Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Pa­lan­gos gat­vės lau­kia ne­be pa­pras­ta­sis, o ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas

Bir­že­lio mė­ne­sį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je, be pa­tvir­tin­tų spren­di­mo pro­jek­tų, ap­tar­tos ir ki­tos šiuo me­tu ak­tu­a­lios pro­ble­mos. Tei­rau­ta­si, ko­dėl va­sa­ros me­tu, kai yra pats der­liaus par­da­vi­mų įkarš­tis, tur­ge­lis vis dar yra už­ra­kin­tas.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad jam te­ko as­me­niš­kai įsi­kiš­ti į šį rei­ka­lą ir pri­stab­dy­ti tur­ge­lio ati­da­ry­mą pa­aiš­kė­jus, kad pro­jek­tuo­to­jai pa­da­rė klai­dų. „Bu­vo ne­tvar­kin­gai pa­da­ry­tas lie­taus nu­ve­di­mas. Pa­li­jus pa­aiš­kė­jo, kad ne­tin­ka­mai įreng­ta lie­taus van­dens su­rin­ki­mo sis­te­ma. Van­duo tu­ri te­kė­ti la­ta­kais, o bė­go per vi­są te­ri­to­ri­ją, žmo­nėms po ko­jo­mis. Ti­ki­ma­si, kad ar­ti­miau­siu me­tu klai­dos bus iš­tai­sy­tos ir ati­da­ry­mo tu­rė­tu­me su­lauk­ti jau la­bai grei­tai“, – si­tu­a­ci­ją aiš­ki­no me­ras.

Su­da­rė sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ją

Su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja, į ku­rią pa­te­ko Vy­tau­tas Di­čiū­nas (sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas), Juo­zas Al­baus­kas (Ūkio ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jas), Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė (Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus eko­lo­gė), Li­nas Jur­gai­tis (Ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas), In­drė Va­la­vi­čie­nė (Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus spe­cia­lis­tė), Ma­rius Vai­či­kaus­kas (Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas), se­niū­nas (tos se­niū­ni­jos, ku­rio­je spren­džia­mi sau­gaus eis­mo klau­si­mai). Į ko­mi­si­jos su­dė­tį pa­te­ko ir du Ta­ry­bos na­riai. Dar Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je me­ras siū­lė ap­gal­vo­ti kan­di­da­tū­rą iš tų Ta­ry­bos na­rių, ku­rie tu­ri ge­rą orien­ta­ci­ją ir pa­tir­ties or­ga­ni­zuo­jant sau­gų eis­mą. Ap­svars­čius ga­li­mas kan­di­da­tū­ras, nu­spręs­ta, kad la­biau­siai tin­ka­mi bū­ti šios ko­mi­si­jos su­dė­ty­je yra Vik­to­ras Kra­ji­nas ir Min­dau­gas Lit­vi­nas.

Įrengs prieš­gais­ri­nį van­dens tel­ki­nį

Ki­tu spren­di­mo pro­jek­tu bu­vo pra­šo­ma Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Plun­gės ir Rie­ta­vo sky­riaus su­teik­ti apie 0,1000 ha plo­to že­mės skly­pą, esan­tį Jo­no Še­rė­no g., Lio­lių kai­me, prieš­gais­ri­niam van­dens tel­ki­niui įreng­ti. Gy­ven­vie­tės pa­bai­go­je yra se­nas, ap­leis­tas tven­ki­nys, ku­rį rei­kia iš­va­ly­ti, pa­da­ry­ti pri­va­žia­vi­mą, su­tvar­ky­ti pa­kran­tes. Anot me­ro, anks­čiau se­niū­ni­ja bu­vo iš­pjo­vu­si me­džius, da­bar ob­jek­tą rei­kia tvar­ky­ti, kad ug­nia­ge­siai ga­lė­tų pri­va­žiuo­ti bet ko­kiu me­tų lai­ku.

Pa­ko­re­ga­vo spren­di­mo pro­jek­tą dėl Pa­lan­gos gat­vės tvar­ky­mo

Pa­pil­dy­tas ir ba­lan­džio mėn. Ta­ry­bo­je pri­im­tas spren­di­mas dėl „Rie­ta­vo mies­to Pa­lan­gos gat­vės at­kar­pos nuo Kaš­to­nų gat­vės iki Aka­ci­jų gat­vės ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas“. Šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bus skir­ta 20 tūkst. Eur, ati­tin­ka­mai 20 tūkst. (nuo 24 tūkst. iki 4 tūkst.) teks su­ma­žin­ti pro­jek­tui „Rie­ta­vo mies­to L. Ivins­kio g. re­konst­ruk­ci­ja“ (se­no­sios ka­ti­li­nės grio­vi­mas) skir­tas lė­šas. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­aiš­ki­no, kad anks­čiau bu­vo pla­nuo­tas pa­pras­ta­sis šios gat­vės re­mon­tas, ta­čiau gat­vės pa­grin­dai yra sil­pni, o juos stip­ri­nant rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas. Ren­kan­tis pa­pras­tą­jį re­mon­tą, ap­do­ro­ja­mas tik pa­vir­šius, o at­lie­kant ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, da­ro­mas pro­jek­tas, kei­čia­mi pa­grin­dai. „Po anks­čiau pri­im­to spren­di­mo pro­jek­to pa­da­rius ty­ri­mus, pa­aiš­kė­jo, kad vie­to­mis nė­ra net 15 cm žvy­ro sluoks­nio. Ap­do­ro­jant tik pa­tį pa­vir­šių, tu­rė­tu­me bė­dų, ir nie­kas ne­su­teik­tų jo­kios ga­ran­ti­jos. Tu­ri bū­ti bent 30 cm žvy­ro sluoks­nis, to­dėl esa­me pri­vers­ti da­ry­ti ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą“, – kal­bė­jo A. Čer­nec­kis. Šiuo pro­jek­tu bus sie­kia­ma iš­spręs­ti Pa­lan­gos gat­vės at­kar­pos su žvy­ro dan­ga nuo Kaš­to­nų gat­vės iki Aka­ci­jų gat­vės dul­kė­tu­mo pro­ble­mą, įren­giant dvi­sluoks­nį pa­vir­šiaus ap­da­rą ant skal­dos pa­grin­do sluoks­nio.

Sky­rė lė­šų

At­si­žvel­giant į VšĮ Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro pra­šy­mą, pa­tvir­tin­tas spren­di­mas skir­ti pro­jek­to „Rie­ta­vo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro veik­los efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas“ vyk­dy­mui 8,4 tūkst. Eur. Iš šių pi­ni­gų 2,4 tūkst. Eur skir­ti tin­ka­moms iš­lai­doms (7,5 proc.), 6 tūkst. Eur – pa­deng­ti pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bū­ti­noms iš­lai­doms, ku­rių ne­pa­den­gia ES lė­šų ski­ria­mas fi­nan­sa­vi­mas. Juo­zui Bars­tei­gai pa­si­tei­ra­vus, kas tai per pro­jek­tas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Jo­li­ta Al­sei­kie­nė pa­aiš­ki­no, kad įstai­gai pri­trū­ko lė­šų. Įgy­ven­di­nat šį pro­jek­tą, įsi­gy­ta trans­por­to prie­mo­nė, me­di­ci­ni­nės įran­gos, įren­gia­mas pri­klau­so­my­bės nuo opio­i­dų pa­kai­ti­nio gy­dy­mo ir tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tiems as­me­nims tie­sio­giai ste­bi­mo gy­dy­mo kur­so (DOTS) ka­bi­ne­tas. Įsi­gy­tas au­to­mo­bi­lis nau­do­ja­mas li­go­nių lan­ky­mui – vi­zi­tams į na­mus.

Su­ma­ži­no lė­šas

Ki­tu spren­di­mo pro­jek­tu siū­lo­ma su­ma­žin­ti pro­jek­tui „Rie­ta­vo ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dvar­vie­tės su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas ben­druo­me­ni­niams po­rei­kiams, nau­jų pa­slau­gų tei­ki­mui“ nu­ma­ty­tas lė­šas ir jas skir­ti Tve­rų gim­na­zi­jos mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mai įgy­ven­din­ti. Ski­ria­mos lė­šos – 16,8 tūkst. Eur. Vyk­dant šią pro­gra­mą, bus at­nau­jin­tos gim­na­zi­jos sa­ni­ta­ri­nės ir ki­tos pa­tal­pos. Me­ras A. Čer­nec­kis pa­aiš­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė yra sky­ru­si lė­šų, o Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja siū­lo su­si­tvar­ky­ti di­džiau­sias mo­kyk­los bė­das – sto­gus, tu­a­le­tus, vamz­dy­nus. Kiek lė­šų gau­na­ma, to­kia pat su­ma rei­kia ir pri­si­dė­ti. Dvar­vie­tės pro­jek­tas ne­nu­ken­tės, šiuo me­tu dar vyks­ta pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, tad šie­met tų pi­ni­gų ne­pri­reiks.

Pa­ki­to kai ku­rių sri­čių mo­kes­čių dy­džiai įsi­gy­jan­tiems ver­slo liu­di­ji­mus

Pa­tvir­tin­tas fik­suo­tų pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džių, tai­ko­mų įsi­gy­jant ver­slo liu­di­ji­mus 2020 me­tais vyk­do­mai veik­lai, są­ra­šas. Šis spren­di­mas įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų sau­sio 1-os die­nos. Fik­suo­ti pa­ja­mų dy­džiai siū­lo­mi to­kie pat kaip ir šiuo me­tu ga­lio­jan­tys, iš­sky­rus pa­di­din­tą mo­kes­tį kai ku­rioms veik­loms. Pa­ly­gi­nus su kai­my­ni­nė­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, fis­kuo­tų pa­ja­mų dy­džiai bu­vo ma­žes­ni, tad nuo šiol kai ku­rioms sri­tims jie bus pa­di­din­ti – bal­dų ga­my­bai (320 Eur), va­rik­li­nių trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui (400 Eur), sta­ty­bos bai­gi­mo ir ap­dai­los bei va­ly­mo dar­bams (400 Eur), spe­cia­lie­siems sta­ty­bos dar­bams (400 Eur), van­den­tie­kio, šil­dy­mo ir oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų įren­gi­mui (400 Eur). Nu­ma­to­mos leng­va­tos pa­lie­ka­mos to­kios pat, kaip ir ga­lio­jan­čios šiuo me­tu. 2018 m. iš ver­slo liu­di­ji­mų bu­vo gau­ta 10 176 Eur pa­ja­mų, su­teik­ta leng­va­tų už 1 980 Eur. Pra­ėju­siais me­tais 227 as­me­nys dir­bo su ver­slo liu­di­ji­mais, in­di­vi­du­a­lia veik­la ver­tė­si 347.
Iš­se­kus dar­bot­var­kės klau­si­mams, me­ras pa­dė­ko­jo tiems, ku­rie į sa­vo šei­mas pri­ėmė per Jo­ni­nes Rie­ta­ve ap­si­lan­kiu­sius vo­kie­čius. In­for­ma­vo, kad lie­pos 25 d. nu­ma­to­ma ke­lio­nė į Gul­be­nę. Il­gai dis­ku­tuo­ta ir dėl Ta­ry­bos po­sė­džių lai­ko, nes anks­čiau bu­vo iš­reikš­tas no­ras juos da­ry­ti ne­be ry­te, o po­piet. Iš­klau­sius dau­gu­mos pa­si­sa­kiu­sių­jų nuo­mo­nę, per­ei­ta prie bal­sa­vi­mo, ku­rio me­tu nu­spręs­ta pa­lik­ti dar­bo lai­ką, koks bu­vo iki šiol.
Nuo lie­pos 2 d. pa­nai­kin­tos vy­riau­sy­bės at­sto­vų Tel­šių, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus, Aly­taus, Tau­ra­gės, Klai­pė­dos, Ute­nos ap­skri­ty­se esan­čios tar­ny­bos ir bus įkur­ta vie­na vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­ga. Vy­riau­sy­bės at­sto­vai bus at­lei­džia­mi iš pa­rei­gų, kei­sis vi­sos tar­ny­bos dar­bas, tad vy­riau­sy­bės at­sto­vei Tel­šių ap­skri­ty­je Lo­re­tai Bag­do­na­vi­čie­nei me­ras pa­dė­ko­jo už ge­rą prie­žiū­rą ir tei­sin­gą po­žiū­rį į sa­vi­val­dą, no­rą pa­dė­ti, o ne truk­dy­ti. Įteik­da­mas gė­lių, sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­lin­kė­jo pa­lan­kių per­spek­ty­vų kar­je­ro­je ir sėk­mės at­ei­ties dar­buo­se.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Vyriausybės atstovei Telšių apskrityje L. Bagdonavičienei – gėlės ir padėka už teisingą požiūrį į savivaldą.

Komentarai
Kiti straipsniai