Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

„Sa­vi­val­dy­bė – ne dar­bo bir­ža, ku­ri pri­va­lo įsi­pa­rei­go­ti tre­jus me­tus iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tą“

Bir­že­lio 27-ąją vy­ko Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Pri­im­ta dau­giau kaip tris­de­šimt spren­di­mų, iš­klau­sy­ta Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos 2018 me­tų veik­los ata­skai­ta ir nu­ma­to­mų ar­ti­miau­siu me­tu veik­lų pri­sta­ty­mas. Taip pat – in­for­ma­ci­ja apie dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ją (mo­der­ni­za­ci­ją) Plun­gės mies­te bei ap­tar­tos pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma vyk­dant dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mą. Iš­rink­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, kal­bė­ta apie Cen­tra­li­zuo­to vai­kų pri­ėmi­mo į švie­ti­mo įstai­gas spren­di­mo pa­kei­ti­mą, pa­svei­kin­ti net še­ši Ta­ry­bos na­riai, gi­mę bir­že­lio mė­ne­sį, pri­sta­ty­ti Ša­tei­kių vė­lia­va ir her­bas. Ašt­res­nės dis­ku­si­jos už­vi­rė, kai bu­vo svars­to­mas klau­si­mas dėl pri­ta­ri­mo pro­jek­tui, pla­nuo­ja­mam įgy­ven­din­ti pa­gal Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­tos veik­los gru­pės 2014–2020 me­tų vie­tos plėt­ros stra­te­gi­jos 2 veik­los sri­tį „Lais­va­lai­kio ir tu­riz­mo veik­lų ska­ti­ni­mas sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se“, ir lė­šų sky­ri­mo.

Ša­tei­kiš­kiai ren­gia­si di­de­lėms iš­kil­mėms

Po­sė­džio me­tu Ša­tei­kių at­sto­vai pa­kvie­tė vi­sus į mies­te­lio šven­tę, ku­ri nu­ma­ty­ta lie­pos 20-ąją. Kaip sa­kė mies­te­lio se­niū­nas Zig­man­tas Stru­my­la, jos me­tu ben­druo­me­nei bus pri­sta­ty­tas ir baž­ny­čio­je pa­šven­tin­tas Ša­tei­kių her­bas ir vė­lia­va. Šiuos sim­bo­lius, su­kur­tus dai­li­nin­ko Ar­vy­do Kaž­dai­lio bei ge­gu­žės 24 die­ną pa­tvir­tin­tus Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės dek­re­tu, ša­tei­kiš­kiai pa­de­monst­ra­vo po­sė­džio da­ly­viams bei pa­pa­sa­ko­jo, kad Ša­tei­kių her­bo eta­lo­ną Lie­tu­vos he­ral­di­kos ko­mi­si­ja ap­ro­ba­vo 2019 me­tų ba­lan­džio 25 die­ną. Ša­tei­kių se­niū­nas Z. Stru­my­la sa­kė, kad jų mies­te­lio her­bo ap­ra­šy­mas toks: „Ža­lia­me lau­ke – si­dab­ri­nis stul­pas, ku­ria­me vaiz­duo­ja­mas rau­do­nas baž­ny­čios bokš­tas, abi­pus stul­po – po tris vie­nas po ki­to iš­dės­ty­tus si­dab­ri­nius la­pus“. Taip pat, pa­sak se­niū­no, bus mi­ni­mas 425-erių me­tų Ša­tei­kių mies­te­lio ju­bi­lie­jus bei Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio ir So­fi­jos Ky­man­tai­tė 110 me­tų san­tuo­kos ju­bi­lie­jus. Ce­re­mo­ni­ja pra­si­dės 16.30 va­lan­dą šv. Mi­šio­mis mies­te­lio baž­ny­čio­je.

Gi­mi­mo die­nos pro­ga pa­svei­kin­ti net 25 pro­cen­tai Ta­ry­bos na­rių

Po­sė­džio me­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis gė­lių puokš­tes tei­kė ir svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė net še­šiems Ta­ry­bos na­riams, gi­mu­siems bir­že­lio mė­ne­sį. Ro­žių puokš­tės įteik­tos Rai­mon­dui Do­vil­čiui, Ta­dui Šet­kaus­kiui, Ju­di­tai Stan­ku­tei, Ro­ber­tui En­dri­kui, Ge­di­mi­nui Nor­vai­šui bei Liu­dui Skie­rui.

Iš­leis­tos pir­mo­sios tak­ti­li­nės at­vi­ru­tės

Že­ma­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis pa­tei­kė iš­sa­mią 2018 me­tų par­ko di­rek­ci­jos veik­los ata­skai­tą bei ap­žvel­gė, ko­kios veik­los ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­tos įgy­ven­din­ti. Di­rek­to­rius taip pat pa­de­monst­ra­vo pir­mą­sias tak­ti­li­nes at­vi­ru­tes. Tai at­vi­ru­tės žmo­nėms, tu­rin­tiems re­gė­ji­mo ne­ga­lią.
Ta­ry­bos na­riui L. Skie­rui pa­klau­sus, ar yra ga­li­my­bė nuo Plun­gės iki ŽNP te­ri­to­ri­jos nu­ties­ti dvi­ra­čių ta­ką lė­šų pa­pra­šius iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (lie­pos 4 d. Plun­gė­je lan­ky­sis nau­ja­sis ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Ma­žei­ka), R. Ly­dis at­sa­kė, kad to­kios ga­li­my­bės tik­rai nė­ra.
Baig­da­mas sa­vo ata­skai­tą, ŽNP di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad jie yra vie­nin­te­liai, ku­rie ne­tu­ri gam­tos mo­kyk­los. Po­sė­džia­vu­sie­ji jam pa­siū­lė pa­reng­ti me­džia­gą dėl to­kios mo­kyk­los įstei­gi­mo bei pri­sta­ty­ti nau­ja­jam ap­lin­kos mi­nist­rui K. Ma­žei­kai jo vi­zi­to Plun­gė­je me­tu.

„Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba – ne dar­bo bir­ža, ku­ri pri­va­lo įsi­pa­rei­go­ti tre­jus me­tus iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tą“

Po­sė­džio me­tu Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė pra­šė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­ta­ri­mo aso­cia­ci­jos „Gon­din­gos bi­čiu­liai“ pa­raiš­kos tei­ki­mui gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą pro­jek­tui „Gan­din­gos ir Var­ka­lių pi­lia­kal­nių bei jų pri­ei­gų pri­tai­ky­mas lais­va­lai­kio ir tu­riz­mo reik­mėms“. Ji pa­brė­žė, kad Sa­vi­val­dy­bė, įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, da­ly­vau­tų part­ne­rio tei­sė­mis ir už­tik­rin­tų ne ma­žiau kaip 20 pro­cen­tų pri­si­dė­ji­mą. Taip pat įdar­bin­tų ne ma­žiau kaip vie­ną dar­buo­to­ją, iš­lai­kant jo dar­bo vie­tą tre­jus me­tus.
D. Mar­ti­šie­nė pa­brė­žė, kad tai – ypa­tin­ga te­ri­to­ri­ja, ją tvar­ky­ti bū­ti­na. „Ši te­ri­to­ri­ja at­si­gau­na, šiuo me­tu gau­siai lan­ko­ma skau­tų. Čia at­vyks­ta ir ki­tų lan­ky­to­jų. Nors ne­sa­me la­bai tur­tin­gi, pro­jek­tui įgy­ven­din­ti pi­ni­gų skir­ti rei­kia, taip pat svar­bu įsteig­ti dar­buo­to­jo eta­tą tre­jų me­tų lai­ko­tar­piui. Tai Sa­vi­val­dy­bei at­si­ei­tų apie 24 tūkst. eu­rų. Dar­buo­to­jas tre­jus me­tus bū­tų at­sa­kin­gas už kraš­to­vaiz­džio prie­žiū­rą“, – tei­gė D. Mar­ti­šie­nė ir dar kar­tą pri­dū­rė, kad kal­ba­ma apie ypa­tin­gą te­ri­to­ri­ją.
Ta­ry­bos na­rys R. En­dri­kas pri­ta­rė D. Mar­ti­šie­nės siū­ly­mui ir sa­kė, kad dar prieš še­še­rius me­tus Sa­vi­val­dy­bė bu­vo pri­ža­dė­ju­si at­lik­ti mi­nė­to­je te­ri­to­ri­ja rei­kia­mus dar­bus, bet taip ir ne­pa­da­rė. „Da­bar, at­si­ra­dus ini­cia­ty­via­jam R. Do­vil­čiui, rei­ka­lai spar­čiai pa­ju­dė­jo į prie­kį“, – sa­vo nuo­mo­nę dės­tė Ta­ry­bos na­rys ir pri­dū­rė, kad rei­kia pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą.
Me­ras A. Kli­šo­nis griež­tai ne­pri­ta­rė eta­to įstei­gi­mui bei klau­sė, ko­dėl bū­tent šiai ben­druo­me­nei su­tei­kia­mos ypa­tin­gos pri­vi­le­gi­jos. „Pir­miau­sia Sa­vi­val­dy­bė – ne dar­bo bir­ža, ku­ri pri­va­lo įsi­pa­rei­go­ti tre­jus me­tus iš­lai­ky­ti dar­bo vie­tą, skir­da­ma tam net 24 tūkst. eu­rų. Nė vie­nai iš 23 ben­druo­me­nių to­kia pri­vi­le­gi­ja su­teik­ta ne­bu­vo, nors jos vi­sos tu­ri tei­sę pre­ten­duo­ti į Sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą. Vi­soms rei­kia su­da­ry­ti ly­gias ga­li­my­bes, nes kai ku­rių ben­druo­me­nių ga­li­my­bės ga­na ri­bo­tos. Be to, ir ko­mi­te­te šiam tre­jų me­tų eta­tui pri­tar­ta ne­bu­vo“, – griež­tą nuo­mo­nę iš­sa­kė A. Kli­šo­nis ir pa­pra­šė pen­kių mi­nu­čių per­trau­kos.
Su­si­rin­kus po per­trau­kos, bu­vo pri­im­tas spren­di­mas. „Da­ly­vau­ti part­ne­rio tei­sė­mis, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą, ir už­tik­rin­ti 20 pro­cen­tų vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų pa­den­gi­mą Sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis, iš sa­ki­nio iš­brau­kiant „ne ma­žiau kaip“, o aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te dėl Sa­vi­val­dy­bės ga­li­mo pri­si­dė­ji­mo pa­di­dė­ji­mo, an­trą punk­tą iš­dės­ty­ti taip: „Pra­šy­mą da­ly­vau­ti iš­lai­kant 3 me­tus dar­bo vie­tą kraš­to­vaiz­džiui tvar­ky­tis“ iš­brauk­ti“, – pa­tei­kė me­ras ga­lu­ti­nį spren­di­mą, ku­riam pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Iš­rink­tas nau­jas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas

Sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė apie gau­tą pa­žy­mą, jog Man­tas Čes­naus­kas yra tin­ka­mas ei­ti Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas. Bu­vo pa­siū­ly­ta bal­suo­ti slap­tu bal­sa­vi­mu. Su­skai­čia­vus slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius, iš 19-os bal­sa­vu­sių­jų 15 bal­sa­vo už, 4 – prieš. Tad Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ben­dru su­ta­ri­mu pa­skir­tas M. Čes­naus­kas.
Vi­siems ki­tiems po­sė­džio dar­bot­var­kės klau­si­mams pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.
Iš­se­kus klau­si­mams, me­ras A. Kli­šo­nis dar kar­tą po­sė­džio da­ly­viams pri­mi­nė, kad vi­sai ne­tru­kus – lie­pos 4-ąją – Plun­gę vi­zi­tu pa­gerbs nau­ja­sis ap­lin­kos mi­nist­ras K. Ma­žei­ka. „Tu­rė­si­me pui­kią pro­gą už­duo­ti mi­nist­rui svar­bių klau­si­mų dėl ža­lio­sios kla­sės – gam­tos mo­kyk­los įstei­gi­mo, taip pat iš­sa­ky­si­me ir ki­tas mū­sų ra­jo­ne iš­ki­lu­sias gam­to­sau­gi­nes pro­ble­mas. Tad rei­kė­tų tam tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti“, – sa­kė me­ras.
At­ėjus lai­kui po­sė­džio da­ly­vių pa­si­sa­ky­mams, klau­si­mams, pa­klau­si­mams, R. En­dri­kas iš­sa­kė nuo­gąs­ta­vi­mus dėl va­di­na­mo­jo nau­jo­jo sta­dio­no, ku­ria­me ne­se­niai pra­ūžė mies­to šven­tė. „Man ne­duo­da ra­my­bės mū­sų va­di­na­ma­sis sta­dio­nas. Kad dar bū­tų gra­žiai vis­kas pa­da­ry­ta, bet da­bar… Kas ini­ci­ja­vo pa­pil­do­mų dar­bų at­si­ra­di­mą? Kaip tie dar­bai ver­ti­na­mi po kon­kur­so?“ – klau­si­mų la­vi­na R. En­dri­kas už­lie­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Min­dau­gą Kau­ną.
M. Kau­nas pra­šė, kad vi­si klau­si­mai bū­tų pa­tiks­lin­ti bei pa­teik­ti raš­tu, ta­da ir ga­lė­si­ąs į juos at­sa­ky­ti.
Po­sė­džio me­tu dar vie­ną klau­si­mą už­da­vė Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Pe­čiu­lis. Jis klau­sė, ko­kia si­tu­a­ci­ja dėl se­niū­no rin­ki­mų. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­kė, kad at­rink­ti du kan­di­da­tai, o kai bus gau­tas ofi­cia­lus pa­tvir­ti­ni­mas iš de­par­ta­men­to, ta­da apie tai ir bus pa­skelb­ta.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Nuo liepos 3 d. darbą pradės naujasis Administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas.

Komentarai
Kiti straipsniai