Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Pro­ble­mos lie­ka tos pa­čios – se­na ma­ši­na, pa­sta­to ga­ra­žo re­konst­ruk­ci­ja

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos 2018 me­tų veik­los ata­skai­tai. Tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­vi­das Mic­kus pri­sta­tė at­lik­tus dar­bus, pa­kal­bė­jo apie pro­ble­mas, fi­nan­sa­vi­mą

Ata­skai­ti­niais me­tais bu­vo at­lik­ti šie dar­bai: au­to­mo­bi­lio ei­na­ma­sis re­mon­tas, įsi­gy­ta nau­ja ug­nia­ge­sio ko­vi­nė ap­ran­ga, at­nau­jin­ta kas­die­nė ap­ran­ga, įsi­gy­tas kom­piu­te­ris, do­ku­men­tų nai­kin­tu­vas, ke­tu­rios nau­jos žar­nos. Per me­tus į įvai­rius gais­rus ir ki­tus in­ci­den­tus ug­nia­ge­siai bu­vo iš­kvies­ti 31 kar­tą (ly­gi­nant su 2017 m. – pa­di­dė­jo 13 proc.). 15 kar­tų vyk­ta į gais­rus (3 kar­tai bu­vo at­šauk­ti), 2 kar­tus – į gel­bė­ji­mo dar­bus ir 14 kar­tų – į pra­ty­bas, mo­ky­mus, tech­ni­nę ap­žiū­rą. Per me­tus nu­va­žiuo­ta 511 km. Iš ata­skai­to­je pa­teik­tų skai­čių ma­ty­ti, kad 7 proc. pa­di­dė­jo gais­rų skai­čius, 50 proc. – gel­bė­ji­mo dar­bų skai­čius. Žu­vu­sių ar trau­muo­tų žmo­nių ne­bu­vo. „Rim­tų gais­rų ne­pa­si­tai­kė, dau­giau­sia iš­kvie­ti­mų gau­na­me dėl ka­mi­nų. Ga­liu pa­ste­bė­ti, kad žmo­nės da­ro­si są­mo­nin­ges­ni, at­ėjus pa­va­sa­riui, ne­be­de­gi­na žo­lės, ne­be­ku­ria lau­žų“, – sa­kė A. Mic­kus.
Ata­skai­ti­niais me­tais fi­nan­sa­vi­mas sie­kė 103,9 tūkst. Eur, iš ku­rių di­džiau­sią da­lį „su­val­go“ dar­bo už­mo­kes­čio ap­mo­kė­ji­mas. Bu­vo tik­rin­tas ug­nia­ge­sių fi­zi­nis pa­si­ren­gi­mas. Vie­nas ug­nia­ge­sys fi­zi­nio pa­si­ren­gi­mo už­duo­tis įvyk­dė iš an­tro kar­to.
Pra­kal­bus apie pro­ble­mas, pa­grin­di­nė jų lie­ka to­kia pa­ti kaip ir anks­čiau – gais­ri­nis au­to­mo­bi­lis, ku­ris yra se­nas. Tve­rų ug­nia­ge­sių ko­man­da eks­plo­a­tuo­ja 30-ies me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lį, ku­ris ne­be­ati­tin­ka prieš­gais­ri­nės sau­gos stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mų. Au­to­mo­bi­lis nė­ra di­des­nio pra­va­žu­mo, to­dėl ru­dens ir žie­mos lai­ko­tar­piu, iš­su­kus iš pa­grin­di­nio ke­lio, sun­ku pa­siek­ti tiks­lą. Se­na tech­ni­ka re­mon­tuo­ja­ma ir tvar­ko­ma pa­de­dant dar­buo­to­jams ir ben­druo­me­nės na­riams. Dar vie­nas rū­pes­tis – ug­nia­ge­sių ko­man­dos pa­sta­to ga­ra­žo re­konst­ruk­ci­ja. Įsi­gi­jus nau­jes­nį gais­ri­nį au­to­mo­bi­lį, ati­tin­kan­tį stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mus, jis į da­bar­ti­nį ga­ra­žą ne­tilps. Yra bū­ti­ny­bė įsi­reng­ti ir ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas bei pa­ge­rin­ti dar­buo­to­jų dar­bo ir bui­ties są­ly­gas. Ko­mi­te­to na­rys Vik­to­ras Kra­ji­nas tei­ra­vo­si, ar yra vil­čių, kad ug­nia­ge­sius pa­sieks nau­jas gais­ri­nis au­to­mo­bi­lis. Me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad tu­ri­ma tech­ni­ka nė­ra blo­giau­sia, ko­kia ga­lė­tų bū­ti, tech­ni­nę ap­žiū­rą pra­ei­na ne­sun­kiai. „Ieš­ko­ma va­rian­tų, kaip ma­ši­ną pa­keis­ti. Ant­rus me­tus kal­ba­me su Sa­er­bec­ko (Vo­kie­ti­ja) ben­druo­me­ne, sie­kia­me, kad 2020 m. mums ati­duo­tų ma­ši­ną „Ma­gi­rus“, nes keis į nau­ją. Jei gau­si­me ma­ši­ną, su­si­dur­si­me su ki­ta pro­ble­ma – ji ne­tilps į esa­mą ga­ra­žą. Jį rei­kės per­da­ry­ti ir plės­ti įva­žia­vi­mą. Esa­me su­tau­pę lė­šų per Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mus pro­jek­tus, pra­šo­me, kad tų pi­ni­gų ne­pa­skir­tų žvyr­ke­liams ar dar kaž­kam, o pa­lik­tų šio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui“, – pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Gavus kitą ugniagesių mašiną reikės ir garažo rekonstrukcijos.

Komentarai
Kiti straipsniai