Sekmadienis, 2020 m. vasario 23 d.

Rie­ta­vo gat­vė­je gy­ve­nan­tys žmo­nės įka­lin­ti sa­vo kie­muo­se

Vi­si pui­kiai ži­no­me ir ma­to­me, kad Plun­gė tvar­ko­si. Taip pat su­pran­ta­me, kad tai bū­ti­na. Su­si­tvar­kius bus gra­žiau ir pa­to­giau. Rei­kia tik kan­try­bės ir su­pra­ti­mo, kad ne­tru­kus vis­kas baig­sis. Ta­čiau di­džio­ji da­lis mies­to gat­vių taip iš­raus­tos, kad ke­lia siau­bą tiek vie­ti­niams gy­ven­to­jams, tiek mies­to sve­čiams. Pa­tek­ti į to­se gat­vė­se gy­ve­nan­čių žmo­nių kie­mus dau­ge­liui tam­pa ne­įma­no­ma, ypač at­vy­ku­sie­siems iš ki­tų mies­tų.

Kad skai­ty­to­jams bū­tų aiš­kiau, pa­aiš­kin­si­me, apie ko­kią gat­vę kal­ba­me. Tai – Rie­ta­vo gat­vė. Dar pa­va­sa­rį čia pra­si­dė­ję dar­bai dau­ge­lį ne­kan­truo­lių va­ro į ne­vil­tį. O dar­bų pa­bai­gos dar ne­ma­ty­ti.
Pri­min­si­me, kad ba­lan­džio 3 die­ną bu­vęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis ir AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ di­rek­to­rius Va­ka­rų re­gio­nui Ar­tū­ras Va­lys pa­si­ra­šė ran­gos dar­bų su­tar­tį, pa­gal ku­rią tre­jus me­tus bus vyk­do­mas pro­jek­tas „Plun­gės mies­to Tel­šių, Lais­vės, Rie­ta­vo ir Mi­ni­jos gat­vių at­kar­pų tech­ni­nių pa­ra­met­rų ge­ri­ni­mas ir eis­mo sau­gos prie­mo­nių die­gi­mas“. Prie gat­vių re­mon­to dar­bų pri­si­dė­jo ir UAB „Plun­gės la­gū­na“. Ši su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta ant­rą­kart.
Ga­lu­ti­nė šio pro­jek­to ver­tė – 4,454 mln. eu­rų. „Eu­ro­via Lie­tu­va“ ir „Plun­gės la­gū­na“ už šią su­mą įsi­pa­rei­go­jo su­tvar­ky­ti Rie­ta­vo, Lais­vės ir Tel­šių gat­vių at­kar­pas bei vi­są Mi­ni­jos gat­vę: įrengs pa­grin­dus, iš­as­fal­tuos, nu­ties pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus, įrengs ap­švie­ti­mą, sau­gaus eis­mo prie­mo­nes, ma­žą­ją ar­chi­tek­tū­rą. Be to, bus įreng­tos dvi žie­di­nės san­kry­žos: Rie­ta­vo ir Lais­vės gat­vių bei Van­den­tie­kio ir Lais­vės gat­vių san­kir­to­se.
Ne­tru­kus dar­bai bu­vo pra­dė­ti nu­ma­ty­to­je Rie­ta­vo gat­vės at­kar­po­je. Dar šie­met pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti vi­są nu­ma­ty­tą šios gat­vės at­kar­pą.
Da­bar gi­liai iš­raus­ta, iš­ar­dy­ta Rie­ta­vo gat­vė at­ro­do kaip po ka­ro. Ne­kan­truo­liai skun­džia­si, kad ne­įma­no­ma pa­tek­ti į no­ri­mą šios gat­vės kie­mą; va­do­vau­da­mie­si apy­lan­kų žen­klais, vis tiek ne­nu­va­žiuo­ja ten, kur no­ri, o pa­li­jus iš­vis rei­kia val­ti­mi plauk­ti. Ypač pik­ti­na­si iš to­les­nių mies­tų at­vy­ku­sie­ji ap­lan­ky­ti sa­vo ar­ti­mų­jų. „Tie­siog bai­su, kas čia pas jus da­ro­si. Va­lan­dą lai­ko su­kau ra­tus ap­link Plun­gę, kad pa­tek­čiau į Rie­ta­vo gat­vę. Ką man da­ry­ti su ma­žu vai­ku ant ran­kų. Gal plauk­te plauk­ti per pri­li­ju­sius grio­vius iki ar­ti­mų­jų. Rei­kė­tų įreng­ti nuo­va­žas, kad žmo­nėms bū­tų pa­to­giau įva­žiuo­ti ir iš­va­žiuo­ti. Apy­lan­kų žen­klais va­do­vau­tis ir­gi ne­įma­no­ma – va­žiuo­ji va­žiuo­ji pa­gal juos ir vis tiek at­si­du­ri to­je pa­čio­je vie­to­je“, – pik­ti­no­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si vil­nie­tė, at­vy­ku­si ap­lan­ky­ti ar­ti­mų­jų, gy­ve­nan­čių Rie­ta­vo gat­vė­je.
Be to, kaip pa­sa­ko­jo mo­te­ris, ne tik at­vy­ku­sie­siems iš to­liau čia sun­ku orien­tuo­tis, bet ir vie­ti­niai gy­ven­to­jai tar­si įka­lin­ti sa­vo kie­muo­se – nei iš­va­žiuo­ti, nei įva­žiuo­ti ne­ga­li. Vil­nie­tė ste­bė­jo­si, kad nė­ra į kie­mus įva­žiuo­ti pa­da­ry­tų nuo­va­žų.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis pa­sa­ko­jo, kad mi­nė­to­je gat­vė­je dar­bai vyks­ta spar­čiai. „Su­tin­ku, kad pa­to­gu­mų šio­je gat­vė­je ma­žai, bet nuo­va­žos į kie­mus pa­da­ry­tos, nors ir la­bai siau­ros. Ži­no­ma, iki na­mo dar lie­ka apie 20–30 met­rų. Ki­taip ne­įma­no­ma – vis­kas da­ro­ma pa­gal ga­li­my­bes. Dėl apy­lan­kos žen­klų taip pat ne­su­tin­ku. Jų įren­gi­mo vie­tos su­de­rin­tos su Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja, tad jei yra ko­kių nors ne­aiš­ku­mų, rei­kė­tų kreip­tis į ją. Šiuo me­tu žvy­ruo­ja­ma Lan­kos gat­vė. Ne­tru­kus Tai­kos gat­vės ma­ža at­kar­pė­lė apie dvi sa­vai­tes bus vi­siš­kai ne­pra­va­žiuo­ja­ma, nes ten bū­ti­na at­lik­ti tam tik­rus dar­bus. Ir nie­ko čia ne­pa­da­ry­si. Teks pa­lauk­ti. Ta­čiau dar­bai vyks­ta: kei­čia­mos san­ka­sos, įren­gia­ma ka­na­li­za­ci­ja. Žo­džiu, vyks­ta „pur­vi­nie­ji“ dar­bai, ku­rių pli­ka aki­mi ne­pa­ma­ty­si ir ku­rie yra pa­tys svar­biau­si“, – apie Rie­ta­vo gat­vės at­kar­po­je at­lie­ka­mus dar­bus pa­sa­ko­jo M. Čiu­že­lis.
Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas taip pat sa­kė, kad yra tam tik­rų niu­an­sų, dėl ku­rių dar­bai šiek tiek stab­te­li. Mat iš­kas­to­je gat­vė­je ran­da­ma ne­pa­žy­mė­tų vamz­dy­nų, ne­aiš­kių įva­dų, ku­rių pa­skir­tį bū­ti­na iš­si­aiš­kin­ti, kad po to ne­kil­tų dar di­des­nių pro­ble­mų. „Ap­ti­kus ne­pa­žy­mė­tus vamz­dy­nus ar įva­dus, ten­ka kvies­tis pro­jek­tuo­to­jus ir aiš­kin­tis, ką da­ry­ti to­liau, kaip ką keis­ti, kad dar­bai to­liau vyk­tų sėk­min­gai. Ži­no­ma, ran­go­vai pyks­ta, nes tuo­met vis­kas sto­ja, bet at­lie­kant to­kius gran­dio­zi­nius dar­bus, vis­ką rei­kia su­de­rin­ti ir at­lik­ti ne­pri­ekaiš­tin­gai“, – apie iš­ki­lu­sias pro­ble­mas pa­sa­ko­jo ve­dė­jas ir pri­dū­rė, kad šiuo me­tu ieš­ko pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo, ku­ris dar la­biau pa­spar­tin­tų dar­bų ei­gą.
Be to, Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas M. Čiu­že­lis pa­brė­žė, kad kol kas dėl ne­pa­to­gu­mų re­mon­tuo­ja­mo­je Rie­ta­vo gat­vės at­kar­po­je skun­dė­si gal tik du gy­ven­to­jai. Jis taip pat mi­nė­jo, kad jei žmo­gui iš­ky­la pro­ble­mų dėl pa­te­ki­mo į mi­nė­tą­ją gat­vę ar į kie­mą, rei­kė­tų kon­kre­čiai nu­ro­dy­ti, į ku­rį kie­mą sun­ku įva­žiuo­ti, ko­kie kon­kre­tūs apy­lan­kos žen­klai klai­di­na at­vy­ku­siuo­sius. Ta­da bū­tų aiš­ku, ką tvar­ky­ti ir keis­ti. Kol kas dar­bai vyks­ta pa­gal pla­ną, tik gy­ven­to­jams rei­kia šiek tiek dau­giau kan­try­bės ir su­pra­tin­gu­mo.
Ve­dė­jas taip pat mi­nė­jo, kad dar šie­met šio­je gat­vė­je eis­mas tik­rai bus pa­leis­tas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: M. Čiu­že­lis: „Teks pa­lauk­ti. Vyksta dar­bai: kei­čia­mos san­ka­sos, įren­gia­ma ka­na­li­za­ci­ja. Žo­džiu, vyks­ta „pur­vi­nie­ji“ dar­bai, ku­rių pli­ka aki­mi ne­pa­ma­ty­si ir ku­rie yra pa­tys svar­biau­si.“

Komentarai
Kiti straipsniai