Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pa­gal­bos pi­ni­gų glo­bė­jams, gy­ve­nan­tiems ki­tuo­se mies­tuo­se, ne­mo­kės

Mū­sų mies­to ar ra­jo­no naš­lai­čiai kar­tais iš­vyks­ta pas glo­bė­jus į ki­tus mies­tus. Ki­tur gy­ve­nan­tys glo­bė­jai ir­gi no­rė­tų gau­ti va­di­na­mus pa­gal­bos pi­ni­gus – 114 eu­rų, kaip gau­na mū­sų mies­te ar ra­jo­ne gy­ve­nan­tys glo­bė­jai su glo­bo­ti­niais. Duo­ti ar ne – bir­že­lio 18 die­ną svars­tė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas. Nu­ta­rė, kad ne­duos.

Klau­si­mą pri­sta­čiu­si So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė sa­kė, jog pa­gal­bos pi­ni­gai yra tik iš mū­sų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to mo­ka­ma iš­mo­ka glo­bė­jams. Už vie­ną vai­ką – 114 eu­rų. Iki šiol pi­ni­gai mo­kė­ti tik čia gy­ve­nan­tiems ir gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siems as­me­nims, ta­čiau bū­na at­ve­jų, kai vai­kai iš­vyks­ta pas glo­bė­jus į ki­tus ra­jo­nus, tad tų pi­ni­gė­lių jau no­rė­tų ir ki­ti.
Šiuo me­tu iš Plun­gės į ki­tus mies­tus, į glo­bė­jų šei­mas, yra iš­vy­kę 11-ika vai­kų. Pas­ku­ti­nis at­ve­jis – Ša­tei­kiuo­se mi­rus ma­mai, naš­lai­tę pa­si­ė­mė į Klai­pė­dą te­ta. Ji ir­gi no­rė­tų gau­ti iš Plun­gės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­gal­bos pi­ni­gų. Rei­kė­tų 5 tūks­tan­čių eu­rų šie­met vi­siems, jei spren­di­mas įsi­ga­lio­tų nuo rug­sė­jo 1-osios. Ki­tą­met jau rei­kė­tų 15-ikos tūks­tan­čių eu­rų (vi­siems me­tams).
Ži­nia, iš vals­ty­bės biu­dže­to glo­bė­jams dar mo­ka­mos glo­bos iš­mo­kos, tiks­li­niai prie­dai, o štai pa­gal­bos pi­ni­gus mo­ka ne kiek­vie­na Sa­vi­val­dy­bė. G. Va­sy­lie­nė siū­lė mo­kė­ti tik tais at­ve­jais, jei to­se Sa­vi­val­dy­bė­se, kur iš­vy­kę mū­sų vai­kai, pa­gal­bos pi­ni­gai ne­mo­ka­mi.
Po­sė­džiau­to­jai dis­ku­ta­vo, kad iš­vy­ku­siems jau kaip ir ne­be­rei­kė­tų mo­kė­ti. Bal­suo­jant dau­gu­ma pa­sa­kė su­si­lai­kan­tys, tad spren­di­mas li­ko ne­pri­im­tas.

Komentarai
Kiti straipsniai