­nas. Pir­mą kar­tą sa­vi­val­dos is­to­ri­jo­je im­ta­si dis­ku­tuo­ti bei tai­ky­ti ini­cia­ty­vos part­ne­rių ir kitų Eu­ro­pos ša­lių prak­ti­kas, sie­kiant su­ma­žin­ti vi­du­ti­nio ir sun­kaus trans­por­to po­vei­kio mies­to tar­šos, triukš­mo, trans­por­to srau­to as­pek­tus. Pro­jek­to lau­kia­mas re­zul­ta­tas bu­vo itin ter­šian­čios ir nu­dė­vė­tos Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jos trans­por­to prie­mo­nės pa­kei­ti­mas į ap­lin­kai drau­giš­ką hib­ri­di­nį au­to­mo­bi­lį (elek­tri­nį/dy­ze­li­nį). „Ne­sa­me pa­jė­gūs ma­žin­ti trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus, o au­gant gy­ven­to­jų skai­čiui, na­tū­ra­lu, kad dau­gės ir au­to­mo­bi­lių, tad šis pro­jek­tas sie­kia švies­ti vi­suo­me­nę ir de­monst­ruo­ja drau­giš­kos ap­lin­kai ku­ro rū­šies trans­por­tą kaip tin­ka­miau­sią al­ter­na­ty­vą“, – po­sė­džio me­tu kal­bė­jo U. Sa­vic­kas.
Vi­si bu­vo pa­kvies­ti į lau­ką ap­žiū­rė­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį, ku­ris ati­teks Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jai. Iš­ma­nus hib­ri­di­nis (In­tel­li­gent Plug in Hyb­rid) kro­vi­ni­nis au­to­mo­bi­lis (3,5 to­nų ka­te­go­ri­ja) „Ive­co Dai­ly“ va­ro­mas pa­krau­na­mu elek­tri­niu ir al­ter­na­ty­viai dy­ze­li­niu va­rik­liais. To­kio ti­po au­to­mo­bi­lis yra ne tik iš­ma­nus, efek­ty­vus, bet ir drau­giš­kas ap­lin­kai. Au­to­mo­bi­lis, pa­si­tel­kus GPS, ga­li nu­sta­ty­ti ža­li­ą­sias mies­tų zo­nas ir jo­se au­to­ma­tiš­kai per­si­jun­gia į elek­tri­nį re­ži­mą. Eks­plo­a­tuo­jant au­to­mo­bi­lį miš­riuo­ju re­ži­mu, ku­ro są­nau­dos su­ma­ži­na­mos 25 proc. Re­ge­ne­ra­vi­mo sis­te­ma elek­tros aku­mu­lia­to­riai yra krau­na­mi au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo me­tu. Šią ma­ši­ną eks­plo­a­tuo­jant tik elek­tri­niu va­rik­liu, vie­nu įkro­vi­mu ga­li­ma nu­va­žiuo­ti 50 km at­stu­mą – to­kiu at­ve­ju dy­ze­li­no są­nau­dos su­da­rys 0,5–1 lit­rą 100-ui ki­lo­met­rų. Va­žiuo­jant il­ges­nes dis­tan­ci­jas hib­ri­di­niu re­ži­mu, są­nau­dos kils (2–3 lit­rai 100-ui ki­lo­met­rų).
Au­to­mo­bi­lis tu­ri ir lė­to pa­kro­vi­mo sto­te­lę, ku­ri ga­lės bū­ti lai­ko­ma ga­ra­že ir pa­kraus au­to­mo­bi­lį per 4–5 va­lan­das. U. Sa­vic­kas sa­kė, kad to­kie kro­vi­ni­niai au­to­mo­bi­liai tin­ka­mes­ni trum­pes­nėms dis­tan­ci­joms, tad va­ži­nė­jant Rie­ta­ve, bus ga­li­ma iš­si­vers­ti ir tik su elek­tra, dy­ze­li­no be­veik ne­pri­reiks. „To­kio au­to­mo­bi­lio, ku­rį bū­tų įsi­gi­ju­si sa­vi­val­da, nie­kur ki­tur nė­ra. Rie­ta­vas yra pir­ma­sis ir tam­pa pui­kiu pa­vyz­džiu Lie­tu­vai. Įmo­nė, pa­ga­mi­nu­si au­to­mo­bi­lį, daž­niau­siai ga­mi­na ke­lei­vi­nius au­to­bu­siu­kus. Šis au­to­mo­bi­lis – la­bai rim­ta ino­va­ci­ja Eu­ro­pos mas­tu, nes kla­si­ki­nis stan­dar­ti­nis au­to­mo­bi­lis pa­vers­tas hib­ri­di­niu. Jis nau­jas, gau­tas tik prieš ke­le­tą die­nų, bus pa­puoš­tas pro­jek­to at­ri­bu­ti­ka, kad vi­si ma­ty­tų ir di­džiuo­tų­si sa­vo mies­tu“, – kal­bė­jo U. Sa­vic­kas.
Rie­ta­vo se­niū­ni­ja iki šiol tu­rė­jo se­ną „Vols­wa­gen trans­por­ter“ au­to­mo­bi­lį, ku­ris vi­du­ti­niš­kai nau­do­jo 10 lit­rų dy­ze­li­no 100-ui ki­lo­met­rų ir ge­ne­ruo­da­vo 1380 kg an­glies dvi­de­gi­nio per me­tus (nu­va­žiuo­jant per mė­ne­sį maž­daug 500 km trum­po­mis dis­tan­ci­jo­mis). Su nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu at­mos­fe­ros tar­ša bus ge­ro­kai ma­žes­nė – net iki 92 proc. (iš­me­ta­ma net 966 kg ma­žiau an­glies dvi­de­gi­nio).
Ta­ry­bos na­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, se­niū­nai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš ar­čiau ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lį, o vi­sai ne­tru­kus jis iš­rie­dės į gat­ves, tad jį ga­lės pa­ma­ty­ti vi­si mies­to gy­ven­to­jai.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai