Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Nuo ke­lio nu­lė­kęs ir ap­si­ver­tęs vai­ruo­to­jas bu­vo gir­tas ir be tei­sių

Me­di­kai, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ir po­li­ci­ja bir­že­lio 3-io­sios va­ka­rą sku­bė­jo į ava­ri­ją ne­to­li Plun­gės, įvy­ku­sią ke­lio Šiauliai–Palanga 92-aja­me ki­lo­met­re, ties Nu­ga­rių kai­mu (Paukš­ta­kių sen.). Vers­da­ma­sis nuo ke­lio, čia į grio­vį bu­vo nu­lė­kęs leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Nis­san Al­me­ra“. Su­mai­to­to­je trans­por­to prie­mo­nė­je be są­mo­nės bu­vo pri­spaus­tas vai­ruo­to­jas.

Eis­mo ne­lai­mė įvy­ko pir­ma­die­nio va­ka­rą, apie pu­sę de­šim­tos. Į ava­ri­jos vie­tą at­sku­bė­ju­sios spe­cia­lio­sios tar­ny­bos iš pra­džių tu­rė­jo nu­ken­tė­ju­sį­jį vai­ruo­to­ją iš­lais­vin­ti.
Kaip pra­ne­šė ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, jiems at­vy­kus, au­to­mo­bi­lis „Nis­san Al­me­ra“ bu­vo grio­vy­je, vi­du­je ma­tė­si jau­nas žmo­gus – ne­są­mo­nin­gas, pri­spaus­tas vai­ruo­to­jas.
Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, ma­ši­na bu­vo la­bai su­mai­to­ta – ji ke­lis kar­tus bu­vo ap­si­ver­tu­si ir ant ra­tų „nu­tū­pu­si“ grio­vy­je. At­si­ra­dęs liu­di­nin­kas ug­nia­ge­siams pa­pa­sa­ko­jo, jog šis au­to­mo­bi­lis jį ap­len­kė di­de­liu grei­čiu, pra­dė­jo mė­ty­tis po ke­lią, ir vai­ruo­to­jas jo ne­be­su­val­dė – nu­skri­do vers­da­ma­sis į pa­ke­lę.
Hid­rau­li­ne įran­ga bu­vo ati­da­ry­tos prie­ki­nės du­re­lės, nu­ken­tė­ju­sy­sis O. V. (gim. 1993 m.) iš­kel­tas iš au­to­mo­bi­lio ir per­duo­tas at­vy­ku­siems me­di­kams. Taip pat at­jung­tas aku­mu­lia­to­rius, už­suk­tas du­jų įran­gos vož­tu­vas. Pas­kui ug­nia­ge­siai nu­šla­vė nuo ke­lio šu­kes.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­teik­tais duo­me­ni­mis, „Nis­san Al­me­ra“ vai­ra­vo 25 m. am­žiaus Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jas, ne­tu­rin­tis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo. Jis dėl di­de­lio grei­čio ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, už­va­žia­vo ant kel­kraš­čio žvy­ruo­tos da­lies, ma­ši­ną su­mė­tė ir ji, iš­va­žia­vu­si į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, nu­va­žia­vo nuo ke­lio. Vai­ruo­to­jui bu­vo nu­sta­ty­tas 0,99 pro­mi­lių gir­tu­mas. Jau­nuo­lis eis­mo įvy­kio me­tu va­žia­vo vie­nas.
Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba iš ava­ri­jos vie­tos jį iš­si­ve­žė be są­mo­nės, ko­mos būk­lės. Tie­sa, aki­vaiz­džių iš­ori­nių su­ža­lo­ji­mų ne­si­ma­tė, ta­čiau iki pat li­go­ni­nės jis są­mo­nės ne­at­ga­vo.
Bir­že­lio 4 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Dan­guo­lė Luo­tie­nė sa­kė, jog vis­kas šiam vai­ruo­to­jui bai­gė­si ge­rai. Bu­vo pa­gul­dy­tas į Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, at­si­ga­vo, jam nu­sta­ty­tas gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas ir kū­no su­mu­ši­mai, ta­čiau nie­ko pa­vo­jin­go svei­ka­tai ir gy­vy­bei. Tą die­ną jau­nuo­lį jau bu­vo pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti iš li­go­ni­nės na­mo. Ko ge­ro, yra gi­męs po lai­min­ga žvaigž­de…

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Prispaustą vairuotoją vadavo ugniagesiai gelbėtojai, nukentėjusiajam padėti buvo pasiruošę ir medikai.

Komentarai
Kiti straipsniai