Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Ne­to­li Tve­rų esan­čio­je pi­ly­je iš­kas­ti „lo­biai“?

Ge­gu­žės mė­ne­sį po­li­ci­ja vyk­dė tarp­tau­ti­nę ope­ra­ci­ją, per ku­rią Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ir Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je 22 nu­si­kal­tė­lių gru­puo­tės na­rius su­lai­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš jų pa­ė­mė krū­vas pi­ni­gų. Per ži­niask­lai­dą prieš ke­lias sa­vai­tes pa­vie­šin­to­je po­li­ci­jos me­džia­go­je bu­vo ga­li­ma at­pa­žin­ti ir ša­lia Tve­rų mies­te­lio esan­čios Že­mai­čių pi­lies mū­ro ir me­di­nes gy­ny­bi­nes sie­nas.

Per kra­tas pa­rei­gū­nai į mai­šus kro­vė 500 eu­rų ir 200 sva­rų ster­lin­gų ku­piū­ras. Iš vi­so jie su­skai­čia­vo dau­giau kaip 8 mi­li­jo­nus eu­rų. Tei­gia­ma, kad tiek pi­ni­gų ge­rai or­ga­ni­zuo­tos gru­puo­tės na­riai ga­vo pre­kiau­da­mi nar­ko­ti­kais ir gin­klais. Ro­mu­al­do Mi­cei­kos pi­lies vi­di­nia­me kie­me li­ko iš­kas­tos duo­bės, o iš vaiz­di­nės me­džia­gos ma­tė­si, kad že­mė­je sle­pia­mi ki­bi­rai su juo­se ga­li­mai bu­vu­siais nar­ko­ti­kais.
Pa­rei­gū­nų tei­gi­mu, at­li­kus 40 kra­tų, iš įta­ria­mų­jų kon­fis­kuo­ta ne­ma­žai pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių, ju­ve­ly­ri­kos dir­bi­nių, auk­so lui­tų ir dei­man­tų. Da­lis nar­ko­ti­nių me­džia­gų bu­vo už­kas­ta že­mė­je. Vi­so­se ša­ly­se kra­tos ir su­lai­ky­mai vy­ko tuo pat me­tu – ge­gu­žės 15 ir 16 die­no­mis. Po­li­ci­jos tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je su­lai­ky­tie­siems as­me­nims skir­ta 3 mėn. kar­do­mo­ji prie­mo­nė – su­ėmi­mas.

bū­ki­me­vie­nin­gi.lt inf.

 

 

Komentarai
Kiti straipsniai