Šeštadienis, 2020 m. sausio 25 d.

Nau­jo­sios spor­to sa­lės pri­da­vi­mas vis dar strin­ga

Bir­že­lio mė­ne­sį vy­ku­sia­me sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­ta apie nau­ją­ją spor­to sa­lę Rie­ta­ve ir bū­ti­ny­bę su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus ki­tiems moks­lo me­tams dėl sa­lės įveik­li­ni­mo. Iš­si­kal­bė­jus pa­aiš­kė­jo, kad spor­to sa­lės sta­ty­bos in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to bai­gi­mo do­ku­men­tai dar nė­ra pri­duo­ti.

Pir­ma­sis apie spor­to sa­lės įveik­li­ni­mą pra­kal­bo Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. „Bū­tų ge­rai tai pa­da­ry­ti, kol ne­pra­si­dė­jo nau­ji moks­lo me­tai. Rei­kia šį klau­si­mą stum­te­lė­ti į prie­kį, kad bū­tų aiš­ku­mas, ypa­tin­gai pla­nuo­jant spor­tui ski­ria­mas lė­šas. To­je spor­to sa­lė­je ga­lė­tu­me pra­plės­ti esa­mų spor­to klu­bų veik­lą, pa­si­ren­kant tam tik­ras spor­to ša­kas, ku­rias ga­lė­tu­me la­biau plė­to­ti“, – sa­kė Ta­ry­bos na­rys.
At­sa­ky­da­mas į P. Ba­ta­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mus, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė yra įpa­rei­go­ta su­ras­ti spe­cia­lis­tą, ku­ris ad­mi­nist­ruo­tų ir vis­ką tvar­ky­tų. Me­ras sa­kė lau­kian­tis siū­ly­mų iš spor­to ta­ry­bos. Ži­no­ma, rei­kė­tų ap­spręs­ti pri­ori­te­tus, kam ir už kiek sa­lę bus ga­li­ma nuo­mo­ti, kas ja nau­do­sis ne­mo­ka­mai. Iki rug­sė­jo mė­ne­sio rei­kia tu­rė­ti tvir­tus spren­di­mus. A. Čer­nec­kis už­si­mi­nė, kad re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je trium­fa­vu­si Ši­la­lės „Lū­šies“ ko­man­da ki­tą se­zo­ną de­biu­tuos Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL) ir pa­reiš­kė no­rą at­ei­nan­tį se­zo­ną nau­do­tis nau­ją­ją spor­to sa­le. Anot me­ro, no­rin­čių nau­do­tis sa­le ne­trūks­ta, o iš to at­ei­tų ir pa­ja­mos.
So­cial­de­mok­ra­tas Al­gi­man­tas Mic­kus šią te­mą pa­su­ko vi­sai ki­ta lin­kme. Jam te­ko gir­dė­ti gan­dų, kad nau­jo­ji spor­to sa­lė dar nė­ra pri­duo­ta ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms. „Te­ko kal­bė­tis su prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jais, ku­rie šį fak­tą pa­tvir­ti­no. Jau pla­nuo­ja­me ten reng­ti ren­gi­nius, o ji dar nė­ra pri­duo­ta?“, – tei­ra­vo­si Ta­ry­bos na­rys. Me­ras sa­kė, kad ten di­de­lių pro­ble­mų nė­ra – sa­lės pri­da­vi­mas už­kliu­vo ug­nia­ge­siams dėl ne­su­de­rin­tų pro­jek­to da­lių. Jis pa­sa­ko­jo, kad sa­lės pro­jek­tas bu­vo da­ry­tas prieš 10 me­tų, per tą lai­ką kei­tė­si ir bū­rys prie jo dir­bu­sių žmo­nių, to­dėl da­bar nie­kas ne­no­ri pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bės. Kai pa­ga­liau pa­vy­ko su­de­rin­ti do­ku­men­ta­ci­ją, pas­ku­ti­nio ban­dy­mo pri­duo­ti me­tu pa­aiš­kė­jo, kad ug­nia­ge­siams ne­tin­ka vie­ne­rios du­rys, nors at­lie­kant eks­per­ti­zes, bu­vo pa­tvir­tin­ta, kad vis­kas ge­rai. „Ten yra kaip ir san­dė­lis, ug­nia­ge­siai nu­ro­dė, kad jį bū­ti­nai rei­kia izo­liuo­ti iš abie­jų pu­sių me­ta­li­nė­mis du­ri­mis. Šiuo me­tu be­rei­kia pa­keis­ti vie­ne­rias du­ris“, – sa­kė me­ras.

 

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai