Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus nu­teis­ti Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai

Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas, ape­lia­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs bau­džia­mą­ją by­lą, at­me­tė nu­teis­tų­jų ad­vo­ka­tų skun­dus ir pa­li­ko pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą by­lo­je, ku­rio­je dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba, do­ku­men­to klas­to­ji­mo ir su­klas­to­to do­ku­men­to pa­nau­do­ji­mo kal­tais pri­pa­žin­ti bu­vę VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos miš­kų urė­das Vai­do­tas Šlio­ge­ris ir šios urė­di­jos in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tas Li­nas Re­me­za.

By­los duo­me­ni­mis, šie as­me­nys su­si­ta­rė, jog at­ga­li­ne da­ta bus pa­keis­ti VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos vie­šuo­sius pir­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­tys do­ku­men­tai, ku­rie, sie­kiant urė­di­jai pa­lan­kios by­los baig­ties, bus pa­nau­do­ti teis­mi­nia­me gin­če dėl miš­ko ke­lių tai­sy­mo dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je.
Pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mas kon­sta­ta­vo, kad dėl L. Re­me­zos ben­drai su V.Šlio­ge­riu at­lik­tų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jai, dis­kre­di­tuo­tas VĮ Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos var­das, su­men­kin­tas pa­si­ti­kė­ji­mas šios vals­ty­bi­nės įmo­nės veik­los skaid­ru­mu bei pa­ti­ki­mu­mu. Be to, ty­čia klai­di­nant by­lą nag­ri­nė­jan­tį teis­mą apie tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čių tei­siš­kai reikš­min­gų ap­lin­ky­bių bu­vi­mą, su­kel­ta grės­mė teis­mui pri­im­ti ži­no­mai ne­tei­sin­gą ir ne­tei­sė­tą spren­di­mą ir taip pa­žeis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą tei­sin­gu­mo prin­ci­pą bei pa­da­ry­ti di­de­lę ža­lą vals­ty­bei.
V. Šlio­ge­riui teis­mas sky­rė su­ben­drin­tą baus­mę – lais­vės at­ėmi­mą 2 me­tams, vyk­dy­mą ati­de­dant tam pa­čiam lai­ko­tar­piui. Taip pat skir­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė – tei­sės dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ar įstai­go­se at­lie­kant vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo, ūki­nes ar tech­ni­nes funk­ci­jas ar­ba teik­ti vie­šą­sias pa­slau­gas vi­suo­me­nei at­ėmi­mas dve­jiems me­tams.
L. Re­me­zai pa­skir­ta su­ben­drin­ta baus­mė – lais­vės at­ėmi­mas 1 me­tams 6 mė­ne­siams, baus­mės vyk­dy­mą ati­de­dant to­kiam pa­čiam lai­ko­tar­piui. Pri­tai­ky­ta bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nė – tei­sės dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ar įstai­go­se at­lie­kant vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo, ūki­nes ar tech­ni­nes funk­ci­jas ar­ba teik­ti vie­šą­sias pa­slau­gas vi­suo­me­nei at­ėmi­mas vie­niems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Klai­pė­dos val­dy­bos pa­rei­gū­nai, ty­ri­mą kon­tro­lia­vo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rai.

Pa­reng­ta pa­gal STT.lt inf.

Komentarai
Kiti straipsniai