Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai tu­rė­jo var­go su gar­baus am­žiaus vy­ro ruoš­tos sa­ma­nės rau­gu

Bir­že­lio 26-ąją, die­nos me­tu, Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai, ga­vę gy­ven­to­jų in­for­ma­ci­ją ir prieš po­rą sa­vai­čių pra­dė­ję iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, Rie­ta­vo mies­te, na­mų val­dos te­ri­to­ri­jo­je, ap­ti­ko, ko ge­ro, na­mi­nę deg­ti­nę ga­mi­nu­sį 1944 m. gi­mu­sį vy­rą.

Na­mo rū­sy­je ras­ta apie 20 lit­rų pa­ruoš­to „pro­duk­to“, o ūkio pa­sta­te – net pus­an­tros to­nos rau­go. Na­mi­nio al­ko­ho­lio ga­my­ba, ap­si­lan­kius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, vy­ko, vi­si apa­ra­tai vei­kė. Skys­tis su na­mi­nės kva­pu ir įran­ga iš vy­riš­kio pa­im­ti, o rau­gas, ku­rio bu­vo itin daug, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­si­kvie­tus į tal­ką se­niū­ną bei ko­mu­na­li­nin­kus, iš­pil­tas vie­to­je. Vy­ras ir anks­čiau bu­vo teis­tas už to­kį pat nu­si­kal­ti­mą.

Klai­pė­dos AVPK inf.

Komentarai
Kiti straipsniai