Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Nu­teis­ta­jam iki gy­vos gal­vos lais­vė ne­pri­ar­tė­jo

Penk­ta­die­nį Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus ko­le­gi­ja pa­skel­bė nu­tar­tį baus­mę iki gy­vos gal­vos at­lie­kan­čiam 67 me­tų R. B. Prieš 25 me­tus už jau­nos mo­ters nu­žu­dy­mą nu­teis­tas iš Plun­gės ra­jo­no ki­lęs vy­ras teis­mo pra­šė, kad šis su­švel­nin­tų baus­mę ir vie­to­je įka­li­ni­mo iki gy­vos gal­vos pa­skir­tų ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Di­de­lį vi­suo­me­nės re­zo­nan­są su­kė­lu­si žmog­žu­dys­tė pa­da­ry­ta 1994-ųjų me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je Šiau­lių ra­jo­ne, Rau­dė­nų apy­lin­kė­se. R. B., laik­raš­ty­je per­skai­tęs skel­bi­mą apie su­per­ka­mus spal­vo­tus me­ta­lus, su­kur­pė pla­ną įsi­vi­lio­ti me­ta­lo su­pir­kė­ją į miš­ką ir jį nu­žu­džius pa­grob­ti pi­ni­gus. Me­ta­lo su­pir­kė­jui pa­skam­bi­nęs ir pa­siū­lęs pirk­ti ke­lis šim­tus ki­log­ra­mų va­rio, R. B. ne­tru­kus at­si­dū­rė pas­ta­ro­jo na­muo­se, kur jo lau­kė 22 me­tų me­ta­lo su­pir­kė­jo žmo­na. Jau­na mo­te­ris su­ti­ko kar­tu su R. B. nu­va­žiuo­ti į jam ži­no­mą so­dy­bą ir nu­si­pirk­ti va­rio lau­žo. Kai jau­nos mo­ters vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis VAZ-2106 at­si­dū­rė prie miš­ko, R. B. ant au­kos kak­lo už­me­tė vir­vę ir mo­te­rį pa­smau­gė. Au­kos kū­ną vy­ras įme­tė į me­lio­ra­ci­jos grio­vį. Pa­gro­bęs nu­žu­dy­to­sios 700 JAV do­le­rių, ku­rie bu­vo skir­ti me­ta­lo su­pir­ki­mui, pa­auk­suo­tą laik­ro­dį, du auk­si­nius žie­dus ir pa­slė­pęs nu­žu­dy­to­sios au­to­mo­bi­lį, R. B. pa­si­slė­pė.
Vy­ras ne­tru­kus bu­vo su­ras­tas. 1995 me­tų ko­vą Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas R. B. pri­pa­ži­no kal­tu ir už pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus jam sky­rė iš­im­ti­nę mir­ties baus­mę su­šau­dant. Vė­liau ši baus­mė bu­vo pa­keis­ta į ka­lė­ji­mą iki gy­vos gal­vos.
Pra­šy­da­mas teis­mo su­švel­nin­ti jam pa­skir­tą baus­mę, R. B. tei­gė esąs li­go­tas žmo­gus, pa­ty­rė ke­lias šir­dies ope­ra­ci­jas. Nu­žu­dy­to­sios ar­ti­mie­ji nu­teis­to­jo pra­šy­mą pra­šė at­mes­ti, anot jų, šis žmo­gus iki šiol ne­at­ly­gi­no pa­da­ry­tos ža­los, ne­pa­da­rė nie­ko ge­ro, teikė tik skaus­mą. Vals­ty­bės kal­tin­to­ja teis­mo pra­šė ne­ten­kin­ti nu­teis­to­jo pra­šy­mo, anot jos, baus­mė yra tei­sin­ga, kai įver­ti­na­mi ir nu­ken­tė­ju­sių­jų in­te­re­sai.
Teis­mas, iš­nag­ri­nė­jęs Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus tei­ki­mą dėl baus­mės su­švel­ni­ni­mo nu­teis­ta­jam, kon­sta­ta­vo, kad pa­gal su­rink­tus duo­me­nis, R. B. trūks­ta em­pa­ti­jos jaus­mo nu­ken­tė­ju­sių­jų at­žvil­giu. R. B. dar prieš nu­žu­dant nu­ken­tė­ju­si­ą­ją anks­čiau jau bu­vo teis­tas už ty­či­nį kū­no su­ža­lo­ji­mą. Be to, nei­gia­mą R. B. as­me­ny­bę pa­tvir­ti­na ir in­for­ma­ci­ja, kad nu­teis­ta­sis ne­tin­ka­mai el­gė­si ir su šei­ma, ne­dir­bo, gir­ta­vo. Svar­bu įver­tin­ti tai, kad R. B nu­žu­dė jau­ną mo­te­rį, tu­rin­čią du ma­ža­me­čius vai­kus, apie tai iš anks­to ži­no­da­mas ir šal­tak­rau­jiš­kai su­pla­na­vęs. Teis­mo nuo­mo­ne, iš­dės­ty­tos ap­lin­ky­bės ro­do, kad nė­ra pa­grin­do da­ry­ti iš­va­dos, jog ta da­lis baus­mės, ku­rią at­li­ko R. B., jam pa­da­rė pa­kan­ka­mą po­vei­kį, kad baus­mės tiks­lai bus pa­siek­ti lais­vės at­ėmi­mo iki gy­vos gal­vos baus­mę pa­kei­tus į ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Teis­mas Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus tei­ki­mo ne­ten­ki­no.

etap­lius.lt inf. ir nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai