Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 09 d.

Įteik­ta dau­giau kaip šim­tas pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mų

Tre­čia­die­nį, karš­čiu al­suo­jan­čią bir­že­lio 26-osios po­pie­tę, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ben­druo­me­nė su­si­rin­ko į kas­me­ti­nę, ta­čiau la­bai ypa­tin­gą šven­tę – čia vy­ko pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mų tei­ki­mo iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja.

Moks­lų bai­gi­mo ren­gi­nys vi­sa­da su­lau­kia iš­skir­ti­nio dė­me­sio: pa­svei­kin­ti ab­sol­ven­tų su­si­ren­ka mo­ky­to­jai, mo­kyk­los va­do­vai, ar­ti­mie­ji, drau­gai. Ki­taip ir bū­ti ne­ga­li, nes tai – die­na, vai­ni­kuo­jan­ti mo­kyk­lo­je pra­leis­tus me­tus, die­na, kai jau­nuo­liai gau­na įro­dy­mą, jog yra tin­ka­mai pa­si­ren­gę sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui. Ga­vę sa­vo­tiš­kus ke­lia­la­pius į gy­ve­ni­mą, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai jau­čia­si už­tik­rin­tai, juk jų ran­ko­se – pa­klau­sias ir per­spek­ty­vias dar­bo rin­ko­je pro­fe­si­jas žy­min­tys di­plo­mai.
Šie­met Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los pro­fe­si­nio mo­ky­mo bai­gi­mo di­plo­mai įteik­ti 114 ab­sol­ven­tų. „Šian­dien iš­au­šo nuo­sta­bi die­na. Ne­tru­kus iš moks­lo lai­vo iš­lips tris­de­šim­tos kar­tos ab­sol­ven­tai. Vi­si džiau­gia­mės ke­lių pas­ta­rų­jų me­tų siek­tu re­zul­ta­tu, re­zul­ta­tas esa­te ir jūs pa­tys – gra­žūs jau­ni žmo­nės, pa­si­ruo­šę vi­siems gy­ve­ni­mo at­ve­jams, įgi­ję ge­rą, rei­ka­lin­gą pro­fe­si­ją, tu­rin­tys pa­grin­dus ženg­ti sa­va­ran­kiš­kus gy­ve­ni­mo žings­nius. Šiuo me­tu dau­ge­lis jums pa­vy­di, pa­vy­džiu ir aš, nes tai – jū­sų gy­ve­ni­mo ke­lio pra­džia. Jo­je – daug ti­kė­ji­mo, vil­ties ir per­spek­ty­vų. Da­bar­ti­nis pa­sau­lis la­bai pla­tus, gra­žus ir įdo­mus, tad lin­kiu ei­ti per jį pra­smin­gai ir siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų. Neš­ki­tės su sa­vi­mi tai, ką iš mū­sų ga­vo­te ge­riau­sio, ko iš­mo­ko­te, ką jums per­da­vė­me. Nau­do­ki­tės per ke­le­rius me­tus su­kaup­tu ži­nių ba­ga­žu, mū­sų mo­kyk­lo­je įgy­ta pa­tir­ti­mi, ir net ne­abe­jo­ju, kad jums pui­kiai sek­sis. Grei­tai pra­bė­go me­tai mo­kyk­lo­je, ir štai jūs pa­si­ruo­šę nau­jam gy­ve­ni­mo eta­pui. Lin­kiu, kad gy­ven­ti ir dirb­ti lik­tu­mė­te Lie­tu­vo­je ar­ba, grį­žę iš už­sie­nio, už­dirb­tus pi­ni­gus in­ves­tuo­tu­mė­te į mū­sų ša­lies ge­ro­vę. Tik jū­sų, gra­žių, jau­nų, per­spek­ty­vių žmo­nių, ran­ko­se, – mū­sų ša­lies at­ei­tis“, – svei­kin­da­mas mo­kyk­lą pa­lie­kan­čius jau­nuo­lius, kal­bė­jo Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas.
Prie svei­ki­ni­mo žo­džių ir nuo­šir­džių lin­kė­ji­mų pri­si­dė­jo ir iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vę sve­čiai – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas de­ka­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis. „Prieš ke­le­rius me­tus jūs at­ėjo­te į šią mo­kyk­lą ir vi­sus tuos me­tus moks­lo lai­vu plau­kė­te į at­ei­ties kran­tą, ku­rį ką tik pa­sie­kė­te. Šian­dien jūs iš­ei­na­te į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mo ke­lią. Pa­dė­kos žo­džių ver­ti ne tik jūs, bet ir jus mo­kę mo­ky­to­jai, ku­rių pa­gal­ba jums bu­vo be ga­lo svar­bi. Tik jų pa­stan­gų, at­si­da­vi­mo, kan­try­bės bei pro­fe­sio­na­lu­mo dė­ka pa­sie­kė­te tai, ko troš­ko­te. Ga­li­te di­džiuo­tis, kad mo­kė­tės vie­no­je ge­riau­sių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų Lie­tu­vo­je. Lin­kiu, kad ne­bū­tų bai­mės, ne­ryž­tin­gu­mo. Šian­dien jū­sų ran­ko­se pui­kuo­ja­si mo­kyk­los bai­gi­mo do­ku­men­tas, tad kiek­vie­nas tu­ri­te pui­kią ga­li­my­bę pra­dė­ti in­di­vi­du­a­lią veik­lą ir šio­je įstai­go­je įgy­tas ži­nias pa­nau­do­ti prak­tiš­kai. Lin­kiu drą­sos, di­džiu­lės sėk­mės, stip­ry­bės ir mei­lės sa­vo ša­liai, gim­ta­jai Že­mai­ti­jai“, – šven­tės me­tu kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis.
„Darbš­tu­mas, sa­vo dar­bo iš­ma­ny­mas – gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Dirb­ki­te daug ir ge­rai, ir jūs bū­si­te įver­tin­ti. Nie­ka­da ne­už­mirš­ki­te sa­vo ar­ti­mų­jų, ypač mo­ti­nų ir tė­vų. Kad ir kur be­bū­tu­mė­te, grįž­ki­te na­mo ir pa­dė­ki­te jiems, ne­ap­leis­ki­te jų. Ne­pa­mirš­ki­te ir mal­dos. Ži­no­ki­te, ko Die­vas ne­lai­mi­na, tas yra nie­ko ver­tas. Mo­kyk­los bai­gi­mo pro­ga lin­kiu jums, mie­lie­ji ab­sol­ven­tai, daug stip­ry­bės, ne­blės­tan­čio ryž­to ir ener­gi­jos, ge­ros svei­ka­tos, sėk­mės, ir te­lai­mi­na jus Die­vas“, – lai­mi­no jau­nuo­sius spe­cia­lis­tus de­ka­nas V. Ged­vai­nis.
Pro­fe­si­nio mo­ky­mo di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė ta­po pui­kia pro­ga at­ski­rai pa­gerb­ti ir tuos ab­sol­ven­tus, ku­rių mo­ky­mo­si re­zul­ta­tai bu­vo įver­tin­ti la­bai ge­rai. Už ge­rą mo­ky­mą­si bei pa­siek­tus aukš­tus re­zul­ta­tus jiems Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis įtei­kė pa­dė­kas. Į sce­ną at­si­im­ti jų žen­gė Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ab­sol­ven­tai Ša­rū­nas Stan­či­kas, Eval­das Kle­naus­kis bei To­mas Gar­ben­čius.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Plungės TVM absolventus sveikino A. Misiūnas, A. Klišonis ir V. Gedvainis.

Komentarai
Kiti straipsniai