Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Pa­vogė 28 kub. m eg­li­nių rąs­tų

Lie­pos 3-iąją urė­di­jos dar­buo­to­jas pa­ste­bė­jo, kad iš Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos Tel­šių re­gio­ni­nio pa­da­li­nio Tve­rų gi­ri­nin­ki­jos me­die­nos san­dė­lio 51 miš­ko kvar­ta­le, Už­pe­lių kai­me, pavogta rąstų.

Kaip sa­kė urė­di­jos dar­buo­to­jas Pet­ras Pa­bi­jo­na­vi­čius, kar­tu su ko­le­go­mis jis va­žia­vo pro ša­lį ir pa­ma­tė, kad kir­ta­vie­tė­je, ku­rio­je bu­vo me­die­na, apie pu­sė jos din­gę. Iš bu­vu­sio 61 ku­bi­nio met­ro rąs­tų din­go 28 ku­bi­niai met­rai. 6 m il­gio rąs­tus va­gys ga­lė­jo iš­vež­ti tik spe­cia­liu trans­por­tu, ta­čiau šiuo me­tu jį tu­ri ne­ma­žai žmo­nių, tad nu­spė­ti, kas ga­lė­jo įvyk­dy­ti va­gys­tę, – sun­ku. To­je vie­to­je me­die­na bu­vo su­dė­ta dar ba­lan­džio mė­ne­sį, ta­čiau va­gys­tė ga­lė­jo bū­ti įvyk­dy­ta po bir­že­lio 20-os die­nos, nes iki tada ne­to­li tos vie­tos daž­nai bū­da­vo dar­bi­nin­kai. Jie bū­tų pa­ste­bė­ję din­gu­sius rąs­tus. Ke­lias ir pri­va­žia­vi­mas yra ge­ras, tad va­gys­tė ga­lė­jo bū­ti įvyk­dy­ta per ke­lis kar­tus. Anot po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, kol kas įta­ria­mų­jų ne­tu­ri­ma. Pa­da­ry­ta ža­la sie­kia 2 097 eu­rus.

Komentarai
Kiti straipsniai