Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Dar dau­giau įro­dy­mų, kad Q10 pa­de­da ser­gan­tie­siems šir­dies li­go­mis

No­va­to­riš­ko 2014 m. „Q-Sym­bio“ at­lik­to ko­hor­ti­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­ta dar dau­giau įro­dy­mų, kad var­to­jant į vi­ta­mi­ną pa­na­šaus ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dus, su­ma­žė­ja mirš­ta­mu­mas ir su­stip­rė­ja šir­dis.

2014 m. pla­čiai nu­skam­bė­jo tarp­tau­ti­nio 17-os skir­tin­gų Eu­ro­pos, Azi­jos ir Aust­ra­li­jos li­go­ni­nių šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­čių pa­cien­tų ty­ri­mo re­zul­ta­tai, ku­riais pa­tvir­tin­ta, kad į vi­ta­mi­ną pa­na­šus ko­fer­men­tas Q10 ga­li 43 proc. su­ma­žin­ti mirš­ta­mu­mą ir pa­ge­rin­ti šir­dies rau­mens dar­bą. Gre­ta pir­mi­nio ty­ri­mo, ku­rio re­zul­ta­tai bu­vo pa­skelb­ti moks­li­nia­me žur­na­le „JAAC He­art Fai­lu­re“, kai ku­rie moks­li­nin­kai pa­vie­ši­no dar įspū­din­ges­nius, jei ap­skri­tai tai įma­no­ma įsi­vaiz­duo­ti, ne­se­niai at­lik­to ko­hor­ti­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tus. Jo me­tu į at­ski­rą gru­pę bu­vo iš­skir­ti šir­dies li­go­mis ser­gan­tys pa­cien­tai iš Eu­ro­pos, ir gau­ta ne­pa­pras­tai įdo­mių re­zul­ta­tų.

53 proc. ma­žes­nis mirš­ta­mu­mas

Nau­ja­sis ko­hor­ti­nis ty­ri­mas iš es­mės yra de­ta­li pir­mi­nio „Q-Sym­bio“ ty­ri­mo ana­li­zė, ku­rios re­zul­ta­tai pa­skelb­ti 2019 va­sa­rio mė­ne­sio žur­na­le „Car­dio­lo­gy Jour­nal“; vie­nas la­biau­siai stul­bi­nan­čių skai­čių – dar ma­žes­nis mirš­ta­mu­mas. Pir­mi­nio „Q-Sym­bio“ ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad Q10 var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų mirš­ta­mu­mas bu­vo 43 proc. ma­žes­nis ne­gu pla­ce­bo gru­pės ti­ria­mų­jų. Vis dėl­to ko­hor­ti­nio ty­ri­mo me­tu, žvel­giant į Eu­ro­pos šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­čius pa­cien­tus kaip į at­ski­rą gru­pę, ti­ria­mų­jų, ku­rių įpras­tas gy­dy­mas pa­pil­dy­tas 300 mg ko­fer­men­tu Q10, mirš­ta­mu­mas bu­vo 53 proc. ma­žes­nis ne­gu var­to­ju­sių pla­ce­bą.

Stip­res­nis šir­dies rau­muo

Moks­li­nin­kai taip pat pa­ste­bė­jo, kad vos treč­da­liui šir­dies li­go­mis ser­gan­čių ti­ria­mų­jų, ku­rie pri­klau­sė Q10 var­to­ju­siai gru­pei, pa­si­reiš­kė ku­ris nors iš sun­kių ne­pa­gei­dau­ja­mų šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mos reiš­ki­nių (tai ge­ro­kai ma­žiau nei pla­ce­bo gru­pės ti­ria­mų­jų). Dar dau­giau – moks­li­nin­kai už­fik­sa­vo še­šiais pro­cen­tais sta­tis­tiš­kai pa­ti­ki­mai aukš­tes­nes iš­stū­mi­mo frak­ci­jos reikš­mes, ku­rios ro­do kai­rio­jo skil­ve­lio iš­stu­mia­mo krau­jo kie­kį vie­no šir­dies su­si­trau­ki­mo me­tu. Ge­res­ni iš­stū­mi­mo frak­ci­jos ro­dik­liai pa­ro­do, kad šir­dies rau­muo ga­li su­si­trau­ki­nė­ti stip­riau.

Q10 pa­de­da
ląs­te­lėms iš­skir­ti dau­giau ener­gi­jos

Stip­res­nė šir­dis yra Q10 tei­kia­mas pri­va­lu­mas šir­dies li­go­mis ser­gan­tiems pa­cien­tams. Šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mas – tai būk­lė, kai šir­džiai ne­pa­kan­ka jė­gų va­ri­nė­ti krau­ją po vi­sas kū­no da­lis; kar­dio­lo­gai ne­re­tai šią pro­ble­mą va­di­na šir­dies „ener­gi­jos sto­ka“. Ti­riant ser­gan­čių­jų šir­dies au­di­nio pa­vyz­džius, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad juo­se ne­daug ko­fer­men­to Q10; taip ga­li­ma pa­aiš­kin­ti, ko­dėl trūks­ta šir­dies su­si­trau­ki­mui rei­ka­lin­gos ener­gi­jos. Bū­tent ko­fer­men­to Q10 pa­pil­dai pa­de­da šir­džiai iš­skir­ti dau­giau ener­gi­jos ir dėl to su­stip­rė­ja šir­dies rau­muo.

Su­švel­nė­ja simp­to­mai

Šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­tys pa­cien­tai pa­pras­tai skirs­to­mi į ke­tu­rias gru­pes, va­di­na­mą­sias NYHA kla­ses (NYHA reiš­kia „Niu­jor­ko šir­dies li­gų aso­cia­ci­ja“). Kiek­vie­na kla­sė ati­tin­ka tam tik­rą būk­lės sun­ku­mą, api­bū­di­na­mą simp­to­mais. 1 kla­sė – švel­niau­si simp­to­mai, o 4 – sun­kiau­si. Pa­ly­gi­nus su pla­ce­bo gru­pės ti­ria­mai­siais, Q10 var­to­ju­siems ti­ria­mie­siems ty­ri­mo me­tu du­kart daž­niau bu­vo nu­sta­ty­tas būk­lės pa­ge­rė­ji­mas – ji ge­rė­jo bent vie­na NYHA kla­se. Ki­taip ta­riant, re­zul­ta­tai aiš­kiai ro­do, kad dėl šio pre­pa­ra­to jų būk­lė pa­ge­rė­jo.

Šal­ti­nis:
Ef­fect of co­en­zy­me Q10 in Eu­ro­pe­ans with chro­nic he­art fai­lu­re: A sub-group ana­ly­sis of the Q-SYMBIO ran­do­mi­zed doub­le-blind trial
An­ne Lou­i­se Mor­ten­sen, Fran­klin Ro­sen­feldt, Krzys­ztof J. Fi­li­piak
Car­dio­lo­gy Jour­nal (elek­tro­ni­nis), 2019 m. va­sa­rio 19 d.

 

 

Tvir­ti įro­dy­mai, kad pre­pa­ra­tas Q10 veiks­min­gas

Ko­hor­ti­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tai yra įro­dy­mas, kad ko­fer­men­to Q10 pa­pil­das pa­de­da su­ma­žin­ti mirš­ta­mu­mą ir pa­ge­ri­na šir­dies rau­mens dar­bą, ski­riant jį kaip pa­pil­do­mą gy­dy­mą šir­dies ne­pa­kan­ka­mu­mu ser­gan­tiems pa­cien­tams dvi­gu­bai už­ko­duo­to­je pla­ce­bu kon­tro­liuo­ja­mo­je ap­lin­ko­je. Tai taip pat įro­do ty­rė­jų nau­do­to pre­pa­ra­to veiks­min­gu­mą. Sta­tis­tiš­kai reikš­min­gas po­vei­kis – dar ne vis­kas; moks­li­nin­kai taip pat pa­ste­bė­jo, kad Q10 var­to­ju­sių ti­ria­mų­jų gru­pės pa­cien­tų krau­jy­je po tri­jų var­to­ji­mo mė­ne­sių tri­skart pa­di­dė­jo šio ko­fer­men­to kie­kis, o tai aiš­kiai pa­ro­do, kad veik­lio­ji me­džia­ga veiks­min­gai įsi­sa­vi­na­ma per virš­ki­na­mą­jį trak­tą ir pa­ten­ka į krau­ją. Šį pre­pa­ra­tą ga­mi­na Da­ni­jos ben­dro­vė; vi­so pa­sau­lio Q10 ty­ri­mus ko­or­di­nuo­jan­ti Tarp­tau­ti­nė ko­fer­men­to Q10 aso­cia­ci­ja (ICQA) jį lai­ko ofi­cia­liu moks­lo eta­lo­nu.

Komentarai
Kiti straipsniai