Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Pūč­ko­rių kai­me pla­nuo­ja­ma įreng­ti nau­jas ka­pi­nes

Ne­se­niai vy­ku­sia­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je nag­ri­nė­tas klau­si­mas „Dėl plo­to, siū­lo­mo iš­brauk­ti iš ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų že­mės skly­pų są­ra­šo“ tarp po­sė­džia­vu­sių­jų su­kė­lė ne­ma­žai dis­ku­si­jų.

Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Vac­lo­vas Ma­ta­vi­čius ko­mi­te­to na­riams pa­sa­ko­jo, kad per­spek­ty­vi­nėms Plun­gės mies­to ka­pi­nėms įreng­ti pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti į ne­pri­va­ti­zuo­ja­mų že­mės skly­pų są­ra­šą įtrauk­tą apie 4 ha plo­to že­mės skly­pą, esan­tį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Bab­run­go se­niū­ni­jo­je, Pūč­ko­rių kai­me.
Šis že­mės skly­pas, kaip pa­sa­ko­jo V. Ma­ta­vi­čius, vi­suo­me­nės po­rei­kiams pa­im­tas 2008 me­tais. Skly­pas ne­tvar­ky­tas ir ne­pri­žiū­rė­tas jau 10 me­tų. Šiuo me­tu vi­sas plo­tas ap­au­gęs me­džiais ir krū­mais. Vyr. spe­cia­lis­tas po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad yra gau­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pra­šy­mas dėl tiks­li­nio že­mės skly­po nau­do­ji­mo pa­gal pa­skir­tį (ka­pi­nėms įreng­ti).
Pa­sak pra­ne­šė­jo, at­stu­mas nuo Plun­gės mies­to baž­ny­čios iki pla­nuo­ja­mo ka­pi­nėms įreng­ti skly­po yra 7 ki­lo­met­rai va­žiuo­jant se­nuo­ju ke­liu Plungė–Telšiai, tarp jų – 2 ki­lo­met­rai žvyr­ke­lio. Miš­ko plo­tas – apie 1 ha. At­stu­mas iki elek­tros pa­sto­tės – apie 0,7 ki­lo­met­ro. Cen­tra­li­zuo­to van­den­tie­kio to­je vie­to­je nė­ra.
Po­sė­džio me­tu V. Ma­ta­vi­čius taip pat mi­nė­jo, kad per­spek­ty­vi­nių ka­pi­nių įren­gi­mas ne­ma­žai kai­nuos. Skly­po for­ma­vi­mo pro­jek­tui pa­reng­ti, ka­dast­ri­niams skly­pų ma­ta­vi­mams at­lik­ti rei­kia apie 1400 Eur. Sa­vi­val­dy­bė kom­pen­suo­ja miš­ko naud­me­nų pa­ver­ti­mą ki­to­mis naud­me­no­mis (ki­tos pa­skir­ties že­me). Ga­li­ma su­ma apie 10–15 tūks­tan­čių eu­rų. Tiks­li su­ma bus nu­ro­dy­ta po miš­ko tak­sa­ci­jos.
Tad, kaip sa­kė V. Ma­ta­vi­čius, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri ap­si­spręs­ti dėl skly­po, nes jo pa­ruo­ši­mas ka­pi­nėms bus ne­adek­va­čiai bran­gus.
Po­sė­džio me­tu Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, iš­klau­sęs pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, sa­kė, kad svar­bu ne­be­lauk­ti ir pri­tar­ti ka­pi­nių įren­gi­mo dar­bams ta­me skly­pe.
Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas To­mas Jo­cys prieš­ta­ra­vo, kad pir­miau­sia rei­kia įsi­ti­kin­ti, ar skly­pas, bū­tent ta vie­ta, yra tik­rai tin­ka­ma ka­pi­nėms įreng­ti. „Kiek man ži­no­ma, ten rei­kia va­žiuo­ti dau­giau­sia žvyr­ke­liais, per pri­va­čias žmo­nių val­das. Be to, jis la­bai ma­žas. Rei­kė­tų ir su­ti­ki­mo ša­lia ūki­nin­ka­vi­mo vie­tų įreng­ti ka­pi­nes. Be to, ten nė­ra van­dens. Jį įves­ti la­bai bran­giai kai­nuo­tų“, – apie pla­nuo­ja­mą ka­pi­nių skly­pą Pūč­ko­rių kai­me pa­sa­ko­jo T. Jo­cys, bet pri­dū­rė, kad že­mės skly­pų, ša­lia ku­rių ne­bū­tų gy­ve­na­mų­jų na­mų, li­kę ma­žai, tad vis dėl­to rei­kia jį re­zer­vuo­ti.
Bai­giant dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, nu­tar­ta nu­kel­ti jį į ki­tą ko­mi­te­to po­sė­dį.

Edi­ta LUKIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai