Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mas – jau ne­to­li

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų skil­ty­je, at­si­ra­do in­for­ma­ci­ja apie pu­siau po­že­mi­nių kon­tei­ne­rių aikš­te­lių įren­gi­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je sta­ty­bos pro­jek­tą. Sta­ty­to­jas yra UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC), o pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus pa­tei­kė Vil­niu­je re­gist­ruo­ta UAB „Gi­no­ta“.

Pu­siau po­že­mi­nės at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­lės bus pro­jek­tuo­ja­mos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nu­ro­dy­to­se vie­to­se. Pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ren­gi­mo už­duo­ty­je šiuo me­tu yra iš­var­din­tos 32 aikš­te­lių įren­gi­mo vie­tos Plun­gė­je ir kai­miš­ko­sio­se se­niū­ni­jo­se. Kon­tei­ne­rių kie­kiai nu­ma­to­mi pa­gal ap­tar­nau­jan­čios te­ri­to­ri­jos po­rei­kį.
Dau­giau­siai to­kių aikš­te­lių nu­ma­ty­ta V. Ma­čer­nio gat­vė­je: prie 8, 11, 27, 39 ir 49 na­mų. A. Ju­cio g. bus prie 22, 28, 41 ir 42 dau­gia­bu­čių; Sto­ties g. – prie 6,14 ir 30; Da­riaus ir Gi­rė­no g. – prie 51 ir 58 na­mų. Taip pat – prie Bi­ru­tės g. 42; A. Vaiš­vi­los g. 21; Gan­din­gos g. 14; Kal­niš­kių g. 30. Po tris aikš­te­les su nau­jais pu­siau po­že­mi­niais kon­tei­ne­riais bus įreng­ta ir prie va­di­na­mų­jų vi­du­ri­nių­jų ka­pi­nių (Tel­šių g.) bei prie nau­jų­jų ka­pi­nių (Jo­vai­šiš­kės k.).
Kal­bant apie kai­miš­kas gy­ven­vie­tes – pu­siau po­že­mi­nės kon­tei­ne­rių aikš­te­lės nu­ma­ty­tos Al­sė­džiuo­se (Pu­šy­no g. 12B); Pla­te­liuo­se (Plun­gės g. 74); Gin­ta­liš­kė­je (Ty­lio­ji g. 3); Stal­gė­nuo­se (Ža­lio­ji g. 1A); Geg­rė­nuo­se (Mo­kyk­los g.); Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je (Bars­ty­čių g. 29), Žli­bi­nuo­se (Ka­pi­nių g.) ir Kan­tau­čiuo­se (Plun­gės g. 16 B).
Pla­nuo­ja­mų aikš­te­lių plo­tas – nuo 24 iki 42 kv. m. Bus sta­to­mi me­ta­li­niai kon­tei­ne­riai miš­rioms ko­mu­na­li­nėms at­lie­koms (vie­nas ar­ba du, 3-ijų ar­ba 5-ių ku­bi­nių met­rų tal­pos), po vie­ną kon­tei­ne­rį stik­lui ir po vie­ną ar du – plast­ma­sei/po­pie­riui. Taip pat aikš­te­lė­se nu­ma­to­mos vie­tos ant­že­mi­niams ža­lių­jų ir mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­riams, bet jie kol kas ne­pro­jek­tuo­ja­mi.
At­lie­kų me­ti­mo an­gų dang­čių spal­vos bus skir­tin­gos: plast­ma­sės/po­pie­riaus at­lie­kų įme­ti­mo an­gos dang­tis – gel­to­nas, miš­rioms – pil­kas, o stik­lo at­lie­koms – ža­lias. Ant­že­mi­nės kon­tei­ne­rio da­lies ap­dai­la nu­ma­to­ma plau­to be­to­no (ak­me­nu­kai).
Skel­bia­ma, jog vi­sas pro­jek­tuo­ja­mas at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­les bus ga­li­ma įreng­ti at­ski­rais eta­pais, at­si­žvel­giant į tech­ni­nes ga­li­my­bes, ka­dan­gi tai yra at­ski­ri sta­ti­niai, ku­rie ga­lės funk­cio­nuo­ti neat­si­žvel­giant, kiek jų įreng­ta.
Plun­gės mies­te aikš­te­lės bus ap­tver­tos seg­men­ti­ne tin­klo tvo­ra. Tik aikš­te­lės prie ka­pi­nių ne­bus ap­tver­tos.
Pla­tes­nė in­for­ma­ci­ja vi­suo­me­nei apie šį pro­jek­tą bus skel­bia­ma lie­pos 4 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je, vie­ša­me su­si­rin­ki­me.

Komentarai
Kiti straipsniai