Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

Plun­gės SRC at­si­svei­ki­no su sa­vo spor­ti­nin­kais

Bir­že­lio 12 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je vy­ko iš­kil­min­ga šven­tė – čia bu­vo įtei­kia­mi ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pa­žy­mė­ji­mai Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) spor­ti­nin­kams. Tarp kiek dau­giau nei dvie­jų de­šim­čių jau­nuo­lių dau­giau­sia šie­met iš­ėjo dziu­do spor­to ša­kos at­sto­vų ir krep­ši­nin­kų. Šven­ti­nė­je ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Šiais me­tais Plun­gės SRC bai­gė 24 spor­ti­nin­kai. Kaip sa­kė di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las – ab­sol­ven­tų skai­čius nė­ra di­de­lis, ta­čiau spor­ti­niai pa­sie­ki­mai iš­ties ne­ma­ži.
„Ma­lo­nu ma­ty­ti jus ki­to­kia­me am­plua – ne spor­to sa­lė­je, o to­kius pa­si­puo­šu­sius ir šven­tiš­kai nu­si­tei­ku­sius. Ti­kiuo­si, jog šis bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mas jums bus svar­bus, o čia gau­tos pa­mo­kos pra­vers at­ei­ty­je tiek spor­tuo­jant, tiek dir­bant. Lin­kiu, kad jū­sų gy­ve­ni­me bū­tų kuo ma­žiau pra­lai­mė­ji­mų“, – kal­bė­jo SRC di­rek­to­rius. Taip pat pa­dė­ko­jo ir su jau­ni­mu dir­bu­siems tre­ne­riams.
Sa­ky­da­mas svei­ki­ni­mo žo­dį, Sa­vi­val­dy­bės me­ras A. Kli­šo­nis svars­tė, jog pir­ma­sis gau­tas bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mas, ko ge­ro, įsi­mins la­biau­siai – juk šis do­ku­men­tas už­si­tar­nau­tas pra­kai­tu, įdė­ta la­bai daug dar­bo. „Rei­kė­jo daug fi­zi­nių ir dva­si­nių jė­gų, ryž­to, už­si­spy­ri­mo. Džiu­gu, kad jūs spor­tuo­ja­te, kad ak­ty­viai gy­ve­na­te. Ačiū ir tre­ne­riams, ku­rie yra jū­sų mo­ky­to­jai sie­kiant tiks­lo“, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas, iš­reikš­da­mas vil­tį, jog spor­ti­nės aki­mir­kos iš­liks ab­sol­ven­tų pri­si­mi­ni­muo­se.
Bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mų įtei­ki­mas vy­ko kvie­čiant tre­ne­rį ir jo auk­lė­ti­nius.
Bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo tre­ne­ris Ar­vy­das Vait­kus at­si­svei­ki­no su dviem sa­vo spor­ti­nin­kais, dziu­do tre­ne­riai An­ta­nas Kas­tec­kas ir Ed­var­das Ži­lius – su še­šiais, krep­ši­nio tre­ne­ris Vir­gi­li­jus La­pis ir orien­ta­ci­nio spor­to tre­ne­rė Jo­li­ta Do­mar­kie­nė – su dviem spor­ti­nin­kais. Ki­ta orien­ta­ci­nio spor­to tre­ne­rė Da­nu­tė Za­les­kie­nė, taip pat sun­kio­sios at­le­ti­kos tre­ne­ris Eval­das Za­niaus­kas ir bu­ria­vi­mo tre­ne­ris Jo­nas Pet­ro­nis iš­ly­dė­jo po vie­ną auk­lė­ti­nį. Tin­kli­nio tre­ne­riui Alo­y­zui Da­mu­liui ačiū ta­rė trys šios spor­to ša­kos at­sto­vės, o še­šios krep­ši­nin­kės grau­de­no­si at­si­svei­kin­da­mos su tre­ne­re Edi­ta La­pie­ne. Krep­ši­nin­kių tre­ne­rė pri­si­pa­ži­no ir pa­ti su sa­vo mer­gi­no­mis pa­to­bu­lė­ju­si ir „pa­au­gu­si“, dė­ko­jo už per­ga­les ir kar­tu pra­leis­tus me­tus.
Šven­ti­nę nuo­tai­ką ren­gi­nio me­tu do­va­no­jo Plun­gės kul­tū­ros cen­tro jau­ni­mo vo­ka­li­nės gru­pės „Hello“ (va­do­vė – Ai­da Mac­ke­vi­čiū­tė) dai­ni­nin­kės – Ag­nė Bie­ron­tai­tė ir Eve­li­na Stan­či­kai­tė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Plungės SRC direktorius A. Viršilas, meras A. Klišonis, išeinančios krepšininkės ir treneriai – E. ir V. Lapiai.

Komentarai
Kiti straipsniai