Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Spe­cia­lis­tų pa­tir­ties sto­ka ki­ša ko­ją Pla­te­lių Lais­vės pa­min­klo per­sta­ty­mo dar­bams

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Ra­mo­nas pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie Lais­vės pa­min­klo, esan­čio Pla­te­liuo­se, per­sta­ty­mo dar­bus. Šis į po­sė­džio dar­bot­var­kę įtrauk­tas klau­si­mas tarp po­sė­džia­vu­sių­jų su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų, ypač kai bu­vo pra­bil­ta apie tai, kad dėl pa­tir­ties sto­kos iš­leis­tos pa­min­klo tvar­ky­mui skir­tos lė­šas ir pa­pil­do­mai pra­šo­ma pi­ni­gų, per­ke­liant juos iš vie­nos ei­lu­tės į ki­tą.

Spe­cia­lis­tas tei­gė, kad šiuos me­tu pa­min­klas, esan­tis Pla­te­liuo­se, yra tvar­ko­mas. Lais­vės pa­min­klo per­sta­ty­mo dar­bams šiais me­tais, kaip sa­kė G. Ra­mo­nas, bu­vo nu­ma­ty­ta še­ši tūkst. eu­rų, bet dar­bų at­li­ki­mo įkai­nių pa­siū­ly­mai bu­vo di­des­ni, tad te­ko pri­dė­ti dar 3 200 eu­rų, kad pa­min­klas bū­tų tin­ka­mai su­tvar­ky­tas ir kad vi­sus dar­bus at­lik­tų pro­fe­sio­na­lai, pui­kiai iš­ma­nan­tys be­to­na­vi­mo dar­bus. Tad iš vi­so pa­min­klo tvar­ky­mo dar­bai at­si­ei­tų 9 200 eu­rų.
Po­sė­džio me­tu spe­cia­lis­tas pra­šė, kad 3 200 eu­rų, skir­ti Kryž­dir­bys­tei ir Kau­šė­nų ka­pi­nių tvar­ky­mo dar­bams, bū­tų per­kel­ti Pla­te­lių Lais­vės pa­min­klo tvar­ky­mui, nes ne­tru­kus bus su­tvar­ky­ta Pla­te­lių mies­te­lio cen­tri­nė aikš­tė, tad ir pa­min­klas tu­ri bū­ti per­sta­ty­tas lai­ku.
G. Ra­mo­nas pa­sa­ko­jo, kad Pla­te­lių Lais­vės pa­min­klas pa­sta­ty­tas pa­grin­di­nė­je mies­te­lio aikš­tė­je 1928 m., šven­čiant Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės de­šimt­me­tį. Pa­min­klas, pa­sak pra­ne­šė­jo, yra obe­lis­ko ti­po, iš­lie­tas iš vien­ti­so be­to­no, jį puo­šė sky­das su Vy­čiaus kry­žiu­mi bei ant jo iš­kal­tas už­ra­šas „Ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va 1918–1928“.
G. Ra­mo­nas taip pat pa­sa­ko­jo, kad se­niau pa­min­klas bu­vo ap­tver­tas me­di­ne tvo­re­le ir ap­so­din­tas me­de­liais, ša­lia jo sto­vė­jo stie­bas vė­lia­vai. Prie nau­jo sim­bo­lio bu­vo šven­čia­mos pa­grin­di­nės tau­ti­nės šven­tės ir mi­nė­ji­mai. Pa­sak pa­šne­ko­vo, apie 1949 m. Pla­te­lių Lais­vės pa­min­klas bu­vo nu­griau­tas. Pra­ėjus dau­giau kaip 40 me­tų, vie­ti­nių gy­ven­to­jų ini­cia­ty­va pa­min­klas bu­vo at­sta­ty­tas ir pa­šven­tin­tas 1990 m. rug­sė­jo 1 d. Šiuo me­tu pa­min­klo būk­lė blo­ga, tin­kas su­ski­li­nė­jęs, pa­tam­sė­jęs, nu­tru­pė­jęs.
Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas mi­nė­jo, jog pa­gal Pla­te­lių mies­te­lio cen­tri­nės da­lies su­tvar­ky­mo pro­jek­tą iš pa­grin­dų tvar­ko­ma se­no­jo mies­te­lio cen­tri­nė aikš­tė. Jo­je sto­vin­tis Lais­vės pa­min­klas taip pat ne kar­tą re­mon­tuo­tas ir tvar­ky­tas, bet es­mi­nės iri­mo pro­ble­mos ne­iš­spręs­tos, tad 2019 me­tų ge­gu­žės 21 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB „Kau­kai“ skulp­to­riu­mi Lu­ku Šiup­šins­ku, ku­ris per šiuos me­tus įsi­pa­rei­go­jo per­sta­ty­ti Lais­vės sim­bo­lį.
Po­sė­džio me­tu G. Ra­mo­nas mi­nė­jo, kad pa­min­klas bus per­sta­to­mas to­je pa­čio­je vie­to­je, lie­ja­mas iš vien­ti­so be­to­no, pa­min­klo for­ma ir dy­dis iš­liks kaip bu­vo. Spe­cia­lis­tas mi­nė­jo, kad nau­do­jan­tis tu­ri­mo­mis is­to­ri­nė­mis fo­to­gra­fi­jo­mis, bus at­kur­tas sky­das su Vy­čio kry­žiu­mi ir pa­min­kli­nis už­ra­šas, ku­rie iš­lie­ti iš gra­ni­to. Se­no­jo pa­min­klo nu­mon­ta­vi­mu ir nau­jo pa­ma­to įren­gi­mu, kaip pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas, pa­si­rū­pins ran­go­vas, tvar­kan­tis aikš­tę.
Iš­klau­siu­si pra­ne­šė­jo in­for­ma­ci­jos apie pa­min­klo pras­tą būk­lę ir jo per­sta­ty­mą bei trūks­ta­mas lė­šas, Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­si­pik­ti­nu­si sa­kė, kad ap­leis­ti Kryž­dir­bys­tės, Kau­šė­nų jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma. „Iš­ei­tų taip, kad ne­be­skir­si­me lė­šų nei Kryž­dir­bys­tės pa­vel­dui, nei Kau­šė­nams, o vis­ką ati­duo­si­me Pla­te­lių Lais­vės pa­min­klui tvar­ky­ti. Juk tai kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai. Tai svar­bu. Bū­tų leng­va­bū­diš­kas žings­nis ir taip var­ga­nas lė­šas ati­duo­ti vien Pla­te­lių Lais­vės pa­min­klo tvar­ky­mui“, – pik­ti­no­si J. Skur­daus­kie­nė ir pri­dū­rė, kad 2019-ai­siais, pa­skelb­tais Že­mai­ti­jos me­tais, nors ma­žą da­le­lę pi­ni­gų Kryž­dir­bys­tei skir­ti bū­ti­na, nes Plun­gės ra­jo­nui tai la­bai svar­bu. Esa­me iš­skir­ti­niai, o Kau­šė­nų ka­pų pa­dė­tis ypač pras­ta, tuos ka­pus tvar­ky­ti taip pat bū­ti­na.
Be to, J. Skur­daus­kie­nė po­sė­džia­vu­siems pri­mi­nė apie gau­na­mus iš Iz­ra­e­lio laiš­kus, ku­riuo­se klau­sia­ma apie žy­dų ka­pų tvar­ky­mą. Pa­sak J. Skur­daus­kie­nės, tai – is­to­ri­ja, ir ne­ga­li­me to pa­mirš­ti.
T. Jo­cys, no­rė­da­mas at­sa­ky­ti į J. Skur­daus­kie­nės nuo­gąs­ta­vi­mus, sa­kė, kad tie ob­jek­tai tik­rai ne­bus pa­mirš­ti, bus tva­ko­mi. „Mes net ne­pla­nuo­ja­me to pa­mirš­ti, ne­sa­ko­me, kad tvar­ky­ti ne­rei­kia“, – sa­kė T. Jo­cys ir pri­dū­rė, kad tai – tik lai­ko klau­si­mas.
Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, da­ly­va­vu­si po­sė­dy­je, sa­kė, kad vis dėl­to lė­šos tu­ri bū­ti ski­ria­mos ly­giag­re­čiai vi­siems ob­jek­tams tvar­ky­ti. Tad ko­dėl Lais­vės pa­min­klo tvar­ky­mo dar­bams pri­trū­ko pi­ni­gų. „Juk šis pa­min­klas, kiek man ži­no­ma, jau bu­vo tvar­ko­mas anks­čiau, tai ir lė­šos dar­bams bu­vo skir­tos. Be to, jei iš vie­nos ei­lu­tės lė­šas per­ke­lia­me į ki­tą, tai reiš­kia, jog sko­li­na­mės, o sko­las vė­liau ar anks­čiau bū­ti­na ati­duo­ti“, – po­sė­džio me­tu kal­bė­jo A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė.
Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas aiš­ki­no, kad tik dėl jų pa­čių pa­tir­ties sto­kos Lais­vės pa­min­klas ne­bu­vo tin­ka­mai pa­ruoš­tas to­les­niems dar­bams, nes il­gai ne­ga­lė­jo ras­ti, kas tin­ka­mai at­lik­tų pa­min­klo be­to­na­vi­mo dar­bus. „To­kiems dar­bams at­lik­ti rei­kia pro­fe­sio­na­lų, o ko­ky­biš­ki dar­bai žy­miai bran­giau kai­nuo­ja, tad ir pi­ni­gų rei­kia dau­giau“, – sa­kė T. Jo­cys bei pri­dū­rė, kad tu­rė­ti pi­ni­gai jau be­veik iš­leis­ti.
Bai­gus dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, po­sė­džio pir­mi­nin­kė Vi­da Bon­daus­kie­nė pa­brė­žė, kad tai, apie ką kal­bė­jo G. Ra­mo­nas, – tik in­for­ma­ci­ja, ir pa­min­klui res­tau­ruo­ti trūks­ta­mų lė­šų bus ieš­ko­ma.

 

Edi­ta LUKIENĖ

 

Nuotraukoje: Gin­ta­ras Ra­mo­nas

Komentarai
Kiti straipsniai