Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Da­lį ben­dro nau­do­ji­mo kie­mo at­si­tvė­rė va­zo­nais, čia sta­to­mi tik „sa­vi“ au­to­mo­bi­liai

Bir­že­lio 4 die­ną po­sė­džia­vu­si Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja pir­mu klau­si­mu ap­ta­rė si­tu­a­ci­ją, su­si­da­riu­sią Vy­tau­to gat­vės 5-ojo na­mo kie­me, mat čia at­si­ra­do sa­vo­tiš­ki už­tva­rai – va­zo­nai. To­kios „ba­ri­ka­dos“ ne vi­siems pa­tin­ka, tad dėl va­zo­nų, ku­rių at­si­ra­di­mas ga­li­mai yra ne­tei­sė­tas, bu­vo gau­ta nu­si­skun­di­mų. Už­si­min­ta, jog eis­mui gal­būt jie ir ne­truk­do, bet su­abe­jo­ta, ar tai le­ga­lu?

Ko­mi­si­jai pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas mi­nė­jo, jog bu­vo gau­tas laiš­kas, ku­ria­me iš­reikš­tas žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas dėl už­tva­rų įren­gi­mo ben­dro nau­do­ji­mo kie­me Plun­gė­je, Vy­tau­to g. 5 (ar­čiau par­duo­tu­vės „Plu­nal­va“, Vy­tau­to g. 5 A, – aut. past.). Klau­sia­ma, ar tai le­ga­lu, ar yra vi­sų ben­dra­sa­vi­nin­kių su­ti­ki­mai?
Ko­mi­si­jos na­rys A. Pe­čiu­lis svars­tė, jog ten, vi­di­niuo­se kie­muo­se, pra­va­žia­vi­mas nė­ra bū­ti­nas, o mies­to eis­mui tai ne­truk­do. Ka­dan­gi žmo­nės pa­tys su­si­tvar­kė, tad gal taip ir te­gu bū­na… To­je pa­čio­je ko­mi­si­jo­je esan­tis Mo­des­tas Grum­blys bu­vo ki­tos nuo­mo­nės, ak­cen­tuo­da­mas, jog tai yra ben­dro nau­do­ji­mo kie­mas, va­di­na­si, juo ga­li nau­do­tis vi­si!
Vie­nas iš da­lies kie­mo „at­si­tvė­ri­mo“ su­ma­ny­to­jų Gied­rius Nor­vai­šas po­sė­dy­je aiš­ki­no, jog su ki­tais ke­liais kai­my­nais ben­dru su­ta­ri­mu nu­spren­dė už­tver­ti da­lį, kad pa­tiems bū­tų kur pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius, nes kai ku­rie vai­ruo­to­jai, at­va­žia­vę į kli­ni­ką „Pul­sas“, „už­ba­ri­ka­duo­ja“ jų kie­mą! Krei­pė­si į se­niū­ni­ją – sa­kė tvar­ky­tis pa­tiems! Anks­čiau bu­vo pur­vy­nas, tad jie iš­si­klo­jo trin­ke­lė­mis ir at­si­tvė­rė še­šiais va­zo­nais plo­te­lį trims au­to­mo­bi­liams. Pra­va­žia­vi­mas pro vie­ną šo­ną esą yra pa­lik­tas. Svars­tė, jog jei jau taip la­bai rei­kia, ga­li už­si­dė­ti len­te­lę su už­ra­šu, kad aikš­te­lė skir­ta tik Vy­tau­to g. 5 klien­tams…
Ko­mi­si­jo­je esan­tis pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis ak­cen­ta­vo, jog ši­taip ne­da­ro­ma – pir­miau juk rei­kia vis­ką su­de­rin­ti su val­diš­ko­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis! „Ne nuo to ga­lo pra­dė­jo­te“, – pyk­te­lė­jo pa­rei­gū­nas. Pri­dū­rė, jog ge­rai, kad kaž­kas tvar­ko­ma, bet juk čia – vals­ty­bi­nė že­mė, tad rei­kia da­ry­ti vis­ką tei­siš­kai tvar­kin­gai! „Da­bar ne­tei­sė­tai ri­bo­ja­te ki­tų au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mą kie­me. Mies­te tvar­ka tu­ri bū­ti. Kas bus, jei kaž­kas su­gal­vos at­si­tver­ti no­ri­mą skly­pe­lį sa­vo au­to­mo­bi­liui prie ko­kio nors dau­gia­bu­čio?“ – svars­tė V. Kur­mis.
Pir­mi­nin­kau­jan­tis R. En­dri­kas pri­ta­rė pa­rei­gū­nui. „Jei už­te­ko pi­ni­gų pa­da­ry­ti ge­rą dar­bą ir iš­klo­ti kie­mą trin­ke­lė­mis, tai pa­bai­ki­te vis­ką tei­sė­tai iki ga­lo. Kreip­ki­tės į se­niū­ną, pa­si­da­ry­ki­te sche­mą, su­sta­ty­ki­te rei­ka­lin­gus žen­klus“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šalia parduotuvės „Plunalva“ dalis bendro naudojimo kiemo buvo atitverta vazonais. Kitiems toks sumanymas nepatiko.

Komentarai
Kiti straipsniai