Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Plun­gės po­li­ci­jo­je dar­bą pra­dė­jo nau­ja­sis vir­ši­nin­kas

Maž­daug prieš pus­me­tį, kuo­met 2018-ųjų pa­bai­go­je iš pa­rei­gų pa­si­trau­kė il­ga­me­tis Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas, ši kė­dė li­ko tuš­čia. Lai­ki­nai šias pa­rei­gas ėjo Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė. Bir­že­lio 3 die­ną pa­rei­gū­nė „vai­rą per­da­vė“ kon­kur­są lai­mė­ju­siam, iki šiol Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bos Pre­ven­ci­jos sky­riui va­do­va­vu­siam ko­mi­sa­rui Gin­tau­tui Po­ce­vi­čiui.

At­ran­ko­je į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­ko pa­rei­gas da­ly­va­vo net 7 kan­di­da­tai. Kaip mi­nė­ta, ko­mi­si­jos spren­di­mu, nu­ga­lė­jo G. Po­ce­vi­čius (gi­męs 1975 m.). Po­li­ci­jo­je jis tar­nau­ja 24 me­tus. Pa­rei­gū­nas dar­bą vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je pra­dė­jo nuo tar­ny­bos Skuo­do ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Nuo 2010 me­tų tar­na­vo Pa­lan­gos po­li­ci­jo­je, bu­vo Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kas, o nuo 2018-ųjų spa­lio va­do­va­vo Pre­ven­ci­jos sky­riui Klai­pė­dos AVPK Vie­šo­sios tvar­kos tar­ny­bo­je.
Pir­ma­die­nio, bir­že­lio 3-io­sios ry­tą, kon­kur­są lai­mė­jęs G. Po­ce­vi­čius Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei bei so­cia­li­niams part­ne­riams. Pa­svei­kin­ti nau­jo­jo vir­ši­nin­ko at­vy­ko ne­ma­žai sve­čių.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis iš­reiš­kė vil­tį, kad ko­mi­sa­ras ir ko­lek­ty­vas ras ben­drą kal­bą, kad šū­kis „Gin­ti. Sau­go­ti. Pa­dė­ti“ vi­sa­da iš­liks svar­biau­siu pri­ori­te­tu, pa­lin­kė­jo stip­ry­bės ir iš­tver­mės.
Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas kal­bė­jo, jog kaip sek­sis va­do­vui dirb­ti, pri­klau­sys ir nuo vi­so ko­lek­ty­vo – ne­abe­jo­ti­nai rei­kės ir ko­le­gų pa­ta­ri­mų, ir po­kal­bių, nes la­bai svar­bu, kad po­li­ci­ja tin­ka­mai at­lik­tų sa­vo mi­si­ją ir ne­nu­leis­tų vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo kar­te­lės. Tei­gė pa­žįs­tan­tis G. Po­ce­vi­čių la­bai se­niai kaip są­ži­nin­gą, pro­fe­sio­na­lų, do­rą, ra­mų, ne au­to­kra­tiš­ką va­do­vą, ku­ris vi­suo­met pui­kiai su­ta­ria su ko­le­go­mis, pa­si­ta­ria su ko­lek­ty­vu ir rū­pi­na­si ben­drais tiks­lais.
„Plun­gės ben­druo­me­nė gau­na tik­rai ge­rą po­li­ci­jos va­do­vą“, – sa­kė A. Mo­tu­zas ir įtei­kė nau­ja­jam vir­ši­nin­kui va­do­vo port­fe­lį bei aukš­tes­nio­jo laips­nio – vy­res­nio­jo ko­mi­sa­ro – ant­pe­čius.
Ko­mi­sa­rui ge­rų žo­džių ir pa­gy­ri­mų ne­gai­lė­jo ir iš ki­tų ko­mi­sa­ria­tų at­vy­kę kle­gos, jį svei­ki­no Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos Plun­gės po­sky­rio va­do­vas vyr. ser­žan­tas Ma­rius Pe­čiu­lis, pro­ku­ro­ras Bro­nis­lo­vas Raz­ma.
Lai­ki­nai mū­sų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui va­do­va­vu­si Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė nau­ja­jam vir­ši­nin­kui pa­lin­kė­jo kan­try­bės ir kad pus­šim­čio žmo­nių ko­lek­ty­vas to­liau dirb­tų kaip vie­nas kumš­tis, o kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis pa­rei­gū­nui lin­kė­jo bū­ti vie­no­dai vi­siems tei­sin­gu, tė­viš­ku ir ge­ra­šir­džiu.
„Šian­dien ver­čiu nau­ją kar­je­ros la­pą. Vi­sa­da ska­ti­nau ko­le­gas to­bu­lė­ti, taip el­giuo­si ir pats. Pui­kiai su­pran­tu, kad esu įver­tin­tas ir dėl to jau­čiu di­de­lę at­sa­ko­my­bę. Ta­čiau vie­nas nie­ko ne­pa­da­ry­siu – ti­kiuo­si pa­lai­ky­mo iš ko­lek­ty­vo“, – taip sa­vo pa­si­sa­ky­mą pra­dė­jo nau­ja­sis mū­sų ko­mi­sa­ria­to va­do­vas.
G. Po­ce­vi­čius ne­bu­vo lin­kęs daug­žo­džiau­ti – sa­kė, jog nie­kas jo ge­riau ne­pri­sta­tys, kaip pa­da­ry­ti dar­bai, to­dėl pa­dė­ko­jo už šil­tą pri­ėmi­mą ir tei­gė no­rin­tis kuo grei­čiau pra­dė­ti dirb­ti, kad kar­tu su ko­lek­ty­vu ga­lė­tų įro­dy­ti, kiek daug ga­li­ma nu­veik­ti Plun­gės gy­ven­to­jų la­bui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Naująjį Plungės rajono policijos komisariato viršininką G. Pocevičių sveikina klebonas V. Gedvainis.

Komentarai
Kiti straipsniai