Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Iš­rink­tas Rie­ta­vo se­niū­ni­jos se­niū­nas

Per tre­čia­die­nį vy­ku­sį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ro An­ta­no Čer­nec­kio pa­si­ta­ri­mą su se­niū­ni­jų se­niū­nais pa­skelb­ta, kad bai­gė­si kon­kur­sas į Rie­ta­vo se­niū­ni­jos se­niū­no pa­rei­gas. Nau­ja­sis se­niū­nas To­mas Dauk­šas pa­rei­gas pe­rims ir dirb­ti pra­dės nuo lie­pos 24 die­nos.

Be­veik 17 me­tų Rie­ta­vo se­niū­ni­ja rū­pi­nę­sis Ro­ma­nas Jur­čius sa­kė, kad jam at­ei­ti į šias pa­rei­gas leng­va ne­bu­vo, nes ne­bu­vo kam per­duo­ti dar­bų. „Da­bar at­ei­nan­čiam nau­jam žmo­gui bus daug pa­pras­čiau – su­si­tik­si­me, ap­va­žiuo­si­me vi­sas ben­druo­me­nes, ke­lius, ap­ro­dy­siu val­das. Dė­ko­ju me­rui, vi­siems ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams, ki­tiems se­niū­nams. Pra­ėję dar­bo me­tai bu­vo ir sun­kūs, ir džiu­gūs“, – sa­kė R. Jur­čius.
Tai pas­ku­ti­nis pa­si­ta­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo R. Jur­čius, tad sa­vi­val­dy­bės me­ras taip pat pa­dė­ko­jo jam už pa­da­ry­tus gra­žius dar­bus, o jų per vi­sus me­tus nu­veik­ta daug. „Dė­ko­ju už il­ga­me­tį dar­bą ir lin­kiu, kad lik­tu­mė­te sa­vo­tiš­ku men­to­riu­mi, pri­žiū­rė­tu­mė­te, kad nau­ja­sis se­niū­nas ne­nu­kryp­tų nuo tei­sin­go ke­lio“, – juo­kau­da­mas sa­kė A. Čer­nec­kis.

Nuotraukoje: Be­veik 17 me­tų Rie­ta­vo se­niū­ni­ja rū­pi­nę­sis R. Jur­čius sa­kė, kad jam at­ei­ti į šias pa­rei­gas leng­va ne­bu­vo, nes ne­bu­vo kam per­duo­ti dar­bų.

Komentarai
Kiti straipsniai