Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Bus ska­ti­na­ma kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja

Bir­že­lio 18-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Aud­rius Ša­pa­las pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ją (mo­der­ni­za­ci­ją) Plun­gės mies­te ir iš­dės­tė pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma vyk­dant dau­gia­bu­čių at­nau­ji­ni­mą.

„Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo, kad jo va­do­vau­ja­mos įmo­nės tiks­las – su­ma­žin­ti ener­gi­jos su­var­to­ji­mą dau­gia­bu­čiuo­se, sie­kiant mi­ni­ma­li­zuo­ti dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų pa­ti­ria­mas iš­lai­das už su­var­to­tą ši­lu­mos ener­gi­ją bei pa­ge­rin­ti gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ir kom­for­tą.
Be to, kaip po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo A. Ša­pa­las, mo­der­ni­zuo­jant na­mus, sie­kia­ma už­tik­rin­ti, kad dau­gia­bu­čiai na­mai ati­tik­tų tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tų es­mi­nių sta­ti­nio rei­ka­la­vi­mų vi­su­mą ir kad nau­do­ja­mos ši­lu­mi­nės ener­gi­jos kie­kis, at­si­žvel­giant į vie­to­vės kli­ma­to są­ly­gas ir gy­ven­to­jų po­rei­kius, ne­bū­tų di­des­nis už rei­kia­mą. Taip pat sie­kia­ma už­tik­rin­ti pa­sta­tų kon­struk­ci­nių ele­men­tų sta­bi­lu­mą bei gy­ven­to­jų ir vi­suo­me­nės sau­gu­mą, pa­ten­kin­ti dau­gia­bu­čio na­mo bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų lū­kes­čius bei bū­ti ge­riau­siu pa­si­rin­ki­mu esan­tiems ir bū­si­miems klien­tams.
Po­sė­džio me­tu A. Ša­pa­las mi­nė­jo prie­mo­nes, ku­rias pri­va­lo­ma pa­si­rink­ti at­nau­ji­nant na­mą. Tai – sto­go šil­ti­ni­mas, ven­ti­lia­ci­jos per­tvar­ky­mas, fa­sa­di­nių sie­nų ir co­ko­lio šil­ti­ni­mas, bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų lan­gų, bal­ko­nų, lau­ko ir tam­bū­rų du­rų, ši­lu­mos pa­skirs­ty­mo sis­te­mos, karš­to van­dens sis­te­mos at­nau­ji­ni­mai.
Pa­sak A. Ša­pa­lo, SĮ „Plun­gės būs­tas“ kaip pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­tir­tis ben­dro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų ad­mi­nist­ra­vi­mo ir pa­sta­tų nau­do­ji­mo ir prie­žiū­ros sri­ty­je yra jau 19 me­tų. Ad­mi­nist­ruo­ja­mi 145 dau­gia­bu­čiai na­mai ir ki­ti pa­sta­tai, ku­rių ben­dras plo­tas yra 203 726,60 kv. m. Di­rek­to­rius taip pat pa­mi­nė­jo, kad per 2014–2019 me­tų pe­ri­odą bu­vo re­no­vuo­ti 35 na­mai.
Kaip pa­sa­ko­jo „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius, per ket­vir­to eta­po pe­ri­odą Plun­gės mie­te bu­vo re­no­vuo­ja­mi 7 dau­gia­bu­čiai na­mai. Šiuo me­tu už­baig­ti 4 na­mai, tris dau­gia­bu­čius na­mus pla­nuo­ja­ma už­baig­ti iki 2019 m. rug­sė­jo 1 die­nos (Gan­din­gos g. 14, Se­na­mies­čio a. 5, Tel­šių g. 12). A. Ša­pa­las pa­brė­žė, kad į šių na­mų re­no­va­ci­ją in­ves­tuo­ta 1 644 661,35 eu­ro.
Po­sė­džio me­tu di­rek­to­rius sa­kė, kad per penk­to eta­po pe­ri­odą, 2018–2021 me­tus, dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­jek­te, vyks­tan­čia­me šiuo me­tu, – 17 dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų, penk­to eta­po in­ves­ti­ci­ja – 11 292 507,41 eu­ro.
„Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius iš­var­di­jo ir at­nau­ji­na­mų na­mų są­ra­šą: A. Vaiš­vi­los g. 7, 27 na­mai, Men­de­no skg. 4, 6 na­mai, A. Ju­cio g. 6, 10, 32 na­mai, V. Ma­čer­nio g. 3, 9, 13, 16, 35, 39, 43, 61 na­mai, Vy­tau­to g. 27 na­mas ir S. Nė­ries g. 3 na­mas.
Kaip pa­sa­ko­jo A. Ša­pa­las, per šeš­to eta­po pe­ri­odą, 2019–2022 me­tus, dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo pro­jek­te bus 21 dau­gia­bu­tis na­mas (Da­riaus ir Gi­rė­no g. 40, 43, 45, 47, Lent­pū­vės g. 3, A. Ju­cio g. 8, 16, 36, Bi­ru­tės g. 30, 87, Vy­tau­to g. 22, Pra­mo­nės g. 2, V. Ma­čer­nio g. 7, 11, 27, Tel­šių g. 16, 30, I. Kon­čiaus g. 8 ir Lais­vės al. 5, 9, 15 na­mai), o nu­ma­to­ma šeš­to pe­ri­odo in­ves­ti­ci­ja – 12 600 000 eu­rų.
Pa­tei­kęs in­for­ma­ci­ją apie Plun­gės mies­to dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mą (mo­der­ni­za­vi­mą), SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius A. Ša­pa­las iš­sa­kė ir pro­ble­mas, su ku­rio­mis ga­na daž­nai su­si­du­ria­ma vyk­dant dar­bus. Tai – ko­mu­ni­ka­ci­jos sto­ka, abe­jo­ti­nų spren­di­mų pa­si­rin­ki­mas, ne­iš­rei­ka­lau­ja­ma ko­ky­bė, ne­si­lai­ko­ma ter­mi­nų, ne­pa­kan­ka­ma pa­slau­gų ir dar­bų su­tar­čių kon­tro­lė.
Iš­klau­sęs A. Ša­pa­lo, Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas po­sė­džia­vu­sių­jų klau­sė, ko­kia yra si­tu­a­ci­ja su dau­gia­bu­čių na­mų kie­mų, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių tvar­ky­mu, ar gy­ven­to­jai yra kaip nors ska­ti­na­mi su­si­tvar­ky­ti po at­lik­tų re­no­va­ci­jos dar­bų sa­vo gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką. „Ma­nau, Sa­vi­val­dy­bė taip pat tu­rė­tų pri­si­dė­ti prie dau­gia­bu­čių na­mų kie­mų ar aikš­te­lių tvar­ky­mo. Juk stai­ga jie ne­tam­pa gy­ven­to­jų pri­va­čiais kie­mais. Ten kas no­ri ei­na, kas no­ri va­žiuo­ja, sta­to­si kur pa­puo­la sa­vo ma­ši­nas, nes ir sa­vo­mis lė­šo­mis su­tvar­ky­to­je aikš­te­lė­je au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų re­zer­vuo­ti ne­įma­no­ma“, – po­sė­džio me­tu min­tis dės­tė R. En­dri­kas.
Po­sė­džio pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė sa­kė, kad re­no­va­ci­ja dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams jau ir taip yra di­džiu­lė fi­nan­si­nė naš­ta, tad joks gro­žis, ap­lin­kos, aikš­te­lių ar kie­mų tvar­ky­mas jiems nelabai svarbūs, nes pri­si­dė­ji­mas dar dau­giau juos ap­krau­tų fi­nan­siš­kai.
Ta­ry­bos na­rys To­mas Rau­dys už­si­mi­nė, kad Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas tvar­kant ap­lin­ką yra nuo 20-ies iki 40 pro­cen­tų. Ta­čiau svar­biau­sias klau­si­mas, ku­ris ky­la, kaip sa­kė T. Rau­dys, ar to pa­kan­ka.
Vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė, iš­klau­siu­si ko­le­gų pa­mąs­ty­mus, pa­reiš­kė, kad vis dėl­to rei­kia ska­tin­ti kvar­ta­li­nę dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ją, ku­ri ne­tru­kus ypač bus ver­ti­na­ma. Mat, kaip sa­kė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė, ru­de­niop re­no­vuo­jant na­mus, vyks ši­lu­mos maz­gų tra­sų punk­tų at­nau­ji­ni­mas. Ir jei­gu ne­bus kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos, tai ir pa­teik­ti re­no­va­ci­jai pa­raiš­ką taps su­dė­tin­ga. „Kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja – tiks­lin­gas pro­ce­sas, tad bū­ti­na ra­gin­ti gy­ven­to­jus. Ar vy­ko ko­kie nors su­si­rin­ki­mai dėl ap­lin­kos tvar­ky­mo­si su gy­ven­to­jais? Ar daug su jais apie tai kal­ba­ma? Ma­nau, kad bū­ti­nai rei­kia or­ga­ni­zuo­ti su­si­rin­ki­mus ir pa­ra­gin­ti dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jus tvar­ky­tis. Ir re­zul­ta­tas ta­da bus aki­vaiz­džiai ma­to­mas“, – apie kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos svar­bą ir ko­mu­ni­ka­ci­jos trū­ku­mą kal­bė­jo me­ro pa­va­duo­to­ja.
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, bai­giant dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu, da­vė pa­siū­ly­mą, kad ren­giant dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo tech­ni­nius pro­jek­tus, ne­lik­tų kie­tuo­ju ku­ru kū­re­na­mų kros­nių. „Tai nė­ra ge­rai, ypač mies­to cen­tre, kai kū­re­na­ma pa­dan­go­mis, mal­ko­mis ar dar kuo nors. Ta­da už­ter­šia­mas oras. Rei­kia ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių spren­di­mo bū­dų, kad ne­lik­tų to­kių kros­nių“, – po­sė­džio me­tu min­tis dės­tė M. Kau­nas.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: „Plun­gės būs­to“ di­rek­to­rius A. Šapalas: „Per ket­vir­to eta­po pe­ri­odą Plun­gės mie­te bu­vo re­no­vuo­ja­mi 7 dau­gia­bu­čiai na­mai. Šiuo me­tu už­baig­ti 4 na­mai, tris dau­gia­bu­čius pla­nuo­ja­ma už­baig­ti iki 2019 m. rug­sė­jo 1 d.“

Komentarai
Kiti straipsniai