Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Sek­ma­die­nį run­gė­si žve­jai-mė­gė­jai

Bir­že­lio 30 d. Tve­rų ben­druo­me­nės tven­ki­ny­je or­ga­ni­zuo­tos žve­jų-mė­gė­jų ko­man­di­nės var­žy­bos. Ko­man­dą su­da­rė 3 meš­ke­rio­to­jai, kiek­vie­nas iš jų ga­lė­jo žve­jo­ti tik su vie­na plū­di­ne meš­ke­re.

Šie­met ke­tu­rių va­lan­dų žve­jy­bo­je jė­gas iš­ban­dė 11 meš­ke­rio­to­jų ko­man­dų. Oras bu­vo pa­lan­kus, tad ir re­zul­ta­tai ne­bu­vo pras­ti. Pir­mų tri­jų pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jai kar­tu su­dė­jus pui­ka­vo­si net 20 kg lai­mi­kiu. Ati­tin­ka­mai ko­man­da „Gargž­dai“ (Vy­tau­tas Kaš­ke­vi­čius, Ro­lan­das Pa­brė­ža, Pet­ras Ži­bas) sa­vo krai­ty­je tu­rė­jo 6,4 kg ir už­ėmė tre­či­ą­ją vie­tą. Ant­ro­sios vie­tos lai­mi­kis – 6,81 kg, jį pa­vy­ko su­gau­ti ko­man­dai „Be­dar­biai“ (Re­mi­gi­jus Bra­sas, Gied­rius Pa­po­vas, Er­nes­tas Kens­ta­vi­čius). Pir­mo­sios vie­tos ko­man­dos sie­te­ly­je at­si­dū­rė 6,88 kg žu­vies. Nu­ga­lė­to­jų ko­man­dą iš Plun­gės, pa­va­din­tą „Ma­žy­lis“, su­da­rė Pau­lius Nor­man­tas, Juo­zas Bar­sys ir Ado­mas Vait­kus. Vi­si nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus įsteig­tais pri­zais.

Komentarai
Kiti straipsniai