Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ap­dau­žęs au­to­mo­bi­lius vai­ruo­to­jas spru­ko, bet pa­me­tė nu­me­rius…

Anks­tų bir­že­lio 15-osios ry­tą mie­gan­čius Plun­gės mies­to A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jus pa­ža­di­no bai­sus trenks­mas ir me­ta­lo džer­ge­sys. Prie lan­gų pri­puo­lę žmo­nės pa­ma­tė, jog prie 30-ojo dau­gia­bu­čio kaž­kas rė­žė­si į sto­vin­čius au­to­mo­bi­lius. Ne­tru­kus vie­šo­jo­je erd­vė­je ėmė plis­ti pa­šai­pūs ko­men­ta­rai, jog tai bū­sian­tis pats kvai­liau­sias pa­bė­gi­mas iš ava­ri­jos vie­tos, mat chu­li­ga­nas pa­me­tė įkal­čius – vals­ty­bi­nius sa­vo trans­por­to prie­mo­nės nu­me­rius.

Ty­kų šeš­ta­die­nio ry­tą, kai te­kė­jo sau­lė, A. Ju­cio gat­vė­je pa­si­gir­do trenks­mas – maž­daug pu­sę pen­kių ties 30-uo­ju na­mu su­džerž­gė taip, kad ne vie­ną iš­bu­di­no iš sal­daus mie­go.
Prie lan­gų pri­šo­kę žmo­nės pa­ma­tė, kad kaž­kam va­žiuo­ja­mo­ji ke­lio da­lis bu­vo per siau­ra – per smar­kiai suk­te­lė­jęs de­ši­nėn, kaž­koks vai­ruo­to­jas rė­žė­si į aikš­te­lė­je sto­vė­ju­sius ke­lis gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­lius. Ne­su­sto­jo, pa­di­di­nęs grei­tį kaž­kur nu­rū­ko.
Lau­kan iš­sku­bė­ję plun­giš­kiai krai­pė gal­vas, kad chu­li­ga­no bū­ta ne itin pro­tin­go – pa­mes­tų ma­ši­nos vals­ty­bi­nių nu­me­rių jis ne­pa­si­ė­mė. Be to, žmo­nės abe­jo­jo, ar to­li nu­va­žiuos, mat pa­lik­tos žy­mės ro­dė, kad vai­ruo­to­jas pra­mu­šė sa­vo au­to­mo­bi­lio ra­dia­to­rių.
Bir­že­lio 17 die­ną kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė, jog „skrai­duo­lis“ bu­vo pa­gau­tas tą pa­čią die­ną Rie­ta­ve. Pa­aiš­kė­jo, jog tai 1988 m. gi­męs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas, Plun­gė­je siau­tė­jęs su „Kia“ mar­kės au­to­mo­bi­liu. Ap­lam­dy­ta ma­ši­na jis dar nu­va­žia­vo iki Rie­ta­vo.
Pa­rei­gū­nės tei­gi­mu, vai­ruo­to­jas ap­dau­žė tri­jų plun­giš­kių au­to­mo­bi­lius, jam su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­las pa­gal ke­lis straips­nius – dėl pa­si­ša­li­ni­mo iš eis­mo įvy­kio, dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo po įvy­kio ir ki­tų pa­žei­di­mų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai