Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Mei­nar­tų kai­me pa­vo­gė šie­no ru­lo­nus

Bir­že­lio 26-ąją į Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus kreip­ta­si dėl va­gys­tės. Pie­vo­je bu­vo pa­si­ges­ta 10-ies šie­no ru­lo­nų.

Į pa­rei­gū­nus krei­pė­si 1974 m. gi­męs vy­ras, ku­ris nu­ro­dė, kad die­ną prieš tai, apie 19.20 val., jam pa­skam­bi­no sū­nus ir pa­sa­kė ma­tęs, kaip kaž­kas su­si­kro­vė iš Mei­nar­tų kai­me esan­čios pie­vos jiems pri­klau­san­čius šie­no ru­lo­nus ir iš­si­ve­žė kaip sa­vus. Pa­ste­bė­ta, kad va­gys­tė įvyk­dy­ta rau­do­nu trak­to­riu­mi. Nu­vy­kęs į sa­vo pie­vą, vy­riš­kis pa­ma­tė, kad din­go 10 su­suk­tų į tin­kle­lį šie­no ru­lo­nų. Vy­rui pa­da­ry­tas 400 Eur nuos­to­lis.

Komentarai
Kiti straipsniai