Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Dra­ma Plun­gė­je: anū­kas il­gus me­tus pik­tnau­džia­vo šei­mos ge­ru­mu, kol ga­liau­siai nu­žu­dė se­ne­lį

Tei­sė­jams te­ko už­duo­tis iš­spręs­ti Plun­gėje ki­lu­sią dra­mą – kiek tu­rė­tų ka­lė­ti ke­lio­li­ka me­tų pas se­ne­lius gy­ve­nęs ir jų ge­ru­mu nau­do­ję­sis su­au­gęs vy­ras, nuo­la­tos ap­vog­da­vęs ge­ra­da­rius ir ga­liau­siai vie­ną jų nu­žu­dęs? Uos­ta­mies­čio teis­mas se­ne­lio žu­di­kui sky­rė 10 me­tų ka­lė­ji­mo, ta­čiau nu­teis­tas vy­ras įsi­ti­ki­nęs, kad tu­rė­tų ka­lė­ti trum­piau.

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas ket­vir­ta­die­nį ėmė­si nag­ri­nė­ti ne­se­niai tris­de­šimt­me­tį at­šven­tu­sio Plun­gės gy­ven­to­jo Man­to Da­ni­le­vi­čiaus is­to­ri­ją, ku­ri pa­ro­do, kuo kar­tais ga­li baig­tis ge­riau­si no­rai. Po tė­vų sky­ry­bų M. Da­ni­le­vi­čius 12 me­tų gy­ve­no se­ne­lių na­muo­se, ta­čiau šie me­tai se­ne­liams ne­bu­vo leng­vi – anū­kas nuo­la­tos ger­da­vo, o iš­gė­ręs ir pri­trū­kęs pi­ni­gų vog­da­vo se­ne­lių daik­tus ir temp­da­vo juos į lom­bar­dą, kad pra­si­ma­ny­tų pi­ni­gų.
Ro­dos, kad anū­ką po sa­vo sto­gu pri­glau­dę se­ne­liai at­leis­da­vo vy­rui ir po­li­ci­jos ne­kvies­da­vo, kad tik šis ne­tu­rė­tų bė­dų. Ta­čiau nuo­lai­du­mas ga­liau­siai bai­gė­si tra­ge­di­ja.
2018 m. lap­kri­čio 9 d. M. Da­ni­le­vi­čius pa­vo­gė iš se­ne­lio elek­tri­nį grąž­tą ir už­sta­tė jį lom­bar­de. Na­mų šei­mi­nin­ko kan­try­bė po šios va­gys­tės bai­gė­si – 73 me­tų Al­fon­sas Da­ni­le­vi­čius lau­kė anū­ko šio kam­ba­ry­je, ruoš­da­ma­sis iš­va­ry­ti iš na­mų. Kai apie 22 val. vai­kai­tis su­grį­žo, tarp vy­rų ki­lo kon­flik­tas, ku­rio me­tu na­mus pa­li­ko ne anū­kas, o se­ne­lis. Pa­li­ko vi­sam lai­kui – M. Da­ni­le­vi­čius jį iš­va­ry­ti no­rė­ju­siam se­ne­liui bent ke­tu­ris kar­tus smo­gė kumš­čiu į gal­vą.
Nuo smū­gių A. Da­ni­le­vi­čiui į sme­ge­nis iš­si­lie­jo krau­jas, jis mi­rė iš­kart.

Ti­ki­na, kad kal­tas ir se­ne­lis

Šių me­tų ba­lan­dį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas už se­ne­lio nu­žu­dy­mą nu­tei­sė M. Da­ni­le­vi­čių ka­lė­ti 10 me­tų. To­kia baus­mė – ar­ti­ma mi­ni­ma­liai, mat už šei­mos na­rio nu­žu­dy­mą Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­tas lais­vės at­ėmi­mas nuo 8 iki 20 me­tų.
Ta­čiau M. Da­ni­le­vi­čiui ir 10 me­tų at­ro­do per daug. Žu­di­kas krei­pė­si į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nį teis­mą, pra­šy­da­mas per­kva­li­fi­kuo­ti jo pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą iš nu­žu­dy­mo į nu­žu­dy­mą la­bai su­si­jau­di­nus, už ku­rį mak­si­ma­li ski­ria­ma lais­vės at­ėmi­mo baus­mė te­sie­kia še­še­rius me­tus.
Anot M. Da­ni­le­vi­čiaus, nu­žu­dy­mą iš­pro­vo­ka­vo pats se­ne­lis, ku­ris, taip pat ap­gir­tęs nuo al­ko­ho­lio, ne tik lie­pė jam iš­ei­ti iš na­mų, bet ir įžei­di­nė­jo. Žu­di­kas ti­ki­no, kad to­kie įžei­di­mai iš­pro­vo­ka­vo ag­re­si­ją, o jis pats bu­vo afek­to bū­se­nos, ne­no­rė­jo už­muš­ti se­ne­lio.
M. Da­ni­le­vi­čiaus ver­si­ją pa­grin­džia jam nu­sta­ty­tas or­ga­ni­nis psi­chi­kos ir el­ge­sio su­tri­ki­mas. Vy­ras taip pat tei­gė, kad 2014 m. kri­to iš di­de­lio aukš­čio, ta­da su­sir­go epi­lep­si­ja, ne­te­ko dar­bin­gu­mo. Tie­sa, M. Da­ni­le­vi­čiaus psi­chi­nę būk­lę jau bu­vo ver­ti­nę eks­per­tai – eks­per­ti­zės me­tu nu­sta­ty­ta, kad vy­ras ga­li at­sa­ky­ti už sa­vo veiks­mus.

Žu­di­ko pa­ro­dy­mai pra­juo­ki­no dė­dę

M. Da­ni­le­vi­čius taip pat pa­kei­tė sa­vo pir­mi­nius pa­ro­dy­mus – anks­čiau vy­ras tei­gė, kad jam grį­žus na­mo, se­ne­lis lau­kė fo­te­ly­je, kon­flik­to me­tu jis pir­mas su­da­vęs smū­gius, po ku­rių se­ne­lis li­ko sė­dė­ti fo­te­ly­je. Anū­kas tuo­met pa­rū­kė ir nu­ė­jo mie­go­ti, o ry­te jau ra­do se­ne­lį par­kri­tu­sį.
Da­bar žu­di­kas ti­ki­na, kad iš­ties mu­šė au­ką, bet iš pra­džių se­ne­lis pir­ma­sis jam su­da­vė į krū­ti­nę.
By­lą nag­ri­nė­jan­tys tei­sė­jai at­krei­pė dė­me­sį, kad M. Da­ni­le­vi­čiaus dė­dė, vė­liau lom­bar­de iš­pir­kęs žu­di­ko pa­lik­tą grąž­tą, sa­kė, kad jam to­kie žu­di­ko aiš­ki­ni­mai pa­si­ro­dė juo­kin­gi, nes se­ne­lis bu­vo po in­sul­to, sun­kiai val­dė de­ši­nę ran­ką.
Ta­čiau M. Da­ni­le­vi­čius ti­ki­na, kad ne­įga­lu­mas ne­truk­dė se­ne­liui, šis pui­kiai val­dė de­ši­nę ran­ką. „Bu­vo po in­sul­to, bet bū­tų po in­sul­to, ma­ši­nos bū­tų ne­vai­ra­vęs“, – ban­dė gin­čy­ti dė­dės žo­džius sū­nė­nas.

Baus­mė ir taip švel­ni

„No­riu su­ma­žin­ti lai­ką, kad grei­čiau iš­ei­čiau į lais­vę pa­dė­ti šei­mai“, – tei­sė­jams ket­vir­ta­die­nį sa­kė M. Da­ni­le­vi­čius.
Ta­čiau su to­kiu žu­di­ko pra­šy­mu ne­su­tin­ka pro­ku­ro­rė – anot jos, vy­rui pa­skir­ta baus­mė ir taip yra ar­ti­ma be­veik mi­ni­ma­liai nu­ma­ty­tai baus­mei.
Ar tei­sė­jai pa­ten­kins M. Da­ni­le­vi­čiaus pra­šy­mą, ar vis tik teks ka­lė­ti 10 me­tų, žu­di­kas tu­rė­tų su­ži­no­ti ki­tą tre­čia­die­nį.

Al­fa.lt
Do­mi­ny­ko Grie­žės nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai