Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Su­abe­jo­ta pro­jek­to tei­kia­ma nau­da

Bir­že­lio mė­ne­sį vy­ku­sio sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pra­tęs­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Di­čiū­no va­do­va­vi­mo pro­jek­tui „An­glies dvi­de­gi­nio ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“ ter­mi­nas iki rug­sė­jo 30 d. Di­rek­to­riui bus mo­ka­ma 10 proc. prie­mo­ka už va­do­va­vi­mą pro­jek­tui (iš pro­jek­to lė­šų).

Iš­klau­siu­si spren­di­mo pro­jek­tą, Ta­ry­bos na­rė Vi­li­ja Raz­mie­nė sa­kė, kad pro­jek­to pa­va­di­ni­mas skam­ba la­bai gra­žiai, ta­čiau jai įdo­mu, ko­kie su­dė­tin­gi dar­bai čia at­lie­ka­mi, kad ne­spė­ja­ma jų pa­da­ry­ti lai­ku. „Dar ir prie­mo­ka prie at­ly­gi­ni­mo yra. Ar di­rek­to­rius dar­bus at­lie­ka ne sa­vo tie­sio­gi­nio dar­bo me­tu?, – klau­sė ji. V. Di­čiū­nas pa­aiš­ki­no, kad pro­jek­tas tu­rė­jo baig­tis bir­že­lio mė­ne­sį, ta­čiau ki­ti pro­jek­to part­ne­riai (Šve­di­ja, Len­ki­ja, Vo­kie­ti­ja, Lie­tu­va) su­si­rin­kę nu­ta­rė, kad trūks­ta lai­ko, ir bu­vo gau­tas su­ti­ki­mas pra­tęs­ti pro­jek­tą. V. Raz­mie­nė do­mė­jo­si, koks kon­kre­čiai dar­bo krū­vis ten­ka di­rek­to­riui, kad ten­ka dar ir prie­mo­ką prie at­ly­gi­ni­mo mo­kė­ti. Pa­aiš­kin­ta, kad va­do­vau­da­mas pro­jek­tui, di­rek­to­rius va­ži­nė­ja į su­si­ti­ki­mus, po­sė­džiau­ja kar­tu su part­ne­riais, da­ly­vau­ja mo­ky­muo­se. Va­do­vui ten­ka ir vi­sa at­sa­ko­my­bė už pro­jek­tą. Kal­bant kon­kre­čiai apie Rie­ta­vą, šio pro­jek­to re­zul­ta­tas bus hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis, ku­ris jau pa­ga­min­tas ir grei­tu me­tu tu­rė­tų pa­siek­ti miestą. Be to, ne vi­si dar­bai at­lie­ka­mi tie­sio­gi­nio dar­bo me­tu, pa­si­tai­ko iš­vy­kų ir sa­vait­ga­liais. Tai tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas, tad ne vis­kas ap­si­ri­bo­ja Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja. Ta­ry­bos na­rė V. Raz­mie­nė ne­at­ly­žo, tei­ra­vo­si, ko­kia nau­da iš šio pro­jek­to ki­tiems sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, jei­gu mo­ko­si vien ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis at­sa­kė, kad tai yra „minkš­ta­sis“ pro­jek­tas, su­si­jęs su an­glies dvi­de­gi­nio iš­me­ti­mų ma­ži­ni­mo mo­ky­mais. „Tai yra di­džiu­lė ve­dan­čių­jų ša­lių pa­tir­tis, ku­rią pe­ri­ma­me. Mo­ky­muo­se da­ly­vau­ja ne vien V. Di­čiū­nas, į juos vyks­ta bū­rys žmo­nių“, – sa­kė me­ras.
So­cial­de­mok­ra­to Vy­tau­to Bla­žai­čio nuo­mo­ne, to­kie „minkš­tie­ji“ pro­jek­tai sa­vi­val­dy­bei kai­nuo­ja di­de­lius pi­ni­gus. „Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius gau­na ge­rą at­ly­gį, pa­pil­do­mai už­si­dir­ba iš ki­tų pro­jek­tų ku­ra­vi­mo. Ko ge­ro, ki­tur Lie­tu­vo­je to­kių prak­ti­kų nė­ra. Spren­di­me pa­ra­šy­ta, kad šis spren­di­mas nė­ra ver­ti­na­mas an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu, ta­čiau ma­nau, kad šis klau­si­mas bus ap­tar­tas Kon­tro­lės ar ki­ta­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Iš­lai­dos tu­ri bū­ti aiš­kiai pa­grįs­tos. Tai mo­ky­mai, ku­rie mums la­bai bran­giai kai­na­vo“, – kal­bė­jo jis. Ta­ry­bos na­rys siū­lė bal­suo­ti tik už pro­jek­to pra­tę­si­mą, o už 10 proc. sky­ri­mą prie di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mo – ne­bal­suo­ti. Pra­kal­bus apie fi­nan­si­nę pro­jek­to pu­sę, me­ras pa­pil­dė, kad Sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­jo prie šio pro­jek­to 7,5 proc., ku­rių da­lį dar grą­ži­no Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. „Mums šis pro­jek­tas yra ga­na pi­gus. Gau­tas au­to­mo­bi­lis at­si­pirks ke­lis kar­tus. Vers­ti žmo­gų, ku­riam šis dar­bas ne­pri­klau­so, dirb­ti be at­ly­gio, ne­lo­giš­ka. Vi­sų ki­tų pro­jek­to part­ne­rių va­do­vai tuos pro­cen­tus prie at­ly­gi­ni­mo gau­na, nors už mus yra daug tur­tin­ges­ni“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Ga­liau­siai vis­kas iš­si­spren­dė bal­sa­vi­mo me­tu – 2 Ta­ry­bos na­riai bal­sa­vo prieš, 4 su­si­lai­kė, 8 bal­sa­vo už, tad spren­di­mas pri­im­tas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Razmienė suabejojo vykdomo projekto teikiama nauda savivaldybės gyventojams.

Komentarai
Kiti straipsniai