Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Plun­giš­kiai res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Si­dab­ro Vai­ni­kė­lis“ – tarp pri­zi­nin­kų

Dau­giau nei pu­sė šim­to ta­len­tin­gų jau­nų­jų tra­di­ci­nės liau­dies dai­lės kū­rė­jų ge­gu­žės 31-ąją su­si­rin­ko Kė­dai­nių kraš­to mu­zie­jaus dau­gia­kul­tū­ria­me cen­tre – čia vy­ko Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ res­pub­li­ki­nės pa­ro­dos už­da­ry­mas ir lau­re­a­tų ap­do­va­no­ji­mai. Į šį gra­žų re­gi­nį jau­nie­ji meist­rai kvie­tė jau sep­tin­tą kar­tą.

Fi­na­li­nės pa­ro­dos lan­ky­to­jai iš­vy­do per 60 įdo­mių, ori­gi­na­lių, gim­to­jo kraš­to sa­vi­tu­mą at­si­spin­din­čių jau­nų­jų au­to­rių dar­bų, tarp ku­rių gau­su ke­ra­mi­kos bei teks­ti­lės ga­mi­nių, me­di­nės skulp­tū­ros, kar­pi­nių, ver­bų, šiau­di­nių so­dų ir net žais­lų.
Re­gio­ni­nės pa­ro­dos šie­met vy­ko Pa­ne­vė­žio, Ute­nos, Tel­šių Tau­ra­gės, Aly­taus ir Ma­ri­jam­po­lės re­gio­nuo­se, Vil­niaus ir Kau­no mies­tuo­se. Iš vi­so pa­ro­do­se da­ly­va­vo 390 mo­ki­nių, eks­po­nuo­ta per 1000 kū­ri­nių.
Mo­ki­nių gau­sa ma­lo­niai nu­ste­bi­no Tel­šių re­gio­nas – pa­ro­do­je dar­bus pri­sta­tė net 92 mo­ki­niai. Tau­ra­gės re­gio­no at­ran­kai dar­bus pa­tei­kė ir pa­ma­rio meist­rai – tai vie­nin­te­lė re­gio­ni­nė pa­ro­da, ku­rio­je bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti to­kių re­tų eks­po­na­tų kaip vėt­run­gės ir del­mo­nai.
Daž­nai dar­bų ko­ky­bę le­mia ne tik mo­ki­nio ta­len­tas, bet ir mo­ky­to­jo ge­bė­ji­mas per­duo­ti ži­nias, no­ras dirb­ti ko­man­do­je. Ne­nuos­ta­bu, kad jie iš­ug­do daug lau­re­a­tų. Net pen­ki tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jo, NVŠ pro­gra­mos „Me­ni­nė me­džio dro­žy­ba“ va­do­vo Vik­to­ro Rai­bu­žio mo­ki­niai pa­te­ko į fi­na­li­nę pa­ro­dą. Mo­ki­niai pri­sta­tė me­džio skulp­tū­ras ir te­kin­tus me­džio dar­bus.
Fi­na­li­nia­me tu­re mo­ki­nių kū­ri­nius pa­gal jų me­ni­nę ver­tę, meist­riš­ku­mą, kū­ri­nio są­sa­jas su lie­tu­vių liau­dies dai­lės, et­ni­nės kul­tū­ros tra­di­ci­jo­mis ver­ti­no ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­ro mu­zie­ji­nin­kai, dai­lė­ty­ri­nin­kai ir et­no­gra­fai.
Vi­si plun­giš­kiai ta­po pri­zi­nin­kais. 5–8 kl. gru­pė­je 3 vie­tą lai­mė­jo Ed­ga­ras Bud­rys, „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos sep­tin­to­kas; 9–12 kl. gru­pė­je 3 vie­tą už­ėmė Eval­das Kle­naus­kis (Plun­gės TVM, Am 16 gr.), 2 vie­tas – Jau­nu­tis Ru­dys (Plun­gės TVM, Tp17 gr.) ir Pau­lius Mikš­ta (Plun­gės „Sau­lės“ gimn. 1c kl.), o 1 vie­tą ir sim­bo­li­nę si­dab­ri­nę sa­gę lai­mė­jo Dei­vi­das Pau­laus­kas (Plun­gės TVM, Am18 gr.). Tai jau penk­ta­sis šio kon­kur­so lau­re­a­tas, pa­ruoš­tas mo­ky­to­jo Vik­to­ro Rai­bu­žio.

Komentarai
Kiti straipsniai