Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Iš­kil­min­gas Ta­ry­bos po­sė­dis: įteik­tos pre­mi­jos, pa­svei­kin­tos už­sie­nio de­le­ga­ci­jos

Bir­že­lio 15-osios ry­tą, gro­jant or­kest­rui, į M. Ogins­kio rū­mus rin­ko­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, už­sie­nio de­le­ga­ci­jos, mū­siš­kiai Sei­mo na­riai, Plun­gės gar­bės pi­lie­čiai ir ki­ti sve­čiai. Tą­dien bu­vo nu­ma­ty­tas tik vie­nas klau­si­mas – pre­mi­jų už pa­siek­tus aukš­tus re­zul­ta­tus kul­tū­ros ir me­no sri­ty­je įtei­ki­mas.

Anks­tes­niais me­tais, per to­kį iš­kil­min­gą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, pra­si­de­dant mies­to šven­tei, bū­da­vo svei­ki­na­mi nau­jai iš­rink­ti Plun­gės gar­bės pi­lie­čiai, ta­čiau šį­kart toks ti­tu­las ne­bu­vo ­su­teik­tas nė vie­nam as­me­niui.
Rū­mų sa­lė­je su­si­rin­ku­sius į ne­ei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį pa­svei­ki­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, į an­glų kal­bą vi­sus pa­si­sa­ky­mus ver­tė Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Aud­ro­nė Auž­bi­ka­vi­čiū­tė.
Su­gie­do­jus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos him­ną, svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė ir vi­si trys mū­sų Sei­mo na­riai: Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma bei An­drie­jus Stan­či­kas. Par­la­men­ta­rai pa­si­džiau­gė ak­ty­viu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mu su Sei­mu ir Vy­riau­sy­be, pa­ža­dė­jo skir­ti dar di­des­nį dė­me­sį sa­vi­val­dai, lin­kė­jo su­telk­tai dirb­ti nau­jai iš­rink­tai Ta­ry­bai ir vi­sa­da ras­ti tei­sin­gus spren­di­mus, iš­reiš­kė vil­tį, kad vi­si pra­dė­ti ir pla­nuo­ja­mi įgy­ven­din­ti pro­jek­tai bus už­baig­ti be truk­džių, dė­ko­jo už part­ne­rys­tę už­sie­nio mies­tams part­ne­riams.
Me­ras A. Kli­šo­nis sa­vo kal­bo­je ak­cen­ta­vo mū­sų že­mai­tiš­kos kul­tū­ros sa­vi­tu­mą ir iš­skir­ti­nu­mą, dė­ko­jo šio­je sri­ty­je dir­ban­tiems spe­cia­lis­tams. „Kas­met, su­tik­da­mi mies­to šven­tę, stab­te­li­me ir ap­žvel­gia­me pra­bė­gu­sius me­tus. Mums tie me­tai iš­ties bu­vo sėk­min­gi ir ypa­tin­gi – Sei­mas juos yra pa­skel­bęs Že­mai­ti­jos me­tais, o Plun­gė čia tu­ri iš­skir­ti­nę vie­tą“, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas, pri­dė­da­mas, kad ga­li­me va­din­tis ly­de­riais kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. Me­ras var­di­jo ži­no­mus mū­sų ko­lek­ty­vus, at­li­kė­jus, vyk­do­mus pro­jek­tus, ren­gia­mus fes­ti­va­lius ir šven­tes, dė­ko­jo bib­lio­te­kos, me­no mo­kyk­lų, mu­zie­jaus, kul­tū­ros cen­trų va­do­vams. Taip pat už ge­rus dar­bus ačiū ta­rė „Lions“ ir „Ro­ta­ry“ klu­bams, pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gai.
Svei­kin­da­mas už­sie­nio de­le­ga­ci­jas iš mies­tų-part­ne­rių, me­ras nu­ste­bi­no sve­čius pra­bi­lęs jų kal­ba. Šį­kart bu­vo še­šios ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos: če­kų kal­ba pa­svei­kin­ti bi­čiu­liai iš Brun­ta­lio mies­to, len­kiš­kai – iš Go­lub-Dob­žy­no, ru­siš­kai – iš Kras­no­gors­ko, gru­zi­niš­kai – iš Kva­re­lio, lat­viš­kai – iš Tu­ku­mo ir vo­kiš­kai – iš Men­de­no. Taip pat pa­svei­kin­ti ir Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je buvę projekto part­ne­riai iš Ita­li­jos, Slo­vė­ni­jos, Mal­tos, Ny­der­lan­dų.
Per­ėjus prie svar­biau­sios da­lies – pre­mi­jų už pa­siek­tus aukš­tus re­zul­ta­tus kul­tū­ros ir me­no sri­ty­je įtei­ki­mo, me­ras kal­bė­jo, jog Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos spren­di­mu už 2018 me­tus bu­vo pa­skir­tos pen­kios pre­mi­jos. Jų kar­tu su me­ro pa­dė­ko­mis at­si­im­ti bu­vo pa­kvies­ti šie nu­si­pel­nę as­me­nys: Plun­gės pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ro va­do­vas Ro­mas Ja­se­vi­čius, Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo va­do­vas Gin­tau­tas Čer­nec­kis, Plun­gės ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Zi­ta Pau­laus­kai­tė, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas. Pas­ta­ra­jam di­rek­to­riui dar vie­ną ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė bu­vęs me­ras Al­bi­nas Kli­mas – jis nuo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės re­zer­vo ka­rių aso­cia­ci­jos per­da­vė me­da­lį ir ak­cen­ta­vo, jog A. Ba­ka­naus­kas sa­vo lai­ku bu­vo ak­ty­viai įsi­jun­gęs į Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mą.
Po svei­ki­ni­mo kal­bų su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si ne­pa­pras­tai gra­žios dvie­jų smui­kų, al­to ir vio­lon­če­lės mu­zi­kos – gro­jo uos­ta­mies­čio sty­gi­nių kvar­te­tas „Mu­si­ca Li­be­ra“.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Nuotraukoje: Padėkas ir premijas už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityse meras A. Klišonis įteikė Gintautui Černeckiui ir Zitai Paulauskaitei.

Komentarai
Kiti straipsniai