Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

„Sau­lės“ gim­na­zi­jos krep­ši­nin­kės Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nė­se ta­po čem­pio­nė­mis

Di­de­lį pa­sie­ki­mą krep­ši­ny­je iš­ko­vo­jo Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mer­gi­nų ko­man­da (mo­ky­to­jai Do­vi­lė Pe­čiu­lie­nė ir Eu­ge­ni­jus Ti­mo­fe­je­vas). Tarp vi­sų Lie­tu­vos mo­kyk­lų mū­sų 16-me­tės krep­ši­nin­kės bu­vo pa­čios stip­riau­sios ir ga­vo pir­mos vie­tos tau­rę bei už­si­ka­bi­no čem­pio­nių me­da­lius!

Nei ra­jo­ne, nei re­gio­ne, nei vi­so­je Lie­tu­vo­je Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos krep­ši­nin­kėms šie­met ne­bu­vo ly­gių – jos Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nė­se per­ga­les sky­nė vie­ną po ki­tos.
Kuo­met ge­gu­žės 22 die­ną di­de­liu pra­na­šu­mu įvei­kė Pa­lan­gos bei Ak­me­nės mo­kyk­lų ko­man­das, pa­te­ko tarp ke­tu­rių ge­riau­sių mo­kyk­lų ir iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į fi­na­lą. Fi­na­li­nės Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių krep­ši­nio var­žy­bos vy­ko ge­gu­žės 31 – bir­že­lio 1 die­no­mis Klai­pė­dos krep­ši­nio are­no­je. Čia plun­giš­kės 16-me­tės vėl­gi bu­vo stip­riau­sios – įvei­kė ben­dra­am­žes iš Kau­no VDU „Ra­sos“ gim­na­zi­jos, Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los bei Kau­no ra­jo­no Do­mei­ka­vos gim­na­zi­jos.
Klai­pė­do­je bir­že­lio 1-ąją kaip tik vy­ko Olim­pi­nė die­na, tad mer­gi­nos tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti ir ki­to­kias spor­to rung­tis, da­ly­vau­ti spor­ti­niuo­se žai­di­muo­se. Vyks­tant ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jai At­gi­mi­mo aikš­tė­je, plun­giš­kių mer­gi­nų ko­man­dą di­džio­jo­je Olim­pi­nės die­nos sce­no­je pa­svei­ki­no Klai­pė­dos mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ir Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė.
Be­je, vie­no­je iš po­pu­lia­riau­sių mo­kyk­lų žai­dy­nių spor­to ša­kų šį se­zo­ną re­gist­ra­vo­si 88 mer­gi­nų ko­man­dos. Tarp jų vi­sų plun­giš­kės įro­dė esan­čios pa­jė­giau­sios krep­ši­nin­kės. Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių krep­ši­nio čem­pio­nių ti­tu­las Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ko­man­dai te­ko pir­mą kar­tą. Prieš tai mer­gi­nų var­žy­bo­se Plun­gės krep­ši­nin­kės tris se­zo­nus bu­vo tre­čio­je vie­to­je.
Čem­pio­nes bir­že­lio 6 die­ną į Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ją nu­vy­ko pa­svei­kin­ti ir sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė.
Su­si­rin­ku­sių gim­na­zis­tų aki­vaiz­do­je svei­kin­da­mas jau­ną­sias krep­ši­nin­kes su pui­kia per­ga­le, me­ras A. Kli­šo­nis pa­si­džiau­gė, kad mer­gi­nos, ku­rios ski­na per­ga­les ir ki­tuo­se tur­ny­ruo­se, pa­puo­šė Plun­gę ryš­kia – auk­si­ne – spal­va, ir mo­kyk­los mu­zie­jų pra­tur­ti­no Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių nu­ga­lė­to­jų tau­re.
Me­ras A. Kli­šo­nis įtei­kė pa­dė­kos raš­tus ko­man­dos va­do­vams bei krep­ši­nin­kėms, per­da­vė moks­lei­vių žai­dy­nių tau­rę. Pa­dė­kos įteik­tos šioms „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mer­gi­nų ko­man­dos na­rėms: Bri­gi­tai Bum­bly­tei (1a), Gab­rie­lei Graus­ly­tei (1a), Ar­mi­dai Lin­gy­tei (1a), Vil­tei Mi­ku­ty­tei (1a), Sa­man­tai Mo­tu­žy­tei (1a),  Sa­man­tai Ei­gi­mai­tei (1b), Ži­vi­lei Ja­ko­mai­tei (1b), Eve­li­nai Raz­gu­tei (1b) ir Da­ri­jai Rū­ty­tei (1b).
„Mes – už „Sau­lę“!“ – pas­ku­ti­nį kar­tą šiais moks­lo me­tais nu­ai­dė­jo krep­ši­nin­kes ly­dė­jęs ko­man­dą vie­ni­jan­tis šū­kis.
Ak­ty­viai spor­tuo­jan­čios „Sau­lės“ gim­na­zi­jos moks­lei­vės yra ir Plun­gės SRC (spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro) auk­lė­ti­nės, krep­ši­nį lan­ko jau ne vie­ne­rius me­tus ir at­ei­ty­je ža­da siek­ti spor­ti­nės kar­je­ros. Jau šį ru­de­nį trys iš gim­na­zi­jos krep­ši­nin­kių pla­nuo­ja iš­vyk­ti mo­ky­tis ir spor­tuo­ti į Pa­ne­vė­žio Rai­mun­do Sar­gū­no spor­to gim­na­zi­ją.

Komentarai
Kiti straipsniai