Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Vai­kai į lop­še­lį-dar­že­lį bus pri­ima­mi nuo 2 me­tų

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me tre­čia­die­nį, pri­tar­ta vai­kų pri­ėmi­mo į iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes Rie­ta­vo lop­še­ly­je-dar­že­ly­je tvar­kos ap­ra­šui. Kaip pa­sa­ko­jo įstai­gos di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė, ap­ra­še pa­si­kei­tė hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mai, pla­čiau ap­ra­šy­ta, ko­kie do­ku­men­tai rei­ka­lin­gi pri­imant vai­ką į dar­že­lį, kam ski­ria­ma pir­mu­mo tei­sė ir pan.

Dar vie­nas reikš­min­gas pa­kei­ti­mas – vai­kai į iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes bus pri­ima­mi nuo 2 me­tų, o ne nuo 1,5 me­tų. Pa­gal hi­gie­nos nor­mas gru­pė­se vai­kų iki 2 me­tų ga­li bū­ti iki 10, o nuo 2 me­tų – iki 15. Toks spren­di­mas pri­im­tas, nes no­ri­ma į įstai­gą pri­im­ti dau­giau vai­ku­čių, o ma­žes­nie­ji daž­niau ser­ga, re­čiau lan­ko dar­že­lį.
Al­fre­das Moc­kus tei­ra­vo­si įstai­gos di­rek­to­rės, ar yra no­rin­čių­jų pa­tek­ti į dar­že­lį ei­lės. At­sa­ky­ta, kad šiuo me­tu tel­pa vi­si, ta­čiau vi­sa­da esa­ma ant ri­bos, nes iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų skai­čius di­dė­ja. Dar­že­lio ga­li­my­bės ri­bo­tos, yra su­kom­plek­tuo­ta 12 gru­pių, plės­tis ne­bė­ra kur. Spren­džia­mas klau­si­mas ir dėl prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės, ga­li bū­ti, kad dviem to­kioms gru­pėms teks iš­ke­liau­ti į Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją.
Ki­tu spren­di­mo pro­jek­tu su­da­ry­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės spor­to ta­ry­ba, į ku­rią pa­te­ko An­ge­lė Arie­nė, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius, An­drius Čer­nec­kis, Ni­jo­lė Do­vi­daus­kie­nė, Sau­lius Jo­nu­šas, Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas, Pet­ras Leng­ve­nis, Juo­zas Nor­ke­vi­čius, Vir­gi­li­jus Ruš­kys, Au­gus­tas Šli­mas ir Man­tas Vai­če­kaus­kas. A. Šli­mui ki­lo klau­si­mų dėl lė­šų pa­skirs­ty­mo, nes spor­to klu­bų sa­vi­val­dy­bė­je yra daug, ta­čiau ne­ma­ža da­lis jų yra „po­pie­ri­niai“. „Gal­būt tiks­lin­ga bū­tų įsi­ves­ti eta­tą dar­buo­to­jąo, ku­ris dirb­tų su lė­šo­mis ir jų pa­skirs­ty­mu. To­kią spor­to ba­zę tu­ri­me, rei­kia ju­dė­ti į prie­kį. Spor­to šven­tė­se ma­ty­ti, kad re­gist­ruo­tų spor­to klu­bų at­sto­vų yra la­bai ma­žai, o klu­bų yra 12“, – sa­kė ko­mi­te­to na­rys. M. Vai­če­kaus­kas ko­men­ta­vo, kad iš spor­to klu­bų są­ra­šo net 7 yra ne­veik­lūs. Si­tu­a­ci­ją aptarė ir sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, sa­ky­da­mas, kad tre­ne­rių, spor­to spe­cia­lis­tų sun­ku ras­ti. „Kai rei­kė­jo vai­kus mo­ky­ti plauk­ti, tre­ne­rio ne­ra­do­me. Rei­kia pra­šy­ti pen­si­nio am­žiaus žmo­nių, kad pa­mo­ky­tų vai­kus plauk­ti. Dar­bas siū­lo­mas ne už ačiū, ta­čiau si­tu­a­ci­ja to­kia, kad nie­kas ne­be­no­ri dirb­ti. Spor­to te­ma yra daug klau­si­mų, juos bū­ti­na ap­tar­ti“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Šlimas (kairėje) sakė, kad savivaldybėje yra daug registruotų sporto klubų, kurie egzistuoja tik „ant popieriaus“.

Komentarai
Kiti straipsniai