Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

„Įskri­do“ į au­to­bu­sų sto­te­lę, nu­grio­vė da­lį sie­nos

Jei bū­tų bu­vęs BMW, ga­lė­tu­me sa­ky­ti įpras­tą fra­zę, jog šios mar­kės au­to­mo­bi­lis vėl įlė­kė į au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lę. Ta­čiau šį­kart bu­vo „Volks­wa­gen Sha­ran“, o už vai­ro – ne­be jau­nuo­lis, o pen­si­nio am­žiaus žmo­gus (gim. 1949 m.), ku­riam karš­tą bir­že­lio 4-ąją kaž­kas at­si­ti­ko su svei­ka­ta.

Ne­lai­mė įvy­ko ant­ra­die­nio vi­dur­die­nį, prieš pu­sę pir­mos, Bab­run­go se­niū­ni­jos Did­vy­čių kai­me.
Pra­ne­ša­ma, jog kraš­to ke­ly­je Skuodas–Plungė 70-me­tis vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „VW Sha­ran“, šis nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir tren­kė­si į au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lę: nu­grio­vė da­lį mū­ri­nės ply­tų sie­nos, nu­ver­tė ke­lio žen­klą, iš­taš­kė au­to­bu­sų sto­te­lės šiukš­lia­dė­žę. Nuo smū­gių au­to­mo­bi­lis tuoj už sto­te­lės ap­si­ver­tė.
Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, at­vy­kus gel­bė­to­jams, „VW Sha­ran“ gu­lė­jo ant šo­no, šiek tiek rū­ko dū­mai, o vai­ruo­to­jas jau bu­vo iš­si­ropš­tęs lau­kan sa­vo jė­go­mis ir vaikš­ti­nė­jo ap­lin­kui.
Ug­nia­ge­siai pa­sta­tė au­to­mo­bi­lį ant ra­tų, at­jun­gė aku­mu­lia­to­rius. Su­mai­to­ta­me „volks­wa­ge­ne“ dau­giau žmo­nių ne­bu­vo – pa­aiš­kė­jo, jog vai­ruo­to­jas va­žia­vo vie­nas. Jį ap­žiū­rė­jo at­sku­bė­ję me­di­kai, rim­tes­nių su­žei­di­mų žmo­gus ne­pa­ty­rė.
M. Pronc­kaus ži­nio­mis, vy­riš­kiui be­va­žiuo­jant pa­si­da­rė blo­ga, jis pra­ra­do są­mo­nę, to­dėl ir nu­lė­kė nuo ke­lio. Ka­dan­gi to­je vie­to­je pa­si­tai­kė au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lė, tai „įskri­do“ tie­siai į ją. Lai­mė, tuo me­tu ne­bu­vo au­to­bu­so lau­kian­čių ke­lei­vių.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Autobusų stotelę Didvyčiuose „taranavo“ „VW Sharan“ vairavęs pensininkas.

Komentarai
Kiti straipsniai