Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ge­gu­žės mė­ne­sį – dvy­nu­kai ir try­nu­kai

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, per ge­gu­žės mė­ne­sį pas mus įre­gist­ruo­ti 32 gi­mi­mai (13 mer­gai­čių ir 19 ber­niu­kų) ir 40 ne­tek­čių.

Plun­gė­je pas­ku­ti­nį pa­va­sa­rio mė­ne­sį gi­mė 17-ika ma­žy­lių, Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je – 5, Nau­so­džio, Paukš­ta­kių, Pla­te­lių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se – po du vai­kus, o Ku­lių ir Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­se – po vie­ną nau­ja­gi­mį. Li­ku­sio­se se­niū­ni­jo­se pa­gau­sė­ji­mo ne­bu­vo.
Po­pu­lia­riau­si var­dai pas­ta­ruo­ju me­tu mer­gai­tėms bu­vo – Ga­bi­ja, o ber­niu­kams – Do­mas. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Ai­ro­nas, Na­ta­nas, Ad­ri­jus. Dviem kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Ele­na, My­ko­las. Už­re­gist­ruo­ti 4 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai. Įre­gist­ruo­ta vie­na dvy­nu­kų ir vie­na try­nu­kų po­ros.
Bu­vo 40 mi­rčių: Plun­gė ne­te­ko 18-ikos gy­ven­to­jų, Nau­so­džio se­niū­ni­ja – 6 žmo­nių, Bab­run­go ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jos – po 4, o Al­sė­džių, Paukš­ta­kių, Pla­te­lių ir Ša­tei­kių se­niū­ni­jos pra­ra­do po 2 gy­ven­to­jus.
Ge­gu­žės mė­ne­sį su­si­tuo­kė 30 po­rų, 7 po­ros iš­si­sky­rė.

Komentarai
Kiti straipsniai