Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Rai­te­liai iš­ban­dė jė­gas Bai­sio­ga­lo­je

Ge­gu­žės 24 d. Bai­sio­ga­lo­je vy­ko Že­mai­tu­kų kon­kū­rų var­žy­bos, ku­rio­se ga­na sėk­min­gai su­da­ly­va­vo ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės rai­te­liai.

Emi­li­ja Po­ciū­tė su Kur­še, įvei­ku­si 60 cm kliū­čių aukš­tį, už­ėmė 3 vie­tą, o ta­me pa­čia­me kon­kū­re jo­ju­si su Au­ku­ru – 5-tą vie­tą. Ne­rin­ga Lau­ri­nai­ty­tė su Au­ku­ru įvei­kė 70 cm kliū­čių aukš­tį ir už­ėmė 5-ąją vie­tą, o įvei­kę 90 cm kliū­čių aukš­tį, pel­nė gar­bin­gą 3-iąją vie­tą. Sa­vo jė­gas iš­ban­dė ir Vik­to­ras Po­cius su Kur­še. Nors jiems šį­kart pri­zi­nių vie­tų iš­ko­vo­ti ne­pa­vy­ko, rai­te­lis iš­ban­dė jė­gas bei įga­vo pa­tir­ties at­ei­ties var­žy­boms.

Komentarai
Kiti straipsniai