Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Lo­pai­čių pi­lia­kal­nį su­dre­bi­no 7-ą kar­tą vy­kęs liau­diš­kos mu­zi­kos fes­ti­va­lis

Bir­že­lio vi­du­ry­je Lo­pai­čių pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je skam­bė­jo dai­nos, nes ten jau 7-ąjį kar­tą vy­ko liau­diš­kos mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Už­si­lėp­so aš ont kal­na“. Že­mai­tiš­kai su vi­sais pa­si­svei­ki­nęs ren­gi­nio ve­dė­jas Arū­nas Ged­man­tas sa­kė, kad šiais me­tais mi­ni­mas ir Že­mai­ti­jos var­do 800 me­tų pa­mi­nė­ji­mas.

Pir­mie­ji sa­vo dai­nas do­va­no­jo na­miš­kiai – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Tve­rų fi­lia­lo fol­klo­ro an­sam­blis „Ker­mu­šie“. Pa­dainavę ke­le­tą dai­nų, sce­ną už­lai­do sve­čiams iš Vil­niaus – fol­klo­ro an­sam­bliui „Vil­niaus gi­ja“ (vad. Ar­vy­das Kir­da). 2005 m. bū­re­lis fol­klo­ro mė­gė­jų su­si­bū­rė į an­sam­blį. Tai gy­dy­to­jai, ar­chi­tek­tai, in­ži­nie­riai ir ki­tų spe­cia­ly­bių žmo­nės, į Vil­nių at­vy­kę iš vi­sų Lie­tu­vos et­no­gra­fi­nių re­gio­nų. An­sam­blio re­per­tu­a­re yra įvai­rių ša­lies re­gio­nų fol­klo­ro, o kiek­vie­nas da­ly­vis vil­ki sa­vo kraš­to tau­ti­nį kos­tiu­mą. Ko­lek­ty­vas no­riai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, kon­kur­suo­se, daug ke­liau­ja. Jis tu­ri ne tik va­do­vą, bet ir pre­zi­den­tę – Ade­lę Bar­cie­nę. Tą­dien ren­gi­nio da­ly­viams ko­lek­ty­vas do­va­no­jo Ku­piš­kio kraš­to fol­klo­rą.
Ki­tas ko­lek­ty­vas – Kė­dai­nių r. sa­vi­val­dy­bės Aka­de­mi­jos kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Sek­ly­čia“ (vad. Ona Auš­kal­nie­nė). Šio ko­lek­ty­vo su­si­kū­ri­mo is­to­ri­ja la­bai įdo­mi – duk­te­rė­čios lai­do­tu­vė­se iš­gir­du­si gie­dant vie­no fol­klo­ro an­sam­blio dai­ni­nin­kus, ko­lek­ty­vo įkū­rė­ja Al­do­na Jakš­tai­tė nu­spren­dė, kad Aka­de­mi­jai rei­kia to­kio an­sam­blio. Per tris­de­šim­t veik­los me­tų ko­lek­ty­vas ta­po vie­nu bran­džiau­sių fol­klo­ro an­sam­blių Kė­dai­nių ra­jo­ne. Be dai­nų, an­sam­blis liau­dies kū­ry­bą pri­sta­to ir šo­kiais, ra­te­liais, žai­di­mais, smul­kio­sios tau­to­sa­kos pa­vyz­džiais.
Tre­čia­sis ko­lek­ty­vas ren­gi­ny­je bu­vo Klai­pė­dos r. sa­vi­val­dy­bės Prie­ku­lės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Vė­lin­gis“ (vad. Rū­ta Vil­džiū­nie­nė). Šis an­sam­blis gy­vuo­ja jau aš­tun­tus me­tus, o jo da­ly­viai – liau­dies kul­tū­ros my­lė­to­jai. An­sam­blio re­per­tu­a­rą su­da­ro įvai­rių re­gio­nų bei žan­rų dai­nos, ra­te­liai, žai­di­mai. Di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas Klai­pė­dos kraš­to dai­noms ir tar­mei. Ko­lek­ty­vo va­do­vė ska­ti­na tęs­ti Ma­žo­sios Lie­tu­vos gy­vą­ją tra­di­ci­ją.
Pas­ku­ti­nie­ji sve­čiai – Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Spi­gėns“ (vad. Dia­na Bom­blaus­kie­nė). Ko­lek­ty­vas su­si­kū­rė 2005 m., o da­bar ja­me mu­zi­kuo­ja apie 15 žmo­nių – tri­jų kar­tų at­sto­vai. Ren­gi­nio ve­dė­jas sa­kė, kad vie­na iš ko­lek­ty­vo pa­va­di­ni­mo reikš­mių (že­mai­tiš­kas žo­dis „spi­gis“ reiš­kia gy­vas, jud­rus) pui­kiai api­bū­di­na ko­lek­ty­vo na­rius. Ki­ta reikš­mė – Spi­gi­nas, sa­la Bir­žu­lio eže­re. Ko­lek­ty­vas ne vie­ne­rius me­tus da­ly­va­vo Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Duo­kim ga­ro“ bei įvai­riuo­se fes­ti­va­liuo­se, ren­gi­niuo­se. Jų vi­zi­ti­nė kor­te­lė – sma­gu­mas, pa­pras­tu­mas, nuo­šir­du­mas.
In­tar­puo­se tarp šių ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dė Rie­ta­vo Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to mo­te­rų šo­kių gru­pė (vad. Ri­ma Pleš­kie­nė) ir Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bės Var­nių se­niū­ni­jos kul­tū­ros cen­tro tra­di­ci­nės mu­zi­kos gru­pė „Vo kap…“. Pa­si­bai­gus vi­sų ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mams, svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Tve­rų se­niū­nas An­ta­nas Za­le­pū­gas, ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Au­ri­mas Pui­do­kas ir fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­ja Ire­na Liš­ku­vie­nė. Ren­gi­nio pa­bai­go­je su­dai­nuo­ta fes­ti­va­lio dai­na ir pa­si­da­ry­ta vi­sų da­ly­vių ben­dra nuo­trau­ka.

Komentarai
Kiti straipsniai