Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Moks­lo me­tus už­bai­gė me­no mo­kyk­los moks­lei­viai

Ket­vir­ta­die­nio pa­va­ka­rę Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los moks­lo me­tų bai­gi­mo šven­tė pra­si­dė­jo ste­bint sau­sa­kim­šai sa­lei mo­ki­nių, tė­ve­lių bei ki­tų žiū­ro­vų. Šven­tės pra­džio­je svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Rie­ta­vo švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė.

Sky­riaus ve­dė­ja pasi­džiau­gė me­no mo­kyk­los ko­man­dos pa­sie­ki­mais – pa­mi­nė­tas ge­gu­žės 30 d. vy­kęs Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio kul­tū­ri­nio ke­lio ren­gi­nys, ku­rio me­tu kar­tu su Ro­ku Zu­bo­vu, So­na­ta Zu­bo­vie­ne ir Vals­ty­bi­niu Vil­niaus kvar­te­tu grie­žė me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai. Ve­dė­ja pa­si­džiau­gė pa­dė­kos kon­kur­suo­se lau­rus sky­nu­siais mo­ki­niais. Pa­dė­kų šį­kart iš­da­lin­ta per 60.
Kon­cer­te gro­jo ir me­no mo­kyk­lą bai­gian­tys mo­ki­niai. Po kon­cer­to, skam­bant fan­fa­roms, bu­vo įteik­ti bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mai. Mu­zi­kos sky­rių bai­gė 17 mo­ki­nių (2 iš jų iš­plės­ti­nį kursą). Dai­lės sky­rių – 8 mo­ki­niai (2 iš jų iš­plės­ti­nį). Dai­lės su­au­gu­sių­jų me­ni­nio ug­dy­mo vie­ne­rių me­tų pro­gra­mą bai­gė 8 mo­ki­nės.
Įteik­tos ir me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus Ne­ri­jaus Ja­sins­ko pa­dė­kos me­no mo­kyk­los mo­ky­to­jams bei per­so­na­lui, pa­si­džiaug­ta ko­lek­ty­vo vie­nin­gu­mu. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir bai­gian­čių­jų tė­ve­liai. Ren­gi­nio pa­bai­ga vai­ni­kuo­ta fe­jer­ver­kais ir ova­ci­jo­mis.

Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los inf.

Komentarai
Kiti straipsniai