Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

Muš­tis puo­lu­si mo­te­ris su­lau­kė baus­mės: ne­mo­ka­mai pri­žiū­rės se­ne­lius

Ne vi­sa­da mo­te­rys yra sil­pnes­nės už vy­rus. Štai plun­giš­kė In­ga Šal­tu­py­tė (gim. 1988 m.) taip vož­te­lė­jo vie­nam vy­riš­kiui, kad šis il­gai gy­dė­si mė­ly­nes. Už kiek­vie­ną smur­to at­ve­jį rei­kia at­sa­ky­ti, to­dėl bir­že­lio 3 die­ną mu­šei­kai teis­mas sky­rė baus­mę.

Į tei­sė­sau­gi­nin­kų ne­ma­lo­nę I. Šal­tu­py­tė pa­kliu­vo šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį, kai vie­ną va­ka­rą vie­šo­je vie­to­je pri­mu­šė vy­riš­kį.
Mo­te­ris kal­ti­na­ma tuo, jog ba­lan­džio 23-io­sios va­ka­rą, apie pu­sę aš­tuo­nių, prie vie­nos au­to­bu­sų sto­te­lės tar­pu­sa­vio kon­flik­to me­tu vie­ną kar­tą kumš­čiu tren­kė V. M. į gal­vą. Nors vy­riš­kis nu­griu­vo ant že­mės, įsi­utu­si I. Šal­tu­py­tė ne­nu­ri­mo – dar 4 kar­tus kumš­čiu tren­kė ne­lai­mė­liui į kai­ri­ą­ją au­sį ir į kai­ri­ą­ją ran­ką, spy­rė į nu­ga­rą.
To­kiu bū­du smur­tau­to­ja pa­da­rė nu­ken­tė­ju­sia­jam V. M. kai­rės au­sies kau­še­lio krau­jos­ru­vą ir de­ši­nės plaš­ta­kos su­mu­ši­mą. Už tai, kad su­kė­lė fi­zi­nį skaus­mą ir pa­da­rė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, bu­vo pa­trauk­ta bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal BK 140 straips­nio 1 da­lį.
Bir­že­lio 3 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas I. Šal­tu­py­tės at­žvil­giu pri­ėmė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą. Ra­šy­ti­nio pro­ce­so me­tu smur­tau­to­jai nu­spręs­ta pa­skir­ti lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę, ku­ri iš­kart su­ma­žin­ta treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė baus­mė – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas 2 mė­ne­siams, įpa­rei­go­jant vi­są tą lai­ką ne­at­ly­gin­ti­nai dirb­ti 15 va­lan­dų svei­ka­tos prie­žiū­ros, glo­bos ar rū­py­bos įstai­go­se, kur rū­pi­na­ma­si nu­se­nu­siais ar ne­įga­liais žmo­nė­mis.
Ne­su­tik­da­ma su baus­me, per ke­tu­rio­li­ka die­nų I. Šal­tu­py­tė dar ga­lės Plun­gės apy­lin­kės teis­mui pa­duo­ti pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Jei to­kio pra­šy­mo ne­teiks, įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas bus ne­skun­džia­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai