Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Nelaimė Pauošniuose: į li­go­ni­nę pa­gul­dy­ta ma­ma bei jos kū­di­kis, avariją sukėlusi 73 metų moteris – reanimacijoje

Šeš­ta­die­nį, apie vi­dur­die­nį, Plun­gės ra­jo­no Pa­uoš­nių kai­me su­si­dū­rė „Su­zu­ki“ ir „VW Pas­sat“. Ava­ri­jos me­tu nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys ir 2 mė­ne­sių kū­di­kis. „Su­zu­ki“ vai­ruo­to­ja at­si­dū­rė re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Kaip in­for­muo­ja Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja, bir­že­lio 15 die­ną 11.46 va­lan­dą ke­ly­je Plungė–Plateliai, ties žen­klu „11 km iki Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus“, Pa­uoš­nių kai­me, su­si­dū­rė au­to­mo­bi­liai „Su­zu­ki“ ir „VW Pas­sat“.
„Su­zu­ki“ vai­ruo­to­ja, gi­mu­si 1946 me­tais, suk­da­ma iš pa­grin­di­nio ke­lio į kai­rę – į ša­lu­ti­nį ke­lią, ga­li­mai ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu tie­siai va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio „VW Pas­sat“, vai­ruo­to blai­vios mo­ters. Au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė.
Nuo su­si­dū­ri­mo smū­gio au­to­mo­bi­lis „VW Pas­sat“ dar tren­kė­si į sto­vė­ju­sį au­to­mo­bi­lį „To­y­o­ta Rav 4“. Tuo­met, nu­va­žia­vęs nuo ke­lio, rė­žė­si į pa­ke­lės ati­tva­rus.
Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo „Su­zu­ki“ vai­ruo­to­ja. Mo­te­ris pa­ty­rė dau­gy­bi­nius lū­žius. Jai nu­sta­ty­ta diag­no­zė: rak­ti­kau­lio lū­žis, dau­gi­niai šon­kau­lių lū­žiai, plau­čių kon­tu­zi­ja, blauz­di­kau­lio lū­žis, stu­bu­ro slanks­te­lio lū­žis, dil­bio ir plaš­ta­kos su­mu­ši­mai.
Li­go­ni­nė­je pa­im­tas mė­gi­nys al­ko­ho­lio kie­kiui krau­jy­je nu­sta­ty­ti. „Su­zu­ki“ vai­ruo­to­ja gy­do­ma li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.
Be jos, eis­mo įvy­ky­je nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­ly­je „VW Pas­sat“ va­žia­vu­si ke­lei­vė, gi­mu­si 2000 me­tais, ku­ri pri­sta­ty­ta į Klai­pė­dos li­go­ni­nę. Li­go­ni­nė­je gy­do­ma ir jos dvie­jų mė­ne­sių duk­ry­tė.

Parengta pagal policijos, respublikinės žiniasklaidos inf.

Komentarai
Kiti straipsniai